inloggen

biografie: Karel van de Woestijne

1878- 1929

Karel van de Woestijne [Gent 1878- Zwijnaarde1929]

 

 Tijdens zijn atheneumjaren nam Karel van de Woestijne het besluit niet in het Frans maar in het Nederlands te gaan schrijven. Hij maakte de middelbare school niet af; hij studeerde een paar jaar wijsbegeerte en letteren aan de universiteit te Gent. Van 1898 tot 1903 verbleef hij te Sint-Martens-Latem, waar hij debuteerde met 'Laetemsche brieven over te lente' in 1901.

Hij huwde te Gent in 1904 en ging te Sint-Amandsberg wonen, waar een zoon werd geboren in 1905. Ondertussen werkte hij mee aan 'Van nu en straks' en was hij oprichter van het tijdschrijft 'Vlaanderen' (1903-1907). In 1907 verhuisde hij naar Brussel. In 1915 trok hij naar Pamel waar hij samen met Herman Teirlinck 'De leemen torens' schreef. Na opnieuw naar  Brussel verhuisd te zijn kreeg hij  in 1919  een dochter.

In 1920 was hij medestichter van 'Het roode zeil' en ontving hij de Staatsprijs voor Poëzie. Van 1920 tot 1925 woonde hij in Oostende. In 1921 werd hij benoemd tot hoogleraar in deNederlandse letterkunde te Gent. Voordien was hij ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs en journalist voor 'De Nieuwe Rotterdamsche Courant'. Vanaf 1925 woonde hij in te Zwijnaarde. Karel van de Woestijne was, onder invloed van de Franse symbolisten, een verfijnd en gevoelig Renaissance-dichter en een soepel woordkunstenaar. Zijn eerste gedichtenbundels zoals o.a. 'Het vaderhuis' (1903) en 'De gulden schaduw' (1910) waren zwoel-zinnelijk. Daarna nam het geestelijke, het mystische de bovenhand zoals in 'God aan zee' (1926) en 'Het bergmeer' (1928). Ook zijn dichterlijk verhalend proza was interessant b.v. het bekende verhaal 'De boer die sterft' uit 'De bestendige aanwezigheid' (1918). Van zijn hand verschenen in verscheidene tijdschriften ook vele kritische bijdragen die later gebundeld werden.

Bibliografie :

* Laethemse brieven over de lente (1901) * Het Vaderhuis (1903) * De boomgaard der vogelen en der vruchten (1905) * Janus met het dubbele voorhoofd (1908) * De gulden schaduw (1910) * Afwijkingen (1910) * Kunst en geest in Vlaanderen (1911) * Interludiën I (1912) * Interludiën II (1914) * Goddelijke verbeeldingen (1918) * De bestendige aanwezigheid (1918) * De modderen man (1920) * Substrata (1924) * Zon in de rug (1924) * Beginselen der chemie (1925) * God aan zee (1926) * Het menschelijk brood (1923) * Christophorus (1926) * Het zatte hart (1926) * Epibasis (1927-1929) * De leemen torens (1928) * De schroeflijn (1928) * Het bergmeer (1928)

POSTHUUM WERK:

* De nieuwe Esopet (1932) * Over schrijvers en boeken (1933) * Proza (met o.a.  De boer die sterft) (1933) * Verzameld werk (1928-1933) * Nagelaten gedichten (1943) * Verhalen (1944) * Verzameld werk (8 delen, 1948-1950) * Verzamelde gedichten (1953) * Journalistiek (Brieven aan de NRC) * Verzamelde gedichten (1978) * Brieven aan Lode Outrop (1985)


Inzendingen van deze schrijver

116 resultaten.

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
2,8 met 17 stemmen 1.659
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken?
zou'n wij daarom een zat-lap zijn?
- De droesmen van de driften stinken
nog meer dan moer van zieke wijn....

De luchten hangen vol dagen

poezie
2,2 met 14 stemmen 2.699
De luchten hangen vol dagen, -
De dagen hangen vol smart…
Ik zal te zwak zijn, om te dragen
Wat mij de wereld tegen-sart;...

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt

poezie
4,0 met 2 stemmen 246
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt,
- daar, ten dagerade aan 't rozen,
naar uw nacht de morgen naakt, -
laat mijn aanzicht, week en naakt, ...

Kind met het bleek gelaat

poezie
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken
geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet,
maar in uw zedig kleed uw knieën weet te schikken
zó, dat me te elken male een laaie drift doorschiet: ...

Ween aan mijn borst

poezie
Ween aan mijn borst den schat der tranen
die rijk me maken van uw leed,
ik die van wankelende wanen
als gij het talmend smeken weet; ...

Ter lome zee met slappe zeilen

poezie
4,7 met 3 stemmen 162
Ter lome zee met slappe zeilen
onder eenzelfde lamme zon,
en steeds het onveranderd-ijle
aan elke nieuwe horizon; ...

O zee, die mijne lip doorkeent

poezie
3,5 met 2 stemmen 372
o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-kristallen
waarin het volle licht van alle zonnen breekt;
zand, bij mijn veer'ge zool breed-uitgestraald doorweekt,
waar krijsend iedre tred doet duizend schelpen schallen; ...

