inloggen

biografie: E. Laurillard

1830 - 1908

[Rotterdam 1830 - Santpoort 1908]

Dr. Eliza Laurillard was van 1857 - 1862 predikant te Leiden en te Amsterdam van 1862 -1904.

Zijn Spreuken en Gezegden aan den Bijbel ontleend werden met de gouden erepenning bekroond door de Hollandsche  Maatschappij  van  Fraaije Kunsten, 1875.

Zijn grappige stukjes werden veel voorgedragen, met name  'Een vers, dat als een nachtkaars uitgaat'.

Werk o.a.:

Primulae Veris, 1853

De doodstraf, 1864

Peper en Zout, 1867

Rust een weinig , 1869

Uit  's levens ernst en kluchten, 1883

Op uw stoel door uw land, 1894 (bijzonderheden op historisch en folkloristisch gebied van tal van plaatsen).

 


Inzendingen van deze schrijver

23 resultaten.

Bij de zingende ketel

poezie
3,3 met 10 stemmen 1.931
Wanneer de ketel
In 't schemeruur
Zacht staat te zingen
Op 't glimmend vuur,...

Dubbelzinnige vroomheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 728
Winkelier.

Zeg, Kees! je lengt de brandewijn
Nog met wat water aan....

MAANBESCHOUWINGEN.

poezie
5,0 met 1 stemmen 343
Wat het nijdig lot ons afnam,
Toch de maan gelukkig niet.
Ach! wanneer we die niet hadden,
Dieper nog ging ons verdriet....

Vlas.

poezie
5,0 met 4 stemmen 394
'k Was buiten aan 't dolen. De zomernatuur
Ontplooide haar kracht allerwegen;
En tuinbed en boomgaard en akker en wei, -
't Sprak alles van God en Zijn zegen....

Vreemd wezen, onze geest

poezie
4,5 met 2 stemmen 427
Vreemd wezen, onze geest, - soms met de koningsmantel,
Soms met het doffe grauw van 't knecht'lijk pak bekleed;
Ten dele 't zonnig licht, ten dele neev'len zoekend,
Een lompenraper hier en daar weer een profeet!...

Ik denk aan 't goede

poezie
4,0 met 3 stemmen 374
Ik denk aan 't goede, dat de Vader
Mij in mijn goede moeder gaf,
En 'k strooi, als cijns van dankb're hulde,
Nog vaak mijn bloemkens op haar graf....

EEN OVERBLUFTE BLUFFER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 362
Jan prees altijd zichzelv', en, wat een ander kon,
Jan zei steeds onbedekt, dat hij 't nog verre won.
Maar Piet zei: ,,Hoor, o , grote Jan!
Ik weet slechts éne zaak te noemen,...

MIJNHEER DE HOUDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 682
Mijnheer De Houder is een wijze;
hij zegt maar niet op alles 'ja',
Maar gaat, bij elk verzoek of voorstel,
De staat der zaak nauwkeurig na....

Genummerde bomen

poezie
4,0 met 1 stemmen 561
'k Liep alleen door het woud,
En te midden van 't hout
Zag ik enkele genummerde bomen.
't Was een merk, dat ze alras zouden worden geveld. ...

Grafbeplanting

poezie
3,7 met 3 stemmen 492
Op het zwijgend erf der doden
Moet de treurwilg zijn gezet
Maar de popel ruise er nevens:
Bij de rouw het stil gebed....

VOORUITGANG

poezie
3,3 met 3 stemmen 498
Daar is geen vooruitgang, dan nevens de Heer:
Zijn spoor uit, dat is steeds naar achter;
Maar mèt Hem, dan strekt immer voorwaarts de loop,
En 't drukken der moeheid wordt zachter;...

Graf en kruis

poezie
3,4 met 7 stemmen 700
Die iets diers naar 't graf moet brengen,
Plante stil een kruis daarnevens:
Schoon dan de ogen tranen plengen,
In het hart komt hoop des levens....

Misschien te helpen

poezie
3,2 met 4 stemmen 551
'Wat scheelt je, Jan? Heb je verdriet?’
’Ja…neen, maar ‘k heb zo’n kiespijn, Piet!’
‘Is ’t kiespijn? Ik beklaag je, man!
‘k Had zelf daar lest mijn portie van.’...

Toewijding

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.125
Aan mijne moeder
Wat ik in 't diepst der ziel gevoelde,
Wat mij verkwikt heeft of gedrukt,
Wat zorg en vrees mijn hart doorwoelde,...

JANUARI

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.139
Dik ligt de sneeuw in veld en woud
En 't Noorden huilt zijn somber lied:
't Is alles doods en vaal en koud
En levensteek'nen zijn er niet....

Een afgeluisterd gesprek

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.037
In de tram wordt plaats genomen
Door een man, die hijgt naar lucht,
En wiens ademen 't geluid maakt
Van een diep en zwaar gezucht....

SONATE IN WOORDEN

poezie
3,2 met 4 stemmen 967
Vader! zo gaaft Gij
'k Dank er U voor,
Aan mijne bede
Heerlijk gehoor....

EEN SLACHTOFFER VAN TAALMIN

poezie
2,5 met 4 stemmen 784
Een 'hoofd der school' stortte in het water
En wilde een noodkreet slaken ook,
Maar was in twijfel, wàt te roepen,
Terwijl hij al meer onderdook....

Gekleed?

poezie
3,1 met 13 stemmen 1.847
‘O! ’t was een schitt’rend feest; - men was er zeer gekleed...’
‘Met uw verlof: alleen de heren;
Die zaten voegzaam in de kleren.
De dames waren half ontkleed.’...

Maatschappij van onderlinge verzekering tegen roemloosheid

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.388
Heeft een der leden van de club
Zijn letterkundig ei gegeven,
Dan wordt door ’t kakelen van de rest
Op schelle toon zijn lof verheven;...

Aan ouders

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.019
Als ge in 't opvoeden van uwe kind'ren
Nu of dan niet recht weet hoe het moet,
Gaat tot hen, die nooit kinderen hadden;
Want die weten het altijd zo goed!...

EEN SPREKER DIE MAAR NIET UIT DE WAR KWAM

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.363
Jeroen wou zeggen: 'buitensporig',
Maar 'borenspuitig' kwam er uit.
Een poging, om 't weer goed te maken,
Had 'sporenbuitig' tot besluit....

Een vers dat als een nachtkaars uitgaat

poezie
3,4 met 28 stemmen 6.529
In een diligence zaten
Negen mensen bij elkaar;
't Was een dag van grote hitte,
En de lucht was drukkend zwaar....