inloggen

biografie: Albert Verwey

1856 - 1936

Albert Verwey [Amsterdam 1865 - Noordwijk 1937]

Verwey was hoogleraar Nederlands in Leiden (1924-1935), en dichter, geleerde, criticus en redacteur. Hij speelde als mede-oprichter van De Nieuwe Gids en oprichter van De Beweging (1905-1919) een belangrijke rol in het literaire en culturele leven in Nederland in de periode 1880-1940. Samen met zijn vriend Willem Kloos was hij de leidinggevende figuur van de Tachtigers.

Verwey debuteerde in 1883 met de poëziebundel 'Persephone en andere gedichten'. Behalve dichtbundels publiceerde hij ook veel essays over literatuur.

Werk:

Persephone (1883)
Persephone en andere gedichten (1885)
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek (1886)
Verzamelde gedichten (1889)
Inleiding tot Vondel (1892-1893)
Inleiding tot het Tweemaandelijksch Tijdschrift (1894)
Johan van Oldenbarnevelt (1895)
Aarde (1896)
Bij den dood van Allard Pierson (1896)
Toen De Gids werd opgericht (1897)
De nieuwe tuin (1898)
Het brandende braambosch (1899)
Dagen en daden (1901)
Stille toernooien (1901)
Jacoba van Beieren (1902)
De kristaltwijg (1903)
Het leven van Potgieter (1903)
Luide toernooien (1903)
Uit de lage landen bij de zee (1904)
De oude strijd (1905)
Droom en Tucht (1908)
Het blank heelal (1908)
Het eigen rijk (1912)
Het zichtbaar geheim (1915)
Het zwaardjaar (1916)
Hendrick Laurensz. Spieghel (1919)
Goden en grenzen (1920)
Proza (1921-2923)
De weg van het licht (1922)
De maker (1924)
Rondom mijn werk 1890-1923 (1925)
Van Jacques Perk tot nu (1925)
De legende van de ruimte (1926)
De getilde last (1927)
Vondels vers (1927)
De figuren van de sarkofaag (1930)
Ritme en metrum (1931)
De ring van leed en geluk (1932)
Mijn verhouding tot Stefan George, herinneringen uit de jaren 1895-1928 (1934)
Het lachende raadsel (1935)
Het lezen en schatten van gedichten (1935)
De dichter en het Derde Rijk (1936)
Het lijden aan de tijd (1936)
In de koorts van het kortstondige (1936)


Inzendingen van deze schrijver

130 resultaten.

Granada: droomstad

poëzie
3,4 met 5 stemmen aantal keer bekeken 1.648
De straten van Granada waar in 't donker Gitaren gonzen en van 't lang gefluister Van minnaars aan de traliën de duister Nacht warm wordt, - gaan met graden naar 't geflonker Van 't sterrenbeeld. En op de top wat wonk er Rode lantaarn van het Alhambra? ruiste er Wening uit rode muren? of...

Klokgetik

poëzie
3,2 met 15 stemmen aantal keer bekeken 1.171
Tik tak, tik tak: kort van pas, Van seconde tot seconde, Gaat de tijd, en toch te ras. Ochtendstonde, ach middagstonde, Avondstonde en na de dag Nacht; en wéer een dag; en dagen, Weken, maanden, jaren jagen Met hetzelfde stil gewag Van de slinger en de wijzer, En wij worden stijver,...

Ik drink mijn zonden op als rijpe wijn

poëzie
2,0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 936
Ik drink mijn zonden op als rijpe wijn Waar een kap'laan zich heim'lijk aan bedrinkt: – Hij feest zijn oog aan 't glas, dat halfvol blinkt Binnen de lichtkring van de lamp, wier schijn Wemelt rondom en scheem'ring wordt in 't klein Vertrek, waar vóor hem zich een heir verdringt Van...

Wie in de loopgraaf ligt...

poëzie
3,7 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.362
Wie in de loopgraaf ligt, wie hoop op leven En liefde en lust voor goed heeft opgegeven, Kan zich niet langer troosten met de droom Dat door zijn dood hij land en volk zal baten: Want alle volken, alle staten Zijn één als golven van een stroom. Het leed, de vreugd van d'een doorcirklen...

Nieuwe reis

poëzie
3,8 met 8 stemmen aantal keer bekeken 1.543
De zilvren eilanden van Denemarken, In 't zomers-vroege licht waar ik ze zag, Lagen als perken in de waterparken Waardoor ik voer bij 't opgaan van de dag. Geen morgen was ooit lieflijker, ooit reinder. Een pasgeslepen wereld toonde nog In...

Kuddedichters

poëzie
2,8 met 8 stemmen aantal keer bekeken 1.336
Poëzie is geen voer voor een kaste Maar een dronk voor de vrije mens - Tot de kudde die vastte en die braste Zich ophief in dwingend gedrens En de slechte poëten kwamen Van wie zij schijn voor wezen namen.

