inloggen

biografie: Willem de Merode

1887 - 1939

[Spijk 1887- Eerbeek 1939]

De Mérode was de dichtersnaam van Willem Eduard Keuning, naar de balletdanseres Cléo de Mérode. De literaire handboeken noemen hem de belangrijkste Nederlandse protestants-christelijke dichter uit de tijd tussen de beide wereldoorlogen.

Hij was onderwijzer te Oude Pekela en te Uithuizermeeden, waar hij les gaf aan de gereformeerde school van 1907 tot 1924. In 1924 werd hij veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens te intieme contacten met jongeren. Hij weigerde een openbare schuldbekentenis en verloor voor drie jaar zijn onderwijzersbevoegdheid. Willem de Mérode trok zich terug in eenzaamheid om zijn trauma te verwerken. Zijn dichterschap hield echter stand en na heel wat moeilijkheden lukte het hem een bescheiden bestaan als schrijver op te bouwen. Het conflict tussen godsdienst en seksualiteit beïnvloedde zijn werk in sterke mate. In zijn latere werk is ook de mystiek een van zijn thema's. Hij schreef ca. 2300 gedichten waarvan de helft tijdens zijn leven gebundeld werd in 24 bundels. Hij was medewerker van diverse literaire tijdschriften. 

Werk:

Gestalten en stemmingen (1915)
Aanroepingen (1917)
De overgave (1919)
Het heilig licht (1922)
Het kostbaar bloed (1922)
Kwatrijnen (1923)
Ganymedes (1924)
De rozenhof (1925)
De donkere bloei (1926)
Claghen (1927)
De verloren zoon (1928)
De lichtstreep (1929)
De steile tocht (1930)
Laudate dominum (1931)
Langs den Heirweg (1932)
Chineesche gedichten (1933)
De stille tuin (1933)
Doodenboek (1934)
Kruissonnetten (1934)
Kringloop (1936)
De Levensgift (1938)
Kaleidoscoop (1938)
Hunkering en heimwee (1939)

Uitgaven:

De wilde wingerd 1911/1936 (1936)
Gedichten (1952-1953)
Gedichten (1963)

Inzendingen van deze schrijver

163 resultaten.

De grootvader

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.407
De laatste levensglans lag over hem
In afscheidnemen en ontzeggen moeten
Van kleine vreugden, die het leven zoeten,
En iets gebrokens in gebaar en stem....

De jonge Zeeuw

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.628
Hij is een boer, maar hij is mooi.
In al zijn jeugdige ouderwetsheid
Is er geen zweem van vaag- of fletsheid,
Want alles is van ’t best allooi:...

Erkenning

poezie
2,7 met 15 stemmen 1.553
Er is geen leed, er zijn geen tranen meer.
't Is al door Uwe liefdebrand verslonden..
De dood is als een schaûw voor u verzwonden.
Wij zien slechts licht, wij zien alleen de Heer!...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.657
Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!
Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld.
Gij hebt zo vaak gelachen en geduld
Dat ik in uw beminnen ging verloren,...

De krankzinnige

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.360
Zij zeggen, dat ik zo verstandig praat,
En dat geen trek in mijn gelaat
Verraadt dat ik krankzinnig ben;
Dat ik wel gek, maar zeer zachtzinnig ben....

De moordenaar

poezie
3,7 met 23 stemmen 2.715
Toen hij gedaan had wat hij wou,
Begon er in hem een bedroeven
Of hij moest wenen bij een groeve
En nooit meer vrolijk wezen zou. ...

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.482
In de schemer het angstige luistren
Naar de wind die waait om de huizen.
Van de wilgen stuiven de pluizen,
Wit in de regen van 't duister....

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.401
O God, bewaar mij voor der zonde vloek,
En schrijf mij niet in 't somber dodenboek:
Is in het blanke pergament des levens
Niet ergens, achterin, een open hoek?...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.325
Hij met de doodskop en fanatisch boos
Van baard en ogen, kon geluk ontberen.
Waarom de Souvereiniteit des Heeren
Juist hem tot feilloos treffend wapen koos?...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.396
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht
Liggen de velden voor mijn zwak gezicht.
Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort genezen
Van aardes zware druk, doods kille vrezen....

