inloggen

biografie: Jacobus Bellamy

1757 - 1786

Bellamy, Jacobus (Vlissingen 1757 – Utrecht 1786), dichter;

studeerde theologie te Utrecht, waar hij een ijverig lid was van het dichtgenootschap Dulces ante omnia musae. Hij werd opgenomen in de patriottische kringen, waarvan Utrecht het middelpunt was, en publiceerde onder het pseudoniem Zelandus verzen in De post van den Neder-Rhijn.

Bellamy keerde zich tegen de rijmsleur van de dichtgenootschappen, die hij in zijn Brief aan Van Alphen (1783) ‘po√ętische gasthuizen’ noemde. In de door hem en zijn vrienden gestichte tijdschriftjes Proeven voor het verstand, den smaak en het hart (1784–1785) - waarin de berijmde vertelling Roosje verscheen - en De Po√ętische Spectator (1784–1786) publiceerde hij frisse kritiek, interessante beschouwingen en speelse verzen.

WERK: Vaderlandse gezangen (1782–1783); Gezangen mijner jeugd (1782); Gezangen (1785).


Inzendingen van deze schrijver

30 resultaten.

De jongelingen

poezie
3,1 met 21 stemmen 8.983
In een kring van jongelingen,
Bij de warme haard gezeten,
Drinken wij de purpren nektar.
Gulheid lacht in aller ogen,...

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
4,0 met 1 stemmen 587
Hoe gloeit, hoe klopt mijn dankbaar hart,
Voor 't lieve vaderland!
Nog zij mijn jongste levenssnik
Voor 't dierbaar vaderland ! ...

AAN JOHAN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 591
Gij ziet geen meisje,
of straks zult gij haar vleien, roemen,—
Dus mocht men u, met recht,
de a a p der juffers noemen!...

HET ONWEDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.568
Hoe natuur zo stil, zo plechtig
Het dartel windje kwijnt,
En lispelt, op een trillend blaadje,
Zijn laatste adem uit!...

DE LIEFDE

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.186
De teerste hartstocht, die 't genoegen
Der stervelingen 't meest vergroot,
Staat immer voor het nijpend wroegen
Der redeloze kwelling bloot....

De weifelende schone

poezie
4,0 met 3 stemmen 641
Waarom zoude ik toch beminnen?
Is de Liefde dan zo zoet?
Doris zal mij niet verwinnen,
Schoon hij zo veel moeite doet!...

De hardnekkige onkunde

poezie
4,0 met 3 stemmen 696
Gij grote, wijze mannen,
Die, in uw schone schriften,
De komma's en de punctum's,
De stippen en de strepen,...

De dood

poezie
3,7 met 10 stemmen 4.408
Gelijk een man, die van verlangen gloeit,
om bij zijn vriend te zijn,
Die op het land, aan de andre zij des meirs,
zijn stille woonplaats heeft;...

Het gebrek in Chloris

poezie
2,8 met 27 stemmen 6.880
Natuur gaf aan mijn Chloris
Haar allerschoonste gaven.
Zij gaf haar schone leden,
Zij gaf haar tintelende oogjes,...

Aan God

poezie
3,4 met 14 stemmen 1.778
Gij die, daar duizend wereldbollen,
Geregeld, om hunne assen rollen,
De kracht van hunne werking voedt:
Gij die, tot op de verste palen...

De Liefde

poezie
3,8 met 42 stemmen 8.627
Wanneer vertoont de Liefde
Zich op het allerschoonste,
In 't hijgende verlangen,
Of na het gul genieten? -...

De wijsgeer

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.876
'Jongeling', dus sprak een Wijsgeer,
'Jongeling, gij moet de hemel,
In de stille nacht beschouwen,
Wen geen wolkje hem verduistert;...

Klinkdicht

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.924
Wanneer mijn ziel bedroefd, zelfs bij heur waardste vrinden,
Vergeefs naar vreugde zoekt, die 't hartenleed verzacht,
En geen vermaak gevoelt, alschoon de vriendschap lacht,
En 't minzaam onderhoud door scherts poogt aan te binden;...

