inloggen

biografie: E. Laurillard

1830 - 1908

[Rotterdam 1830 - Santpoort 1908]

Dr. Eliza Laurillard was van 1857 - 1862 predikant te Leiden en te Amsterdam van 1862 -1904.

Zijn Spreuken en Gezegden aan den Bijbel ontleend werden met de gouden erepenning bekroond door de Hollandsche  Maatschappij  van  Fraaije Kunsten, 1875.

Zijn grappige stukjes werden veel voorgedragen, met name  'Een vers, dat als een nachtkaars uitgaat'.

Werk o.a.:

Primulae Veris, 1853

De doodstraf, 1864

Peper en Zout, 1867

Rust een weinig , 1869

Uit  's levens ernst en kluchten, 1883

Op uw stoel door uw land, 1894 (bijzonderheden op historisch en folkloristisch gebied van tal van plaatsen).

 


Inzendingen van deze schrijver

23 resultaten.

Maatschappij van onderlinge verzekering tegen roemloosheid

poëzie
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 2.631
Heeft een der leden van de club Zijn letterkundig ei gegeven, Dan wordt door ’t kakelen van de rest Op schelle toon zijn lof verheven; En, legt nu elk om beurt een ei, En kakelen beurt’lings al de vrinden, Dan is - dat voelt ge - in heel de club Geen enkel roemloos lid te vinden.

Aan ouders

poëzie
4.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 2.255
Als ge in 't opvoeden van uwe kind'ren Nu of dan niet recht weet hoe het moet, Gaat tot hen, die nooit kinderen hadden; Want die weten het altijd zo goed!

EEN SPREKER DIE MAAR NIET UIT DE WAR KWAM

poëzie
4.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 2.656
Jeroen wou zeggen: 'buitensporig', Maar 'borenspuitig' kwam er uit. Een poging, om 't weer goed te maken, Had 'sporenbuitig' tot besluit. Nog bleef de man naar juistheid streven En 'spuitenborig' werd de klank; - Toen zag hij af van verder pogen En sprak: 'Meneren! 'k zeg u...

Een afgeluisterd gesprek

poëzie
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 1.360
In de tram wordt plaats genomen Door een man, die hijgt naar lucht, En wiens ademen 't geluid maakt Van een diep en zwaar gezucht. In haar Amsterdamse taaltje Zegt alras een burgervrouw: "Uwé schijnt benauwd te weize!" En de man zegt: "Ja, juffrouw." "Jonges, jonges", spreekt ze...

Een vers dat als een nachtkaars uitgaat

poëzie
3.0 met 32 stemmen aantal keer bekeken 8.313
In een diligence zaten Negen mensen bij elkaar; 't Was een dag van grote hitte, En de lucht was drukkend zwaar. Alles, wat die mensen zeiden, Kwam zowat op 't zelfde neer: Niemand hunner sprak tenminste Anders dan van 't warme weer. Naast een jonge dwaze dandy Zat een...

Gekleed?

poëzie
3.0 met 17 stemmen aantal keer bekeken 2.092
‘O! ’t was een schitt’rend feest; - men was er zeer gekleed...’ ‘Met uw verlof: alleen de heren; Die zaten voegzaam in de kleren. De dames waren half ontkleed.’

Bij de zingende ketel

poëzie
3.0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 2.068
Wanneer de ketel In 't schemeruur Zacht staat te zingen Op 't glimmend vuur, Dan zweeft de mijm'ring Mij door de geest En 't stil herdenken Wat is geweest. Verdwenen beelden Zie 'k voor mij staan, En 'k hoor nog stappen, Die niet meer gaan. 'k Verneem nog stemmen, Al...

Dubbelzinnige vroomheid.

poëzie
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 822
Winkelier. Zeg, Kees! je lengt de brandewijn Nog met wat water aan. Knecht. Ik wist, dat u dit gaarne heeft; Dus, 'k heb het al gedaan. W. Heel goed. En heb je, naar mijn last, Al krijt gemengd in 't meel? K. Jawel, mijnheer. W. En steentjes ook In 't...

MAANBESCHOUWINGEN.

poëzie
5.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 408
Wat het nijdig lot ons afnam, Toch de maan gelukkig niet. Ach! wanneer we die niet hadden, Dieper nog ging ons verdriet. 'k Heb met Laura afgesproken: Morgenavond, klokke tien, Moet ge uw blik naar 't maantje richten; Ik zal ook naar 't maantje zien. Mocht 'k een wonderdoener...

Vlas.

poëzie
5.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 500
'k Was buiten aan 't dolen. De zomernatuur Ontplooide haar kracht allerwegen; En tuinbed en boomgaard en akker en wei, - 't Sprak alles van God en Zijn zegen. 't Was alles zo feest'lijk, zo rijk en zo schoon; Het rondzien was zuiver genieten, En deed aan de trillende snaren der...

