inloggen

biografie: Willem de Merode

1887 - 1939

[Spijk 1887- Eerbeek 1939]

De Mérode was de dichtersnaam van Willem Eduard Keuning, naar de balletdanseres Cléo de Mérode. De literaire handboeken noemen hem de belangrijkste Nederlandse protestants-christelijke dichter uit de tijd tussen de beide wereldoorlogen.

Hij was onderwijzer te Oude Pekela en te Uithuizermeeden, waar hij les gaf aan de gereformeerde school van 1907 tot 1924. In 1924 werd hij veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens te intieme contacten met jongeren. Hij weigerde een openbare schuldbekentenis en verloor voor drie jaar zijn onderwijzersbevoegdheid. Willem de Mérode trok zich terug in eenzaamheid om zijn trauma te verwerken. Zijn dichterschap hield echter stand en na heel wat moeilijkheden lukte het hem een bescheiden bestaan als schrijver op te bouwen. Het conflict tussen godsdienst en seksualiteit beïnvloedde zijn werk in sterke mate. In zijn latere werk is ook de mystiek een van zijn thema's. Hij schreef ca. 2300 gedichten waarvan de helft tijdens zijn leven gebundeld werd in 24 bundels. Hij was medewerker van diverse literaire tijdschriften. 

Werk:

Gestalten en stemmingen (1915)
Aanroepingen (1917)
De overgave (1919)
Het heilig licht (1922)
Het kostbaar bloed (1922)
Kwatrijnen (1923)
Ganymedes (1924)
De rozenhof (1925)
De donkere bloei (1926)
Claghen (1927)
De verloren zoon (1928)
De lichtstreep (1929)
De steile tocht (1930)
Laudate dominum (1931)
Langs den Heirweg (1932)
Chineesche gedichten (1933)
De stille tuin (1933)
Doodenboek (1934)
Kruissonnetten (1934)
Kringloop (1936)
De Levensgift (1938)
Kaleidoscoop (1938)
Hunkering en heimwee (1939)

Uitgaven:

De wilde wingerd 1911/1936 (1936)
Gedichten (1952-1953)
Gedichten (1963)

Inzendingen van deze schrijver

163 resultaten.

Pinksteren

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.241
O Geest, toen Gij ternederkwaamt
En voor hun oog gestalte naamt,
Doorzonk de hemel ademloos
Een stille witte vlammenhoos....

De zwijgzamen geldt dit geheim gefluister

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.555
De zwijgzamen geldt dit geheim gefluister:
God schiep de mens als leemklomp zonder luister.
Hij toefde een ogenblik in dit aards leen,
Beet in een vrucht, en dook weer in het duister....

ZIEKTE-VERZEN

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.936
III-1 Voor Okke
Hij zat gemaklijk op de rand van 't bed,
En sprak van school en leuke jongensspelen,
En hoe de vreemde talen hem vervelen,...

BRUSSEL

poezie
2,5 met 4 stemmen 947
Grote Markt
Gul en kunstzinnig is het volk geweest,
Statig van bouw en prachtig blauw van ogen,
Die gretig-wijd het gouden zonlicht zogen,...

De grootvader

poezie
4,4 met 9 stemmen 1.517
De laatste levensglans lag over hem
In afscheidnemen en ontzeggen moeten
Van kleine vreugden, die het leven zoeten,
En iets gebrokens in gebaar en stem....

De jonge Zeeuw

poezie
3,9 met 8 stemmen 1.693
Hij is een boer, maar hij is mooi.
In al zijn jeugdige ouderwetsheid
Is er geen zweem van vaag- of fletsheid,
Want alles is van ’t best allooi:...

Erkenning

poezie
2,7 met 15 stemmen 1.603
Er is geen leed, er zijn geen tranen meer.
't Is al door Uwe liefdebrand verslonden..
De dood is als een schaûw voor u verzwonden.
Wij zien slechts licht, wij zien alleen de Heer!...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.709
Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!
Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld.
Gij hebt zo vaak gelachen en geduld
Dat ik in uw beminnen ging verloren,...

De krankzinnige

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.396
Zij zeggen, dat ik zo verstandig praat,
En dat geen trek in mijn gelaat
Verraadt dat ik krankzinnig ben;
Dat ik wel gek, maar zeer zachtzinnig ben....

