inloggen

biografie: Pol de Mont

1857 - 1931

[Wambeke 1857 - Berlijn 1931]

Pol de Mont was een Vlaamse dichter, prozaschrijver, dramaturg en volkskundige.

Tijdens  zijn middelbare opleiding aan het kleinseminarie te Mechelen speelde Pol de Mont al een belangrijke rol in de Vlaamse studentenbeweging. In 1877 ging hij rechten studeren te Leuven; hij stichtte er met Rodenbach Het Pennoen (1878-1880). In 1880 werd hem de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde toegekend voor zijn Gedichten, een bloemlezing uit zijn poëzie.

Na een loopbaan als leraar werd hij in 1904 benoemd tot conservator van het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Ten gevolge van een perscampagne, waarin hij van activistische sympathieën tijdens WO I werd beschuldigd, nam hij in 1919 ontslag en werd hoofdredacteur van het nationalistische dagblad De Schelde, waar hij o.a. Van Ostaijen, Burssens en Alice Nahon als medewerkers had.

De Mont heeft veel gedaan voor de heropleving en verspreiding van de Vlaamse cultuur. Hij stichtte verschillende tijdschriften en was een van de oprichters van De Vlaamsche Gids in 1905. Katholiek opgevoed was hij naar een verdraagzame vrijzinnigheid geëvolueerd. Hoewel hij vrij produktief was als dichter, heeft De Mont zijn reputatie vooral te danken aan zijn redenaarstalent, en aan het feit dat hij de aandacht vestigde op o.m. de Tachtigers.

Zijn poëzie mist diepgang en de vlotte improvisatie en muzikaliteit van zijn verzen compenseren dat gemis niet. Maar o.m. als criticus en als volkskundige heeft hij een belangrijke rol gespeeld: zijn volkskundige werken zijn naslagwerken geworden, met name Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes (1896) en Dit zijn Vlaamsche vertelsels (1898). Het essay Drie groote Vlamingen (1901) bevat studies over Conscience, Van Beers en Benoit.

Werk:

Rijzende sterren (1879)

Lentesotternijen (1881)

Idyllen (1882)

Loreley (1882)

Idyllen en andere gedichten (1884)

Fladderende vlinders (1885)

Claribella (1893)

Iris (1894)

Vlaamsche schilders der negentiende eeuw (1901), essay;

De schilderkunst in België van 1830 tot 1921 (1921), essay;

Zomervlammen (1922).


Inzendingen van deze schrijver

32 resultaten.

O kom met mij in de lentenacht

poezie
2,6 met 9 stemmen 1.419
O kom met mij in de lentenacht!
Kom dwalen over de bloemenwei -
de roze sluimert, de sterre lacht,
in stille dromen wasemt de hei....

De keiklopper

poezie
3,3 met 11 stemmen 1.418
De zak op de gekromde rug, de kleren
ontnaaid, gescheurd, en haar nog baard gekamd,
staat, naast een steenhoop, vlak in 't zonnegloên,
een stokoud man. Met stramme handen zwaait hij...

IJZERLEGENDE

poezie
4,3 met 3 stemmen 339
Wie zit daar langs de bevrozen straat
in witte mantel en blauw gewaad?
Wat bergen haar mantelvouwen?
Wat houdt ze tegen haar borst gelast? ...

Waar twee zich kussen

poezie
4,5 met 2 stemmen 297
Waar twee zich kussen voor de eerste maal,
zweeft lang op dat plekje als een hemelstraal;
lang geurt daar het mos; zwoel aêmt er de lucht,
wen ieder twijgje als van weelde zucht....

Dat was niets meer…

poezie
4,0 met 1 stemmen 185
Dat was niets meer dan een even-wuiven
van kleine handjes, zo blank als duiven,
in ’t avondver;
niets meer dan, plotseling, het opgeflonker...

0! Ik denk zo innig aan je

poezie
3,8 met 4 stemmen 445
O! Ik denk zo innig aan je,
ik verlang zo innig naar je!...
Zeg, voel je 't niet komen,
van verre niet komen...

Hier moet en zult gij zwijgen

poezie
4,0 met 2 stemmen 273
Hier moet en zult gij zwijgen
o gij, waar geen van weet,
een poosje zwijgen en slapen,
mijn Leed!...

De stilte trekt, op donzen voeten

poezie
4,0 met 2 stemmen 426
De stilte trekt, op donzen voeten,
een stomme schildwacht, gans alleen,
door lege straten... Treurig groeten
de sterren door de nevels heen. ...

Een purperen vlammetje

poezie
5,0 met 3 stemmen 481
Een purperen vlammetje,
kreitst en kranst
een vlinder, een vuurrode vlinder,
en glanzedanst ...