Vreemd wezen, onze geest

poëzie
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 476
Vreemd wezen, onze geest, - soms met de koningsmantel, Soms met het doffe grauw van 't knecht'lijk pak bekleed; Ten dele 't zonnig licht, ten dele neev'len zoekend, Een lompenraper hier en daar weer een profeet! Vaak smakeloos en laf, vaak priester van het schone; Hier nachtuil tussen 't...

Ik denk aan 't goede

poëzie
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 413
Ik denk aan 't goede, dat de Vader Mij in mijn goede moeder gaf, En 'k strooi, als cijns van dankb're hulde, Nog vaak mijn bloemkens op haar graf. Iets enigs is er in de liefde, Waarmee een moederhart bemint, - Een trouw, een zorg, een warmte, een teerheid, Die ge ééns - die niemand...

EEN OVERBLUFTE BLUFFER.

poëzie
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 414
Jan prees altijd zichzelv', en, wat een ander kon, Jan zei steeds onbedekt, dat hij 't nog verre won. Maar Piet zei: ,,Hoor, o , grote Jan! Ik weet slechts éne zaak te noemen, Die jij kunt, maar geen ander kan: Jou roemen."

MIJNHEER DE HOUDER.

poëzie
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 728
Mijnheer De Houder is een wijze; hij zegt maar niet op alles 'ja', Maar gaat, bij elk verzoek of voorstel, De staat der zaak nauwkeurig na. Zo geeft hij dus ook nooit zijn hulpe, Als wijsheid weigering gebiedt; Verkeerd te geven, doet men kwaad mee; Dus, dan geeft hij veel liever...

Genummerde bomen

poëzie
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 602
'k Liep alleen door het woud, En te midden van 't hout Zag ik enkele genummerde bomen. 't Was een merk, dat ze alras zouden worden geveld. 'k Zag de houthakker, die door de heer was besteld, Met zijn bijlen en zagen al komen. Ik stond stil en ik dacht: Van...

Grafbeplanting

poëzie
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 525
Op het zwijgend erf der doden Moet de treurwilg zijn gezet Maar de popel ruise er nevens: Bij de rouw het stil gebed. Op het zwijgend erf der doden Sta de donk're beuk in de aard; Maar de meidoorn sta er nevens: Aan de weemoed hoop gepaard. Op het...

VOORUITGANG

poëzie
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 530
Daar is geen vooruitgang, dan nevens de Heer: Zijn spoor uit, dat is steeds naar achter; Maar mèt Hem, dan strekt immer voorwaarts de loop, En 't drukken der moeheid wordt zachter; Dan groeien al voller de rozen om 't kruis, - En schoon klinkt het lied van de Wachter: "Vooruit is: naar...

Graf en kruis

poëzie
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 745
Die iets diers naar 't graf moet brengen, Plante stil een kruis daarnevens: Schoon dan de ogen tranen plengen, In het hart komt hoop des levens. Waar bij 't kruis de tranen vloeien Om hetgeen men 't graf moest geven, Daar gaan schone rozen bloeien, Rozen, die het kruis omweven.

Misschien te helpen

poëzie
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 592
'Wat scheelt je, Jan? Heb je verdriet?’ ’Ja…neen, maar ‘k heb zo’n kiespijn, Piet!’ ‘Is ’t kiespijn? Ik beklaag je, man! ‘k Had zelf daar lest mijn portie van.’ ‘Zo? En wat heb je er aan gedaan?’ ‘Ja- ‘k ben half gek naar huis gegaan, En ‘k zette naast mijn...

Toewijding

poëzie
2.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.190
Aan mijne moeder Wat ik in 't diepst der ziel gevoelde, Wat mij verkwikt heeft of gedrukt, Wat zorg en vrees mijn hart doorwoelde, Wat vreugd en hoop mij heeft verrukt, Mijn denken, doen, geheel mijn leven, Heb 'k aan deez' blaadjes toevertrouwd, Ze spreken van mijn geest en...

JANUARI

poëzie
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.195
Dik ligt de sneeuw in veld en woud En 't Noorden huilt zijn somber lied: 't Is alles doods en vaal en koud En levensteek'nen zijn er niet. Geen levensteek'nen? Richt uw oog Naar 't klein vertrek daar ginds, bestraald Door zachte glans, die van omhoog Rooskleurig door de...

SONATE IN WOORDEN

poëzie
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 999
Vader! zo gaaft Gij 'k Dank er U voor, Aan mijne bede Heerlijk gehoor. Wat hij toen uitte, 't Klonk mij zo zoet; Naklinken blijft het In mijn gemoed. Hoe hij bij 't heengaan Worstelde...

EEN SLACHTOFFER VAN TAALMIN

poëzie
2.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 825
Een 'hoofd der school' stortte in het water En wilde een noodkreet slaken ook, Maar was in twijfel, wàt te roepen, Terwijl hij al meer onderdook. Zou 't 'Help!' zijn? Of, was 't meer taalkundig, Te roepen 'Hulp!'? - Een moeilijk iets. En midd'lerwijl verdronk de meester; Want door...
E. Laurillard16 september 2010Lees meer…