inloggen

biografie: Willem Kloos

1859 - 1938

Willem Kloos [Amsterdam 1859- Den Haag 1938]

Willem debuteerde als dichter in 1880 met Rhodopis in het tijdschrift Nederland.

Hij leerde tijdens zijn studententijd een andere veelbelovende dichter kennen: Jacques Perk.  Na diens dood in 1881 gaf Kloos zijn Gedichten uit in 1882;  de door Kloos geschreven ‘Inleiding’ is in de literatuurgeschiedenis bekend geworden als het Manifest van de Beweging van Tachtig.

Kloos was in 1885 betrokken bij de oprichting van De nieuwe gids, samen met Frederik van Eeden, Frank van der Goes, Willem Paap en Albert Verwey.


Inzendingen van deze schrijver

64 resultaten.

DE BLÂREN VALLEN ZACHT

poezie
3,7 met 14 stemmen 3.081
De blâren vallen zacht...
Ik kan alleen betreuren,
Dat ik niet eens verwacht,
Wat eens nog kan gebeuren......

Ik ben de zoeker

poezie
3,4 met 21 stemmen 4.999
Ik ben de zoeker naar het Nooit-Behaalde.
Ik ben de Strever naar het Ware Zijn,
Ik ben de dronkene van `s Levens wijn,
Die wonderlijk-krachtig mijn spieren staalde...

Laat mij nog éénmaal...

poezie
3,6 met 18 stemmen 4.149
Laat mij nog éénmaal, in gedachten, kussen
Die warme lippen, door mijn kus ontbloeid;
Laat mij nog éénmaal aan die boezem sussen
Mijn arme hoofd, waarin de koorts-pijn gloeit....

Ik kan niet lachen

poezie
3,3 met 19 stemmen 4.855
Ik kan niet lachen, ik kan niet wenen,
Ik ben zo vreemd te moe,
De zomer-pracht gaat henen, -
Ik doe mijn ogen toe....

Licht

poezie
3,0 met 4 stemmen 3.859
Er stroomt door mijn gemoed in stormend klateren
Een wilde zee, waarop ik rijs en daal, -
Een drup... een englen-blik, maar elke straal
Danst als het springen van bezeten sateren....

IK HEB GELIEFD

poezie
3,2 met 11 stemmen 5.132
Ik heb geliefd met het alinnigst wezen
Van mijne ziel zovele lange jaren
Lang, al wat daar heerlijk hoogschoon gerezen
Naast mij en om mij trok door het stage staren...

Zwak-burgerlijk en laf-lief levend Bussum

poezie
2,8 met 6 stemmen 2.993
Zwak-burgerlijk en laf-lief levend Bussum,
Dat zijt een speel-vertrek voor slechte kinderen,
Daarheen verwezen, wijl zij dan niet hinderen
Konden de echt-grote mensen. Zeg eens, lust je 'em, ...

't Was niet het op- en neerslaan uwer ogen

poezie
4,4 met 16 stemmen 2.876
't Was niet het op- en neerslaan uwer ogen,
't Was niet het heldre lachen van uw mond -
Ik weet niet, weet niet wat mijn lippen bond,
Toen gij daar zaat, het tere hoofd gebogen, ...

TOEN IK ROZEN KREEG

poezie
3,1 met 14 stemmen 3.309
Rozen, ik vind u droef,
Rozen, mijn tranen breken
Uit ogen, die anders stroef
En onverbreeklijk keken. ...

ZELF-VERANDERING

poezie
2,8 met 6 stemmen 2.661
Ik ben te veel een mens geweest,
Een mens, die gilde en klaagde en schreide,
Die dronk zijn glas en vierde feest
En diep-gevoelde dingen zeide....

Door één lief woordje zou zich laten winnen

poezie
3,8 met 9 stemmen 4.170
Door één lief woordje zou zich laten winnen,
Door één gebaar of vriendlijke oog-opslag
Of door een luide open-heldre lach
Na veel gevlei's en zachtjes-aan zoet minnen ...

GRAF-PALEISJE

poezie
3,4 met 11 stemmen 3.764
Ik maak van al de mensjes, die ik liefde,
Beeldjes, die 'k ópzet in mijn hersenkas, -
Bleek en beweegloos, als gebootst uit was,
Staan ze, - stil doden-huisje van mijn Liefde; ...

O Herders-knaap

poezie
2,9 met 11 stemmen 3.749
O Herders-knaap, die bliest op zoete fluitjes,
Wie zijt gij wel, wie meent gij wel te wezen:
Een van die dichter-vorsten, die vóór deze
Zongen hoog uit, niet zoekend naar geluidjes, ...