Engelenzang

poëzie
3,5 met 8 stemmen aantal keer bekeken 2.709
Van verre komt het als een schoon gerucht Daar is een kind geboren in Bethlems stal - Zijn naam is Zaligmaker, want Hij zal De wereld redden, die in weedom zucht. De wereld kent Hem niet, maar in de lucht Zijn tekenen en wonderen door 't heelal, Uit de open hemelen klinkt een schoon...

Delfse Vermeer, ziende naar Delft zoals hij het zal schilderen

poëzie
4,0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 1.764
"Een stad aan de overkant, met torens, poorten, daken, Walschoeiingen en aken, Wolkschaduw, zonnebrand. Wij zien van de overzij Het voegschrift in haar muren, Haar koele kleurglazuren, Haar verte en haar nabij. Hoe overtreft haar glans Haar spiegelschijn in 't water! - Straalt zo de...

Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd

poëzie
3,8 met 5 stemmen aantal keer bekeken 1.580
Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd, En midden in het binnenst heiligdom, Waar de outerkaars in 't donker gloeit, verbeid Ik u, mijn lief, mijn zoet sieraad alom! Ik sloeg mijn ziel dit zoete donker om, Alleen om ú te ontmoeten, die me altijd Belooft te komen, in 't geheim, na...

Morgen

poëzie
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 1.083
O Dromen die de dag begint, De dag bezint, De dag bemint, Hoe zal ik ooit u loven. De landen liggen morgen-klaar, Mijn oog ziet nog geen zorgen daar, Geen troost hoef ik te borgen waar Die wast in 's harten hoven. De bergen blauwen in de vert, De stromen blinken in de vlakt, De...

De Koopman

poëzie
3,8 met 21 stemmen aantal keer bekeken 5.064
De koopman zit op zijn kantoor en somt bij 't walmend licht der lamp de winst van 't jaar: Hij telt zijn posten preevlend bij elkaar En cijfert tot zijn rug zich dieper kromt, als de balans niet sluit. Hij peinst en gromt, Half-binnenmonds en met verstoord gebaar Telt hij opnieuw,...

Pasen

poëzie
2,7 met 11 stemmen aantal keer bekeken 2.539
Op Goede Vrijdag Is Hij begraven, Niet in een graf - zijn graf was het hellevuur-, Doch zondagmorgen Was Hij weer opgestaan, Ging door de velden, Glimlachend vredig Naar de hemel van blinkend blauw. De bloemen stonden, Trossen en kelken, Schommelend en wiegend, Pralend en...

Schuif op naar ‘t graf

poëzie
3,2 met 22 stemmen aantal keer bekeken 1.664
Schuif op naar ‘t graf: uw huis moet leeg. Een nieuw bewoner staat ervoor. Hij is nu jong en gij zijt veeg. Zijn voet volgt in uw spoor. Benijd hem niets: de tijd is kort. Een ander volgde alweer zijn stem. Ge ligt nog nauwlijks of hij stort U na en wacht op hèm.

KONING ADELBOUD.

poëzie
2,6 met 7 stemmen aantal keer bekeken 891
Daar zat de koning Adelboud Op een armstoel van het duurste goud. De koning had zo'n dikke kop, En een wichtige gouden kroon d'r op. Zijn mantel was van hermelijn, Zoals alle koningsmantels zijn, En naast zijn armstoel stonden twee Pages, die keken weltevree, En elk hield in zijn...

ANNA PAVLOVA

poëzie
3,6 met 8 stemmen aantal keer bekeken 1.536
‘n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel : ’t Verende gaan, de heup, het teruggeworpen lijf. Vurig en edel waart ge, glimlachende! – en vurig en edel Zij ’t galopperende vers, dat ik, u huldigend, schrijf.

Het kindje lag gewikkeld

poëzie
2,5 met 4 stemmen aantal keer bekeken 1.539
Het kindje lag gewikkeld in de doeken Op moeders schoot; het was een armlijk kot: De koe en ezel stonden achter 't schot. 'Wat die drie koningen in 't huisje zoeken?' Jozef was graag gevlucht in donkre hoeken. Hij hield zich stil terzij: hij zat voor zot. Maar noch gevolg noch vorsten...

Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven

poëzie
3,9 met 8 stemmen aantal keer bekeken 2.457
Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven De aarde zal zijn die dan naar ons niet vraagt. Gij weet dat ze altijd eendere vreugden draagt Als waar wijzelf ons aandeel van verworven. Wij hebben vaak haar blijde gaaf bedorven Door zorg die om de dag van morgen klaagt. Door eigen ondank...

