inloggen

biografie: Frederik van Eeden

1860-1932

Frederik van Eeden [Haarlem 1860 -  Bussum 1932]

Van Eeden was psychiater, wereldverbeteraar en schrijver. In die laatste hoedanigheid werd hij onder andere bekend door de romans De Kleine Johannes en Van de Koele Meren des Doods en door de parodistische dichtbundel Grassprietjes die hij schreef onder het pseudoniem Cornelis Paradijs en waarin de negentiende-eeuwse gezapige domineespoëzie belachelijk werd gemaakt.

Van Eeden heeft echter nog veel meer geschreven - pamfletten, wetenschappelijke artikelen, gedichten.        Hij was daarnaast een van de meer begenadigde Nederlandse toneelauteurs.

Werk:

Het sonnet (1883)
Frans Hals (1884)
Het poortje of De duivel in Kruimelburg (1884)
De kleine Johannes (1885)
Grassprietjes (1885)
Don Torribio (1890)
Studies (1890)
Ellen, een lied van de smart (1891)
Johannes Viator, Het boek van de liefde (1892)
De broeders (1894)
Studies. Tweede reeks (1894)
Lioba (1897)
Studies. Derde reeks (1897)
Enkele verzen (1898)
Van de koele meren des doods (1900)
Van de passielooze lelie (1901)
De blijde wereld (1903)
Over woordkunst (1903)
Studies. Vierde reeks (1904)
De kleine Johannes II en III (1905, 1906)
Minnestral (1907)
Dante en Beatrice (1908)
IJsbrand (1908)
De nachtbruid (1909)
Het Lied van schijn en wezen II (1910)
Welt Eroberung durch Heldenliebe (1911)
Happy Humanity (1912)
Pauls ontwaken (1913)
De heks van Haarlem (1915)
Jezus' leer en verborgen leven (1919)
Het godshuis in de lichtstad (1921)
Uit Jezus' openbaar leven (1922)
Langs den weg (1925)
Jeugd-verzen (1926)
Liber Amicorum (1930)
Mijn dagboek (1931-1934, dl. 9, 1945)

Inzendingen van deze schrijver

66 resultaten.

STEMMING.

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.703
De wind waait hoog en kent de mensen niet!
Hoog wil ik stijgen in de Noordenwind,
Boven 't gerucht van stemmen - boven 't licht
Der volle straten en de druk der mensen....

Atheïsten

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.835
Wat wil het reuk'loos vloekgespan
Dat U ontkent, o Heer?
O, komt de nood eens aan de man...
Zij buigen voor U neer....

O tempora!

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.045
O Piëteit!
Van vroeger tijd,
Hoever zijt gij te zoeken!
Der vaad'ren deugd ging naar de maan,...

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.139
O Beets, wat zijt gij groot!
Als God het niet verbood,
Dan zou ik u aanbidden…
Nu laat ik dat in ’t midden:...

Geloof en rede

poezie
2,8 met 20 stemmen 3.307
De godsdienst en de wetenschap
Die loof ik allebei -
De tweede maakt ons wijs en knap
En de eerste vroom en blij....

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.263
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God!
Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet,
Maar was er één die Gij zó lijden liet,
Wijl hij U lief had, boven zielsgenot?...

Schemering in 't woud

poezie
3,3 met 16 stemmen 3.564
Hier moet ik peinzend gaan en stil, -
het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen,
ik voel de lome schemer stijgen -
en stijgen, stil....

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.107
Wat wil die dolle jong'lingtrits,
Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'?
Wier schaamt'loze opgeblazenheid
Ons ergert en ten hemel schreit....

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.374
Nu weet ik welke vogel
mijn lievlingsvogel heten mag,
die even opgetogen
zingt zomernacht en winterdag....

De Planeet.

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.533
Blank-glanzende planeet
betuurt aandachtig weder,
strak-fonkelend en teder,
mijn stille avond-weg - alsof zij weet -...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.978
"Het bulder vrij op 't woeste meer
Ik kijk eens buiten naar 't weer
En ga dan thuis wat slapen "
...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.440
De wind waait hoog en kent de mensen niet.
Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind,
boven 't gerucht der stemmen - boven 't licht
der volle straten. Weg! het warm gewoel,...