Wij zullen blijde zijn

poezie
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen
van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen,
nu we overvloedig zijn van zwenkend zomer-bloed...
o God, God, ik en kende U niet, en was verlóren;...

Gij wast aan mij gelijk de winde

poezie
4,0 met 3 stemmen 237
Gij wast aan mij gelijk de winde
die wentelt om een koren-aar;
dra zal ik aan mijn wang bevinden
de zoete streling van uw haar....

Als, bij moe-tanend avond-lichten...

poezie
4,0 met 2 stemmen 209
Als, bij moe-tanend avond-lichten,
angst daalt in onze aanwezigheid,
zijt gij 't, die voor onze aangezichten
de vreê der avond-lampe breidt....

Vlaanderen, o welig huis

poezie
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden
aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiên
van zomer-granen, die hunne aêmende ebbe breien
naar malvend Ooste' en statig dagerade-roden,...

O God, ik heb de geur der vlieren om me henen

poezie
4,0 met 2 stemmen 231
O God, ik heb de geur der vlieren om me henen,
en mijn hart - God, gij kent zijn lijden, en Ge weet
hoe vaak het, schoon gelate', in pijn zijn dagen leed -,
is als een appel-boom, met pralend licht omschenen, ...

Weer rijst het

poezie
4,0 met 2 stemmen 167
Weer rijst hier uit de diepste grond
naar 't holle duister van mijn mond
en streeft naar nieuwe luister,
gelijk naar nieuwe bloesem streeft...

IK BEN DE HAZEL-NOOT

poezie
4,0 met 2 stemmen 218
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made
bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt.
Ik ben die van mijn zaad een duisternis verzade.
En 'k word een leêgt', die klaagt noch vraagt....

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 215
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning,
in de oude lijste van een groene en rode veil;
van al de bloemen op mijn mond de milde honing,
en in mijn hart van al de dagen 't vrome heil;...

Ik hoor de nacht die nader-zijgt

poezie
5,0 met 4 stemmen 319
Ik hoor de nacht die nader-zijgt, –
en beider zwijgen...
Ik voel uw hoofd naar mij geneigd,
– zal ’t míjne neigen?...

Er komt iemand bij mij

poezie
4,5 met 2 stemmen 273
Er komt iemand bij mij, die 'k nimmer zag,
en uit-der-mate vriendlijk, die mij zegt:
‘Gij weet, ik berg iemand in mijne woon.
Neen: er verbergt zich iemand in mijn woon....

EEN VRUCHT DIE VALT...

poezie
4,5 met 2 stemmen 327
Een vrucht die valt...
- Waar ‘k wijle in ‘t onontwijde zwijgen,
buigt statiglijk de nacht zijn boog om mijn gestalt.
De tijd is dood, omhoog, omlaag. Geen sterren rijgen...

Naar Oostland

poezie
Naar Oostland willen wij varen:
het is er het oudste lied.
Maar monden zijn vol gevaren;
malheuren slapen niet....

Stad

poezie
5,0 met 2 stemmen 443
Verloren tijd, hoe schoon vind ik u weer,
waar elk herinnren wordt een nieuw verlangen.

o Steden-laan, wat zijn uw meisjes schoon....

Ik weet niet wat ik heb gedaan

poezie
4,3 met 3 stemmen 515
Ik weet niet wat ik heb gedaan,
ik weet niet wat ik heb geleden,
om uit de huizen van 't verleden
weer naar een liefde-feest te gaan....

De vliegende man

poezie
4,0 met 2 stemmen 399
Norselijk-krommende schroeve
die telkens, in duizelig buitlen,
biedt viervoudig de wind
neigend een nijdige nek:...

O vruchten-lege schaal

poezie
4,5 met 2 stemmen 400
o Vruchten-lege schaal, o flanken rijk aan reuken
die heel de zomer draagt maar niet verzaden zult:
nóg komt een kopp'ge bij uw nodende ijlte beuken
met hoornen hoofd en dom geduld....

'k Ben eenzaam droef

poezie
5,0 met 2 stemmen 616
'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen...
Door 't open venster hoor 'k de donzen val
van klamme bloemen in kristallen schale...
...

Er is geen tijd

poezie
4,0 met 4 stemmen 570
Er is geen tijd. Wat gistren was
is wat vandaag me een liefde wijst.
Herdenken: ongedronken glas
dat morgen laaft en spijst....

Wees niet de schroom'ge...

poezie
4,7 met 3 stemmen 564
Wees niet de schroom'ge, die, in lomer avond-komen,
herdenken zwijgen doet;
ben ík de pleger niet, die met zijn eigen dromen
zijn eigen treurnis voedt?...

DE DICHTER

poezie
4,0 met 4 stemmen 383
Geen zomer-schaâuwe is schoon als 't beeld, in volle teilen,
der welv'ge melk die ront, van roerig licht ommaald.
Mijn schamel huis, waar zoel een geur van peren draalt,
weegt teerder in mijn schroom dan 't hele herfst-verwijlen....

Aan een zeer jong meisje

poezie
4,7 met 3 stemmen 440
Ik hadde, o gij die me start, wier ogen zwijgen
als dode vijvers onder loom een lover-dak
dat nooit een blijde pijl van zonne-vreugde brak,
- 'k hadde over uw gestaar mijne ogen willen neigen,...