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.499
God, laat Gij dit verwonden ongewroken?
Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken.
Waarom te klagen? wordt de zoetste peer
Niet 't eerst door de venijnge wesp geroken?...

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.239
Om hitte en onrust uit te sluiten,
Doen wij de zware luiken dicht.
Nu dringt uit het rumoerig buiten
Alleen de klaarheid van het licht,...

De witte kater

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.251
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel,
Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden
En naar het lege tasten als een blinde,
En golven met zijn rug of een gevoel...

Kwatrijn

poezie
3,3 met 7 stemmen 2.669
In vrome afschuw ben 'k door hen versmaad.
'k Zou , meelij smekend, knielen op de straat,
Maar mijn verachting spuw ik voor de voeten
Der huichelaren in hun plechtgewaad. ...

PAASMORGEN

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.918
Hij was het graf al uitgegaan
Vóór ik Zijn dood bezoeken kon.
Een zwarte leegte in de zon
Gaapt de spelonk mij aan....

TOON

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.131
Zwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek
En gapend lichtgeel boezeroen,
Toon, om een soepkip op te doen
In ’t nachthok; ’t fluiten flapt tot vloek...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.537
Toen zagen wij de wolken kruien
En wachtten door de zwoele dag
Het breken van de donderbuien
In regenvlaag en hagelslag....

Kwatrijn

poezie
3,6 met 14 stemmen 3.064
Bedenk, als mensenwoorden krenkend zijn:
Gifslangen scheiden niets af dan venijn.
De spraak weerspiegelt 't wezen van de spreker.
Het varken noemt het edel renpaard zwijn....

DE BRUG

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.900
Ik heb het fluitje aan mijn mond gezet.
Mijn vingers overtrippelen de gaten
Buiten mijn tuin ligt de rivier gebed
In maanlicht, en er rijst een brug van jade....

Het meisje

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.781
Egyptische grafschildering
Zij is een nauw ontloken lotos,
Maar veel hulplozer en droever.
Zij is als een smalle boot, los...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
4,3 met 16 stemmen 2.318
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon.
Niets dan een sage is zijn zacht bestaan.
Toch groeide hij gelijk de nieuwe maan
In grootte en glans en werd volwassen-schoon....

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 207
Ook nu het avond wordt,
Heer blijven we op U hopen,
Het winterdaglicht kort,
Hoe traag de dagen kropen....

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 285
Komt ge zo laat tot mij? de dauw
Der nacht dampt uit uw donkre kleren.
Wilt ge den jammer van dit uur vermeêren,
Dat bitter is van wroeging en berouw? ...

Geboorte

poezie
4,5 met 2 stemmen 274
[Maria-lied]
Toen het kleine kindje was geboren,
Bleef er in het hart van zijn verkoren
Moeder slechts een moeheid, en ze leed....

Voorbereiding

poezie
4,0 met 1 stemmen 305
Hun harten voelden zij als boeken
in Gods geduchte hand gelegd,
en wisten dat Hij al hun slecht
gedrag gerecht zou onderzoeken....

De donderbui

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
De lucht betrekt, het zand stuift op,
Hoog torent zich de donderkop,
Die blauw als lei, en koperrood,
Dreigt met vernieling en met dood. ...

GESPREK

poezie
4,0 met 2 stemmen 305
Er was geen nood, er was geen zonde,
Die ik niet aan u zeggen konde.
En alle zorg en alle wee
Verzonk in uwer liefde zee....

De vagebond

poezie
4,0 met 3 stemmen 372
De dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten
De dove rust des slaaps, van dalend licht tot licht
Zo spoedig kan ik niet verdromen en vergeten.
'k Ontwaak, een zieke gloed op 't benig aangezicht....

De wilde wingerd

poezie
4,0 met 1 stemmen 311
Een krank en schamel hout,
Het minste van het woud,
Door iedre wind geslingerd,
Reikte ik mijn ranken uit,...

Geboorte

poezie
4,0 met 1 stemmen 412
Reeds was in haar het afscheidnemen
Begonnen tussen haar hart en het kind,
Misschien zou ze in 't licht als een vreemde
Aanschouwen, die ze in 't donker had bemind....