Aarde

poëzie
3,3 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.634
Als 'k u zo lief niet had, mijn aarde, zou ik Zo niet begere' u in een droom te vieren, Maar al uw steden en al uw rivieren, En bos en berg graag in één beeld beschouw ik. Als kind al zocht ik u, mijn aarde, en wou ik U kennen heel, uw hemel met zijn vieren, Uw oceanen waar uw winden...

BADERS HARTEWENS

poëzie
3,6 met 12 stemmen aantal keer bekeken 3.165
Dwars door de tuinen Van roos en ranken Zich ’t pad te banen, Dan door de lanen Van zand en dennen Vluchtig te rennen Tot waar de kruinen Van hoge duinen In ’t blauwe blanken En zo te naderen Met zwellende aderen In laatste loop De harde golven En, overdolven, Hun koele doop.

TOPZIEKE RUPS

poëzie
3,8 met 13 stemmen aantal keer bekeken 1.734
Topzieke rups, in 't stijgen Van blad tot blad, van steel op stam, Denkt ge eindlijk te verkrijgen Het veld van blauw, de witte vlam? Te hoog! Ge kunt niet keren! Hangende aan hoogste top, Geeft ge, in een verdwaasd begeren, Nog eens u op.

Een koud vermoeden rilt mij door het brein

poëzie
2,8 met 18 stemmen aantal keer bekeken 1.680
Een koud vermoeden rilt mij door het brein: Ik zie mijzelf en weet thans wie ik ben: Ik ben Erinring van veel boeken en Een Macht, waarmee 'k mijzelf en al mijn zijn, Gedachte en daad, gelijk maak aan de schijn, Die 'k daarin schoonst vond: - onbewust gewen Ik me aan dat artiest zijn; -...

De dood van een jaar

poëzie
4,2 met 8 stemmen aantal keer bekeken 1.784
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, voor een feestmaal klaar, Zorg'loos, zie ik u zwerven... O vreemd oud -jaar! Hoé gaat gij dood, oud-jaar? Zult gij gaan zitten op een hoop Blaren, wel bruin, maar warm...

Het verlaten huis

poëzie
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 365
Als in een huis in de onderwereld, waar De stille vader en het stomme kind Elkander aanzien - zó zit ik gebukt Over mijn boeken in dit donk're huis. En tegenover me aan de tafel zit Dat stomme kind der sombere gedachte, Mijn stille weemoed met het bleek gelaat, Mijn stomme weemoed...

EEN LIEDJE VOOR HANSJE

poëzie
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 234
Hij is in 't midden van de mei Geboren en een dichter zei: Dit is een kind dat zingen zal, Dat de mensen 't horen óveral; 0, wat een zeldzaam mei-geval: Hij is in 't midden van de mei Geboren. Hij mag een lelijk mosje zijn Wie horen wil naar liedjes fijn, Die zoekt de mooiste...

Zomerweide.

poëzie
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 241
De blanke koeien waden 't weigras door, Uit hoge hemel daar een wolkbank ligt Straalt trillende op koe-ruggen zomerlicht, 't Gras ripplend krijgt een esmerauden gloor. Warm vlakt de vaart daar 't groene riet langs spicht, Golf deint en spoelt, trekt zijn geglinsterd spoor Stoomboot in...

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poëzie
3,8 met 5 stemmen aantal keer bekeken 510
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre mint, Daar ik me, als de uwe, eraan meêplichtig ken? En daar ik ú ben, ben ’k dan niet verblind, Zo ’k op u toorn en dus mijzelve schen? En me aan úw liefde...

De Maat

poëzie
4,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 387
Er is geen maat die ik in u niet vind. Gij zijt de berg en gij zijt ook het grein, Gij zijt de aardwoning en het hemelplein, Gij zijt de vader en gij zijt het kind. Ik heb mijn ogen die u zien, maar blind Zie ik u ook: in mij het bloedgedein Is zozeer u als de eindeloze trein Van...

Men kàn geen vlammen als een gouden vloed

poëzie
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 385
Men kàn geen vlammen als een gouden vloed Uit éen vaas gieten in een andre vaas: Daarbinnen branden ze en een bevend waas Gloeit door het hulsel heen met halve gloed. Open het nooit – het is zo schoon, en ’t moet Zó schoon zijn, blijvend in die zelfde plaats: Die vlam zal...

Aan F. van Eeden

poëzie
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 321
Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teer-blauw als mij Japanse verzen lijken, Zo vlak als water, dat geen rimpels strijken Tot vloeiend matglas, waar zij de' oever raken. Fijn porselein met verwende smaken, Bleek-blauwe poppen die zo wijd uitwijken, En zonder perspectief - de rijken...

ZANG.

poëzie
4,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 341
Mijn ziele is in mijn zangen, Mijn zang is mijne ziel: Mijn lied is 't zoet verlangen, Dat in mijn harte viel. Dat groeit daar stil verholen, En groeit straks wonderhoog, En rankt in duizend bloemen Der wereld uit het oog.
Meer van deze schrijver...