inloggen

resultaten voor 'eindloos'


98 resultaten.
Sorteren op:

Verloren in stilte

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 50
...ert de wind dartel vogeltjes gefluit melodieën kwetterend bloesem bloeit lente vandaag ingeluid in 't eindloos ik geniet van zonneschijn vragende gedachten mijmering kleine preveling stralend zonnelicht onzekere, ...

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.543
...er ziele bleek Stof als ik zelf en al mijn liefde logen. Toen ’s levens zware sluier scheurde en week En eindloos licht sloeg me in de ontluikende ogen, Waaruit Hijzelf mij daagde, die gebogen Voor de aâm der eeuwigheid al...

Hoe eindloos lang...

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.502
Hoe eindloos lang die nachten van ellende! Hoe lang nog in 't verschiet de dag die naakt, nu 'k uit de korte koortsdro...

Wetenschap

poezie
3,2 met 11 stemmen 1.903
...nverklaarde... Ach, wat hier kunst en kennis heet, wat ook de sterfling leert of weet, bepaalt zich, tot ons eindloos leed, tot enkel deze aarde!

Onder het zonnezeil

poezie
3,2 met 17 stemmen 2.291
... achter zonder kind. Ik heb genoeg aan de natuur, Altijd grootmoedig, En aan de stille of stormende oceaan, Eindloos voorspoedig. Een vluchtig avontuur Houdt me even opgetogen: Meeuw, door een golf bewogen, Veilig bevleugeld...

De purpren avond

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.938
...nield strekte ik mijn armen naar haar henen, 'k Omhelsde louter lucht - ik viel aan 't wenen: Haar blik was eindloos-teer, toen ze op mij staarde, 'k Gevoelde een kus op 't voorhoofd, - ze openbaarde: 'Een hoge liefde zal...

Mysterie

poezie
3,6 met 7 stemmen 2.197
... geweest. En hetgeen in haar duister blijft hangen, Een levende smart schoon ze zwijgt, Is de snik van een eindloos verlangen Uit een droefheid die woordenloos hijgt.

Gevoel

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.841
...trouwen! Hetzij gij vreugde brengt of smart, En sterven doet of leven, Aan uwe invloed wil mijn hart Zich eindloos overgeven! 'k Wil naar uw toverend gebod Beminnen, zingen, loven! En 't oovrig van mijn levenslot Verbl...

Redding

poezie
4,0 met 1 stemmen 134
...Redding! wellust na de smarte! O hoe schokt gij thans ons harte, en ontwringt ons traan bij traan! Al dat eindloos zielverschrikken schijnt thans 't leed van ogenblikken, wordt de bron van 't hoogst verkwikken: ‘Wat Go...

Meeuwen.

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.169
...bloesemwolkjes blank als dauw. Blanker ligt waterzee in sneeuwen golvenlijnen.... Blanker is witte kust in eindloos parelzacht.... Sneeuwiger lomer slag der sneeuwen meeuwenwieken.... De blanke stilte beidt het droomteer op...

TER VERJARINGE VAN DE HERE DIRK WILLINK.

poezie
3,2 met 4 stemmen 289
...jd vervliegt gelijk een stroom; De dagen gaan voorbij of ’t ogenblikken waren, En al 't voorledene, in een eindloos ruim vervaren, Ontvlucht ons vlot verstand gelijk een ijdle droom. ’k Heet uw geboortedag, ô WILLINK! we...

Wij zullen blijde zijn

poezie
4,0 met 1 stemmen 343
...; ik wéet U; en mijn dromen zijn gaanderijen voor Uw stem. En heel mijn lijf is 't duizel-ruisend huis en eindloos-wijd verblijf waar Uwe zomerheên als vaarten vreugd door stromen. Want thans is zomer zwaar der daden van ...

Erato

poezie
3,3 met 3 stemmen 334
...eld strekte ik mijn armen naar haar henen, - 'k Omhelsde louter lucht - ik viel aan 't wenen: Haar blik was eindloos-teer, toen ze op mij staarde, - 'k Gevoelde een kus op 't voorhoofd, - ze openbaarde: 'Een hoge liefde zal ...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.375
...een nieuwgeboren sterre. Dan, waar ik sta, zie ‘k, om end om, Gods legerwachten waken; en, in die eindloos wijde kom, al ‘s hemels diepten blaken. Hoe bang ben ik! ‘k En durf bijkans mijne oogen ni...

God rolt de zonnen door zijn handen…

poezie
4,2 met 6 stemmen 549
God rolt de zonnen door zijn handen zoals de boer het zaad. De ruimte kent geen randen en eindloos staat de sterrentuin te branden. Als dauwdrop aan der aarde bloeme’ weerspiegel ik het al. Ik hoor de s...

