inloggen

biografie: W.L. Penning

1840 - 1922

[Schiedam 1840 -  Den Haag 1924]

Willem Levinus Penning bezocht in Schiedam de MULO. Hij ging eerst werken op een notariskantoor. Daarna bij de administratie van een fabriek, welke baan hij moest opgeven wegens toenemende verzwakking van zijn gezichtsvermogen, die tot blindheid zou leiden.

Hij vertrok in 1882 naar Delfshaven, twee jaar later naar Kampen en woonde vanaf 1886 in Rotterdam.

Penning was een meester in verhalende poëzie.

In Benjamin's vertellingen (1898) en Tom's dagboek (1910) weet Penning zijn kinderjaren voor hemzelf en de lezer met zijn grote verbeeldingsvermogen tot leven te brengen.

Hij publiceerde gedichten in verschillende letterkundige bladen, die verzameld zijn in 'Tienden van den Oogst', 1882 en ' Schakeering' - Poëzie en Proza,  Haarlem 1886 (beide onder het pseudoniem M. Coens).

Werk:

Gedichten (1876)
Tienden van den oogst (1882)
Schakeering, poëzie en proza (1886)
Benjamin's vertellingen (1898)
Kamermuziek (1903)
Sint Jans-lot (1906)
Tom's dagboek (1910)
Levensavond (1921)

Inzendingen van deze schrijver

26 resultaten.

VERLOREN GAAN

poezie
3,0 met 8 stemmen 942
Zo lang we ons zelf niet overleefden in de dood
Van 's levens goed,
Vereerde ik weelde in arbeid, daaglijks brood,
En 't onbezwaard gemoed....

GEMEENSCHAP

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.737
Mijn zwaarste leed ten allen tijde
Was ’t machtloos stille medelijden;
Maar lichter steeds woog eigen juk
Door blik op and’rer Heil, door bloei van meegeluk....

Anna voor de spiegel

poezie
4,0 met 2 stemmen 240
Zo innig keek die vreemdeling
Mij gisteravond aan,
Zo innig zacht
Dat ik van nacht ...

Mijn Stille Dicht Nu en Voorheen

poezie
4,0 met 1 stemmen 205
Gemoedsgetuig'nis af te leggen
Verbiedt mij 't onverzoend gemoed;
Wat mij zijn dicht-stem vóór komt zeggen,
Verga als ijd'le klank - eer 't and'ren luist'ren doet....

Z0MERNACHT.

poezie
4,0 met 1 stemmen 243
Waar terzijde
golfjes glijden,
blinken in de starrengloor,
onder over-...

NODELOOZE BEKOMMERING

poezie
4,0 met 2 stemmen 269
Scheen 't heiligschennis, buitenshuis-ook te gewagen
Van liefde's teerste, van haar innigste bestaan,
Aan hoorders dacht zo min mijn roemen als mijn klagen,
Maar dichter is hij niet, die hoorders tracht te ontgaan;...

KLEIN EN KLEINST WAARDERING

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 363
Welk beeld, welk boek, welk lied,
En wat voor zang, wat wijs,
Ik 't meest geniet,
Ik 't hoogste prijs?...

NIEUWE KLANK

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
Bij al wie thuis moet blijven,
Zoekt lente een open raam;
Een droom van vreugdbedrijven
Laat ze achter met haar naam....

Doller dan ooit is 't losgebroken

poezie
4,7 met 3 stemmen 493
Doller dan ooit is 't losgebroken
En mensen worden wilde beesten;
Hels viert het kwaad zijn gloriefeesten –
Tot de overmacht heeft rechtgesproken,...

In de nacht

poezie
4,0 met 2 stemmen 482
Hoe vaak in dromen eensklaps mist' ik u...
En angstig zoekend - want in lijfsgevaren,
Hulp'loos in doodsgevaren wist ik u -
Zoekend die mij zocht, raadloos bleef ik waren;...