IJskristallen

poezie
4,0 met 1 stemmen 574
Blankberijmd, vol ijskristallen,
praalt en prijkt de lange laan,
waarop bleke stralen vallen
van de volle blanke maan....

Wiegelied

poezie
4,0 met 1 stemmen 370
Zweeft neer, weeft rond, o dromen,
weeft mijn arm hart in slaap.
Ruist zacht, ruist droef, mijn bomen,
ruist, gij, mijn smart in slaap... ...

Mijn hart is dood...

poezie
5,0 met 2 stemmen 601
Mijn hart is dood! – Wie zal het begraven?
Wie zal het kisten? – Mijn hart is dood!
Vaak schroeide ‘t van dorst, en géen kwam ‘t laven;
de honger verteerde ‘t, geen schafte brood…...

Ik hou van je

poezie
3,0 met 1 stemmen 755
Ik hou van je, ik hou van je,
en — lijk ik van je hou,
zo hield noch houdt noch houden kan
ooit man van enige vrouw....

Jij bent

poezie
2,8 met 5 stemmen 663
Ik ben de bruine, barre aard
jij bent de Lent, die er bloemen baart.
Ik ben het bos, zo dicht en donker —
jij spat en speelt er als zongeflonker....

De maanschijn hangt

poezie
3,5 met 2 stemmen 656
De maanschijn hangt, als een brug
op zuilen van kristal,
over een vale heide
onder de eindloze hemelhal....

De klokken luien.

poezie
3,0 met 4 stemmen 558
O Klokken in de najaarsavend,
wat luidt uw luien lief en lavend!
O Klokken in de winternacht,
wat luidt gij als een jammerklacht!...

0 ! Ik denk zo innig aan je

poezie
4,0 met 5 stemmen 502
0 ! Ik denk zo innig aan je,
ik verlang zo innig naar je !...
Zeg, voel je 't niet komen,
van verre niet komen...

Als Jezus zou slapen

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.035
Als Jezus zou slapen, avond spâ,
volgden Hem steeds elf engelen na,
en hielden heel hoog -- en lichtten Hem voor
veel sterren, zilverzacht van gloor....

Nog op mijn lippen...

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.043
Nog op mijn lippen gloeit,
door al mijn aadren schroeit
de kus, van uw lippen ontvangen...
Van zwoele moeheid hijgen nog...

Toen gij zijt heengegaan

poezie
3,3 met 6 stemmen 817
Toen Gij zijt heengegaan die nacht,
- o, 'k weet het nog als was 't van gister nauw, -
lag over huis en straat de sneeuwen vacht,
de wind blies rauw, heel fel en rauw....

Ritornellen I

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.151
En vraagt gij nu: ‘Wie leerde u rijmen, dichten?’ -
Ik laat niet lang u op het antwoord wachten....
Uw ogen zijn het, die mijn geest verlichtten!
...

Een augustus-avond

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.734
De volle maan sneeuwt over 't land
krijtwitte stralen....
Leg thans uw handje in mijn hand,
kom samen dwalen....

Uw kusjes

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.136
Uw kusjes hippen en springen
als vogeltjes op mijn lippen:
ik hoor ze er hun wijsjes zingen,
ik laat ze er zich laven en nippen....

Ik ben de wolk

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.348
Ik ben de wolk, Gij zijt de zon....
Ik ben gezwollen van 's levens wee....
Loom drijf ik heen, naar de zon, de zon,
over berg en bos, over stroom en zee,...

Een lichtschijn

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.125
En droevig zit ik, in mijn eenzaamheid,
in hooploos nietsdoen. Al mijn uren dood ik
in ijdel snakken naar het eindlijk einde
des lange, droeve dags, naar 't eindlijk einde...

La Loïe Fuller

poezie
3,9 met 8 stemmen 1.684
Met een zweem van de slang
in haar houding en gang,
met een vieren en bieden en géven
van 't gesmijdige lijf,...

Ik ben van u zo verre

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.107
Ik ben van u zo verre,
Ik waar bij u zo graag,
En zeide u alle de liefde
Die ‘k in de ziele draag!...

Ballerinen

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.796
Als een vlucht van mooie duiven, pauwestaarten, blank van veren,
Strijkend op een mollig grasperk, zacht, met zacht geroekedoe,
Als een golf van schuim, aanzwellend met een ruisen als van kleren,
Borlend, ziedend, bruisend, spattend, schitterblank naar d’oever toe,...

Dat was niets meer...

poezie
3,5 met 13 stemmen 1.742
Dat was niets meer dan een even-wuiven
van kleine handjes, zo blank als duiven,
in ‘t avondver:
niets meer dan plotseling, het opgeflonker...