De dichter aan zijne vrienden

poezie
2,7 met 9 stemmen 5.445
Wen ik sterve, lieve vrienden,
Sier mijn graf dan met geen steen,
Laat een grote, vruchtbre wijngaard,
Mij ter eer- en grafzuil zijn! ...

DE RIJMERS

poezie
3,6 met 13 stemmen 3.282
Een stoet van kreuple rijmers
Kwam, op een schone morgen,
Aan 't lusthuis van Apollo.
De lach van vergenoegen,...

HET JAWOORD

poezie
3,6 met 17 stemmen 3.821
Schone, zeide ik tot mijn meisje,
Zeg nu of gij mij bemint?
't Meisje lachte eens, en heur oogjes
Zagen mij al kwijnend aan....

HET LENTEWEDER

poezie
3,3 met 19 stemmen 2.368

Schoon, maar los en ongestadig
Is het lieve Lenteweder.
Gistren lachten al de bloempjes, ...

De vergeefse proefneming

poezie
3,0 met 21 stemmen 2.254

Laatst was ik bij mijn Fillis
Zij zat een wijl te peinzen,
maar in het einde vroeg zij:...

DE MISBRUIKTE VRIJHEID

poezie
3,3 met 31 stemmen 3.749
't Minnewicht kwam op mijn kamer.
'Dichter, zo 'k u niet verveel,
Ai, wil mij dan toch vergunnen,
dat ik hier een weinig speel!...

AAN EEN WIJSGEER

poezie
3,2 met 13 stemmen 2.723

Ai zeg, gij stugge Wijsgeer,
Wat smaalt gij op mijn zangen
En noemt hen laffe dwaasheid?...

Aan mijne vrienden

poezie
2,6 met 25 stemmen 4.991

Als wij, op de weg des levens,
Aan de kant van 't stille water,
In een koele schaduw rusten;...

Het keurslijf

poezie
4,0 met 18 stemmen 2.678
Zij , die tot vrouwelijke pracht
het keurslijf eerst heeft uitgedacht
was wis een rimplig wijf van driemaal dertig jaren
wier grommigheid der lieve jeugd...

EEN ONTDEKKING

poezie
2,8 met 21 stemmen 3.486
Waarom of toch de Dichters
Zo graag een teugje drinken?
Dit vroeg ik aan mijn Zangster,
En zij gaf mij ten antwoord:...

KUSJE

poezie
3,1 met 61 stemmen 10.496
'Gij zijt toch immer lastig!
Gij wilt gestadig kussen! -
Wat doet toch al dat kussen?
Wat wil dat toch beteeknen?'...

LIEFDE en WIJN

poezie
3,1 met 66 stemmen 9.524
'k Heb twee bronnen, die de voedsters
van mijn jeugdig leven zijn:
'k Leef bij Fillis door de Liefde -
op mijn kamer door den Wijn....

HET WIJSGERIG ANTWOORD (1782 )

poezie
4,2 met 26 stemmen 2.862
'k Was, met mijn jonge vrienden,
Eens bij een wijze grijsaard;
Wij spraken, hoe een wijze
De vijand van het leven,...

Vergeten! - Ja! dat was het woord! (1782)

poezie
3,8 met 40 stemmen 4.790
Vergeten! — Ja! dat was het woord!
Hoe klopt mijn angstig hart!
Zeg Fillis, is mijn droefheid dan,
Voor u, zo groot een vreugd? -...

KLACHT

poezie
3,0 met 33 stemmen 2.885

Nu moet ik nog in 't eenzaam dwalen!...
ô Noodlot! al te wreed!
Ik kan, gedrukt door zo veel leed,...

ONGELUKKIGE LIEFDE

poezie
3,4 met 35 stemmen 6.211
Eer ik nog de Liefde kende
dacht ik, ze is het zoetste zoet.
Hoe gelukkig! dien de Liefde,
met heur' hemelnectar, voedt!...

AAN DE MEISJES

poezie
3,4 met 34 stemmen 5.806

Jonge meisjes, hoe rampzalig
Is, voor u, die prille schoonheid,
Die, op uw gevulde wangen,...