DODENMARS VOOR ROTERDAM (Aan Gerard Zalsman)

gedicht
3,3 met 3 stemmen 4.597
...p, belichtend als in spotternij, de resten van wat huisgerei. Hier vond wie daaglijks nam en gaf een ruw en eindloos massagraf. Het werk van hersens, hand en lust is even grondig uitgeblust. Ik wend mij naar de waterkant. ...

Bij het graf mijns vaders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 351
...f gehad, Is ons hart de dierbre leer verschuldigd, Die in 't leed den besten troost bevat: Onze blik mag eindloos verder zweven Dan het graf, waarop hij is gericht; Jezus toch, de Heer van dood en leven, Bracht de blijd...

Avondstilte

poezie
3,0 met 2 stemmen 632
’t Wordt laat, en ’t zwijgen zinkt met stille avond neder, En stille, de avond dringt me in ’t eindloos diepe hert, En ’t eindloos herte, moe van ’t wentlen weg en weder, Staakt ’t wentelen en rust in stille...

HERGEBOORTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 346
...ft En die wij anderen zo diep benijdden. Dan zijn, van vreemde tederheid doorbeefd, Nachten en dagen één eindloos verblijden, Eén heerlijk feest daar liefde neemt en geeft.

NAAR GENE ZIJDE

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 752
...d vatte mij bij mijn hand sprak, eigenlijk zijn we al laat en Ik breng jou naar de andere kant om je in ‘t eindloos neer te laten

De eenzame

poezie
4,0 met 3 stemmen 355
...et boeten. En toch: de dood durf ik niet binnengaan Want ook daar zal 'k dat bleek gelaat ontmoeten Dat eindloos schreit om pijnen droef doorstaan.

Orion.

poezie
5,0 met 2 stemmen 436
...en lieflijk licht Slechts wolkjes vormt voor 't scherpst gezicht, Is een gestel van sterrenheemlen, Wier eindloos flauwe tinteling Van verre schijnt dooreen te weemlen, Zich samensmelt tot éne kring. Hebt gij de gre...

Liedje van de straat

poezie
5,0 met 1 stemmen 968
... Poolzon die nimmer ondergaat, Lichtwijn die in zichzelf verslaat, - Terwijl de onafgeloste geest In 't eindloos boek der sterren leest Om heul die buiten slaap geneest, En in zijn diepe nood gepeeld, In aandacht god...

't I S S T I L L E

poezie
5,0 met 7 stemmen 4.508
...s, dat locht- en vogeltaal. Geen windeken en waakt: november houdt de staf, en stelpt dat wekken mocht het eindloos duister graf des aardrijks. Ongebaand en dood zijn weg en straat; de voet alleen verwekt, en ‘t stappen v...

Eerste sneeuw in de tuin

poezie
4,0 met 1 stemmen 517
Verhelderd ligt en overal omzwacht, En tinteljong en toch zo eindloos oud, Dat 't bijna angstig maakt en onvertrouwd Dit daaglijks plekje nu in winterdracht. Gedekt zijn alle...

Het Onze Vader.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.133
...at wij naadren tot Uw troon, Dat wij vrolijk zeggen: ‘Amen! Amen! dit, o Hemelheer, Geeft Gij ons, en - eindloos meer!’

DE KRUISIGING

poezie
4,6 met 9 stemmen 522
...jn moeder ook en teder staart zij hem aan: - helaas ! geknoopte touwen doorstriemen 't lichaam, maar nog eindloos wreder dan 't wreed gefolter! Moeders blikken snijden door 't stervend harte des gebenedijde. 1886

Rust

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.603
...af, Hier, hooggetopte duinen af, Daar, bergen op in vlakke heiden, Op dat het alomvattend oog Langs 't eindloos zeeruim weiden moog, En de avondzon te bed geleiden? Uw zon, o stervling, daalt eerlang! Reeds helt zij...

DE ELLENDIGEN

poezie
3,3 met 7 stemmen 619
ZIJ zijn de zwervers met de doem geboren Van eenzaamheid en eindloos-schrijnend leed: Hun wereld heeft haar diepste schoon verloren Sedert hun droefheid alles ledig weet. G...

Ik denk aan u

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.411
De zomer ging, de goud-doorschenen uren Verkorten hunne loop; de nacht wordt lang... Hoe eindloos zal me ook déze winter duren, Hoe bang is 't hart, dat u verloor, hoe bang! Ik denk aan U, als in de blank...