MENSENWOORDEN

poezie
4,0 met 15 stemmen 4.475
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen,
Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken
In woorden-weefsels, die geen hart doorbreken,
En in wier schrift geen mensen-hoofd kan lezen. ...

Nu huilt de winter in mijn hart.

poezie
3,1 met 16 stemmen 4.372
Nu huilt de winter in mijn hart,
De vlagen donkren buiten,
Als wilden beiden van de smart
De flauwe ogen sluiten....

O leven, zoet leven...

poezie
3,9 met 9 stemmen 3.365
O leven, zoet leven,
'k Heb u zo lief gehad,
En met innig beven
Uw schone lijf omvat....

Elk kloppen van mijn bloed is een gebed

poezie
2,8 met 25 stemmen 5.324
Elk kloppen van mijn bloed is een gebed,
Wanneer 'k de handen samen-vouwend smeke
Om één, Onkenbaar Wezen! - één, één teken
Van U, mijn God, mijn Eénge Heer, Die let ...

Wanneer ik dood ben, lief

poezie
2,4 met 19 stemmen 3.437
Wanneer ik dood ben, lief, en iemand zegt,
Dat ik zo niets was, dan zult Gij oprijzen,
Hem op dees allerlaatste bladen wijzen,
En zeggen: "Hij was groot! En die het zegt,...

Gij stápt met tóórnig ópgestreken zeilen

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.041
Gij stápt met tóórnig ópgestreken zeilen,
En kuif, parmantig in de hoogte stekend,
Uw toorn tot harde stukjes grofheid brekend,
Die al uw vrienden om hun oren keilen ...

O, de begeerte naar genieten machtig

poezie
3,6 met 23 stemmen 3.719
O, de begeerte naar genieten machtig
Dreunt door mijn trotse lichaam als een hamer,
Kloppende-òp uit haar donker-kille kamer
Wellust, die sliep, op 't wekkings-uur aandachtig. ...

Straks zong ik trotse dingen

poezie
3,3 met 35 stemmen 3.341
Straks zong ik trotse dingen
Van mensen-pracht en -gloed...
Nú kan ik niets meer zingen
Dan dat ik sterven moet....

Ik zal mooi dood-gaan

poezie
3,3 met 31 stemmen 4.125
Ik zal mooi dood-gaan, als een vlammend vuur,
Dat ééns nog flikkerde in zijn schoonste gloed,
Eer 't gans geblust was. Want als enig goed,
Rest mij de schoonheid nog, een korte duur....

Doodgaan

poezie
4,0 met 56 stemmen 5.678
De bomen dorren in het laat seizoen,
En wachten roerloos de nabije winter...
Wat is dat alles stil, doodstil... ik vind er
Mijn eigen leven in, dat heen gaat spoên....

O, dat ik haten moet en niet vergeten!

poezie
3,1 met 22 stemmen 2.659
O, dat ik haten moet en niet vergeten!
O, dat ik minnen moet en niet vergaan!
Ach! Liefde-in-Haat moet ik mijzelve heten,
Want geen kan de andere in mijn hart verslaan....

Nauw zichtbaar wiegen...

poezie
4,2 met 28 stemmen 2.783
Nauw zichtbaar wiegen, op een lichte zucht,
De witte bloesems in de schemering - ziet,
Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht,
Een enkele, al te late vogel vliedt....

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten

poezie
4,0 met 23 stemmen 6.696
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en 't al, naar rijks-geboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. -...

Ik denk altoos aan U...

poezie
3,7 met 26 stemmen 3.296
Ik denk altoos aan u, als aan die dromen,
Waarin een ganse lange, zalige nacht,
Een nooit gezien gelaat ons tegenlacht,
Zo onuitspreeklijk lief, dat bij het domen...

Avond

poezie
3,9 met 14 stemmen 2.504
Nauw zichtbaar wiegen op een lichte zucht
de witte bloesems in de scheemring. Ziet,
hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht,
een enkele al te late vogel vliedt....

Gij zijt niet slecht geweest

poezie
3,2 met 16 stemmen 2.209
Gij zijt niet slecht geweest: gij waart slechts zwak,
Om niet in Mij te g'loven, die u liefde.
Gij waart een kind, dat àl zijn speelgoed brak,
Wanneer het langer niet zijn speelgoed b'liefde....

Der mensen hoogste smart is wonderbaar

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.235
Der mensen hoogste smart is wonderbaar.
Zonder gelach,
zonder geween,
lig ik gestrekt,...