Half-maart

poezie
5,0 met 2 stemmen 508
Door klonter-sneeuw in bijna duister,
Na somb're dag zwoegt ge eenzaam voort;
In kolk of wolk, niets roert of ruist er;
Maar laag in 't West — zie schemerluister...

In de nacht

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.069
Hoe vaak in dromen eensklaps miste ik u...
En angstig zoekend - want in lijfsgevaren,
Hulpeloos in doodsgevaren wist ik u -
Zoekend die mij zocht, raadloos bleef ik waren;...

Volkren-broederbond bevrij 't Mensdom van zijn schande.

poezie
2,8 met 5 stemmen 533
Volkren-broederbond bevrij
't Mensdom van zijn schande.
Volkren wensen de' oorlog niet
Laat uw Wil beslechten!...

Onzichtbare omgang

poezie
2,8 met 4 stemmen 403
Heen zonder afscheid en nooit weer te vinden —
'Dood' heet men u, mij eenzaam jaren reeds;
Blijde onafscheid'lijk trouwe vrinden —
Heet ons mijn eigen hart, zo zonnig leeft ge er steeds!...

EEN SCHOTEL VINKEN

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.011
Vroeg zie 'k mij gaan, in blijde jongenshaast
De vonken ketsend uit halfdonk're straten,
Dank warm fabrieksgedoe nooit dóóds verlaten,
Daar dampgedaante uit spleet en tooggat waast;...

LEVENSAVOND

poezie
2,7 met 7 stemmen 932
Mijn oogstlied klonk -
Mijn avond zonk - -
En schuw, langs lege akker,
Riep nog een enk'le moede toon...

WINTER

poezie
3,5 met 2 stemmen 448
Grauwer dan bij 't woeste weêr,
Troostloos hangt de hemel neêr,
Grimmig zonder stormen;
Aarde! ééns blijde en grootsch,...

OP DE LEVENSAKKER

poezie
3,4 met 7 stemmen 729
Wij zaaiden wat wij vinden,
En eenmaal zien wij bloei;
Maar die de schoof laat binden,
Gaf 't zaad en gaf 't zijn groei,-...

Bekendheid

poezie
2,6 met 7 stemmen 1.217
Des dichters wereld is zo groot,
Zo klein, zo stil zijn werk; waar zou hijzelf wel wezen?
De wereld ziet en zoekt hem niet:
En kent een rijpe geest zijn lied,...

Bekendheid

poezie
3,7 met 10 stemmen 1.984
Des dichters wereld is zo groot,
Zo klein, zo stil zijn werk; waar zou hijzelf wel wezen?
De wereld ziet en zoekt hem niet:
En kent een rijpe geest zijn lied,...

Oudejaarsavond

poezie
3,9 met 16 stemmen 4.365
Alle kwaad zou ‘k vergeten,
Kon ‘k omzien naar ’t jaar
Met zijn dagen zo droef, en zijn nachten zwaar,
Met zijn uitzicht op bitterheidsbeten;...

Troosteloos

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.897
Geen nacht gunt rust;
Geen dag brengt hoop;
Een foltring is uw lot en 't mijne;
Seizoenen komen en verdwijnen -...

Om u !

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.468
Die 't Al kan weten, weet - wanneer Hij 't weten wil -
Dat om mijzelve niet mijn tranen branden;
Dat ik bij dagen en bij nachten stil
Mijn pijnen zou verduren en mijn banden -...

Herinneringsdag

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.580
Nu staat mijn tuin gerijpt,
De vrucht hangt vol en vredig;
Moe keer 'k naar 't huis der rust-
Ach wat al plaatsen ledig!...

Uitgeleide

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.496
Geen lauwer vraagt dit graf, geen palm,
Geen hulde woorden
Of rouw-akkoorden -
Hier gaat herdenking boven psalm....

Zich te veel

poezie
3,4 met 12 stemmen 1.565
Dit is het vervelende
Van elke gevangenis
Dat er niets te bereiken -
En naar alles verlangen is;...