De moordenaar

poezie
3,8 met 26 stemmen 2.769
Toen hij gedaan had wat hij wou,
Begon er in hem een bedroeven
Of hij moest wenen bij een groeve
En nooit meer vrolijk wezen zou. ...

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.510
In de schemer het angstige luistren
Naar de wind die waait om de huizen.
Van de wilgen stuiven de pluizen,
Wit in de regen van 't duister....

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.425
O God, bewaar mij voor der zonde vloek,
En schrijf mij niet in 't somber dodenboek:
Is in het blanke pergament des levens
Niet ergens, achterin, een open hoek?...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.345
Hij met de doodskop en fanatisch boos
Van baard en ogen, kon geluk ontberen.
Waarom de Souvereiniteit des Heeren
Juist hem tot feilloos treffend wapen koos?...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.417
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht
Liggen de velden voor mijn zwak gezicht.
Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort genezen
Van aardes zware druk, doods kille vrezen....

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.519
God, laat Gij dit verwonden ongewroken?
Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken.
Waarom te klagen? wordt de zoetste peer
Niet 't eerst door de venijnge wesp geroken?...

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.259
Om hitte en onrust uit te sluiten,
Doen wij de zware luiken dicht.
Nu dringt uit het rumoerig buiten
Alleen de klaarheid van het licht,...

De witte kater

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.265
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel,
Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden
En naar het lege tasten als een blinde,
En golven met zijn rug of een gevoel...

Kwatrijn

poezie
3,3 met 7 stemmen 2.680
In vrome afschuw ben 'k door hen versmaad.
'k Zou , meelij smekend, knielen op de straat,
Maar mijn verachting spuw ik voor de voeten
Der huichelaren in hun plechtgewaad. ...

PAASMORGEN

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.958
Hij was het graf al uitgegaan
Vóór ik Zijn dood bezoeken kon.
Een zwarte leegte in de zon
Gaapt de spelonk mij aan....

TOON

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.141
Zwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek
En gapend lichtgeel boezeroen,
Toon, om een soepkip op te doen
In ’t nachthok; ’t fluiten flapt tot vloek...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.551
Toen zagen wij de wolken kruien
En wachtten door de zwoele dag
Het breken van de donderbuien
In regenvlaag en hagelslag....

Kwatrijn

poezie
3,6 met 14 stemmen 3.072
Bedenk, als mensenwoorden krenkend zijn:
Gifslangen scheiden niets af dan venijn.
De spraak weerspiegelt 't wezen van de spreker.
Het varken noemt het edel renpaard zwijn....

DE BRUG

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.913
Ik heb het fluitje aan mijn mond gezet.
Mijn vingers overtrippelen de gaten
Buiten mijn tuin ligt de rivier gebed
In maanlicht, en er rijst een brug van jade....

Het meisje

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.789
Egyptische grafschildering
Zij is een nauw ontloken lotos,
Maar veel hulplozer en droever.
Zij is als een smalle boot, los...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
4,3 met 16 stemmen 2.325
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon.
Niets dan een sage is zijn zacht bestaan.
Toch groeide hij gelijk de nieuwe maan
In grootte en glans en werd volwassen-schoon....

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 216
Ook nu het avond wordt,
Heer blijven we op U hopen,
Het winterdaglicht kort,
Hoe traag de dagen kropen....

Dialogue mystique

poezie
3,3 met 3 stemmen 297
Komt ge zo laat tot mij? de dauw
Der nacht dampt uit uw donkre kleren.
Wilt ge den jammer van dit uur vermeêren,
Dat bitter is van wroeging en berouw? ...

Geboorte

poezie
4,5 met 2 stemmen 290
[Maria-lied]
Toen het kleine kindje was geboren,
Bleef er in het hart van zijn verkoren
Moeder slechts een moeheid, en ze leed....

Voorbereiding

poezie
4,0 met 1 stemmen 322
Hun harten voelden zij als boeken
in Gods geduchte hand gelegd,
en wisten dat Hij al hun slecht
gedrag gerecht zou onderzoeken....

De donderbui

poezie
4,0 met 2 stemmen 268
De lucht betrekt, het zand stuift op,
Hoog torent zich de donderkop,
Die blauw als lei, en koperrood,
Dreigt met vernieling en met dood. ...