DE STAF.

poezie
4,0 met 1 stemmen 961
Onrust en donker alomme,
Bang als een dove-en-stomme,
tastend als blind ga ik omme -
Waar is mijn staf?...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.186
Maar daar is Lijden schoner dan de Dood, -
Want niet om niet wordt 't mensenhart vertreden,
De brand der zielen is het morgenrood
Waaruit licht-stil zal dagen Hemelvrede....

Beproeving

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 538
Helaas! helaas! de wrede smart
Wil zelfs geen dichter sparen-
Dat moest mijn teder vaderhart
Op bitt're wijs ervaren....

DUISTERE STRATEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.120
Regen zie ik, mist en regen,
grauwe mist en kille regen
En de natte mensen lopen
rustloos op de natte wegen....

Het zee-geruis

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.443
Het zee-geruis zal ik nog dán gedenken
als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat,
als lichten mild mijn ogen niet meer drenken,
als zonder woon mijn ijle wezen staat....

NA ZONSONDERGANG AAN ZEE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.449
Zonne stervend zonk in zee,
en een wijde wade spreidde
op de brede kimme neer
't wolkenheer....

AAN EEN MEISJE

poezie
4,2 met 4 stemmen 2.431
0 zeg mij, vriendlijk meisje!
Is 't u slechts naar de zin
Als ik mijn harte toesluit
Voor wat ik meest bemin?...

De dichter en de geleerde

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.884
De Dichter is een neuswijs kind,
dat Leven zoekt waar 't niemand vindt.
Hij spreekt met bergen, maan en zon
alsof dat alles leven kon....

De boeteling

poezie
2,4 met 8 stemmen 2.246
1k slof wat over de aarde heen,
van Oost naar West, alléén — alléén —
en moet nog tussen-beien
wat stilstaan, om te schreien —...

Herleving

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.757
Ik voel het, ja! zij is mij weergegeven
de zaligheid, die 'k nimmer had verwacht,
Ik voel haar heerlijk in mijn borst herleven,
haar oude, wonderzoete tovermacht....

Zonne-bloem

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.674
Ik ken een plant, niet fraai van loof
niet schoon, niet rank gesteeld.
Haar vorm is lomp, haar bloem is grof,
Geen dichter zingt er ooit zijn lof...

Hiernamaals

poezie
2,8 met 10 stemmen 1.997
Zal ik in een nevel waren,
Of in tastbre duisternis?
Zal ik in een ledig staren
Angstig dat ik mij vergis?...

Bekentenis

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.770
O, ja! ik voel 't, wanneer ik, na de eten
Met schrijfpapier en pen,
Voor mijn bureau zo rustig ben gezeten,
Dat ik een d i c h t e r ben!...

Ik lig op mijn stil-doodbed

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.311
Ik lig op mijn stil dood-bed, heel alleen,
ik weet het wel: - nu zal het hart gaan breken;
uit mijn onheelbre, wijde wonde leken
de trage, donkre droppen, één voor één....

Eerste zang

poezie
3,0 met 9 stemmen 2.524
Ik droomde 't Leven als een groot, groen Bos,
De vogels zwegen en het loot hing stil,
De beken vloeiden niet, geen windgerucht
Voer door de takken - en het gras boog niet, -...

Het zee-geruis

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.027
Het zee-geruis zal ik nog dan gedenken
als diep in zand, mijn hoorloos oor vergaat,
als lichten mild mijn ogen niet meer drenken,
als zonder woon mijn ijle wezen staat. ...

Nederland

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.297
O, dierbaar plekje grond, ontwoekerd aan de baren!
O land van mijn geboorte en teed're kinderjaren!
Waar ik mijn eerste kinderspelletjes gespeeld,
Mijn eerste kunsteloze zangen heb gekweeld-...

Voor de liefste

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.986
Aan mijne Vrouw.
In zachte klanken saamgebracht
Heb ik uw zoete naam gedacht,
O mijn Lief-uitverkoren!...