inloggen

resultaten voor 'Jacobus Bellamy'


30 resultaten.
Sorteren op:

De jongelingen

poezie
3,1 met 21 stemmen 9.016
In een kring van jongelingen, Bij de warme haard gezeten, Drinken wij de purpren nektar. Gulh...

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
4,0 met 1 stemmen 590
Hoe gloeit, hoe klopt mijn dankbaar hart, Voor 't lieve vaderland! Nog zij mijn jongste levenssnik Voor 't dierb...

AAN JOHAN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 596
Gij ziet geen meisje, of straks zult gij haar vleien, roemen,— Dus mocht men u, met recht, de a a p der juffers n...

HET ONWEDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.575
Hoe natuur zo stil, zo plechtig Het dartel windje kwijnt, En lispelt, op een trillend blaadje, Zijn laatste adem ui...

DE LIEFDE

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.187
De teerste hartstocht, die 't genoegen Der stervelingen 't meest vergroot, Staat immer voor het nijpend wroegen...

De weifelende schone

poezie
4,0 met 3 stemmen 642
Waarom zoude ik toch beminnen? Is de Liefde dan zo zoet? Doris zal mij niet verwinnen, Schoon hij zo veel moeite doe...

De hardnekkige onkunde

poezie
4,0 met 3 stemmen 697
Gij grote, wijze mannen, Die, in uw schone schriften, De komma's en de punctum's, De stippe...

De dood

poezie
3,7 met 10 stemmen 4.409
Gelijk een man, die van verlangen gloeit, om bij zijn vriend te zijn, Die op het land, aan de andre zij des meirs, zi...

Het gebrek in Chloris

poezie
2,8 met 27 stemmen 6.881
Natuur gaf aan mijn Chloris Haar allerschoonste gaven. Zij gaf haar schone leden, Zij gaf haar tintelende oogjes, En...

Aan God

poezie
3,4 met 14 stemmen 1.778
Gij die, daar duizend wereldbollen, Geregeld, om hunne assen rollen, De kracht van hunne werking voedt...

De Liefde

poezie
3,8 met 42 stemmen 8.628
Wanneer vertoont de Liefde Zich op het allerschoonste, In 't hijgende verlangen, Of na het gul genieten? - Wij smaa...

De wijsgeer

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.876
'Jongeling', dus sprak een Wijsgeer, 'Jongeling, gij moet de hemel, In de stille nacht beschouwen, Wen geen wolk...

Klinkdicht

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.924
Wanneer mijn ziel bedroefd, zelfs bij heur waardste vrinden, Vergeefs naar vreugde zoekt, die 't hartenleed verzacht,...

De dichter aan zijne vrienden

poezie
2,7 met 9 stemmen 5.446
Wen ik sterve, lieve vrienden, Sier mijn graf dan met geen steen, Laat een grote, vruchtbre wijngaard, Mij ter eer...

DE RIJMERS

poezie
3,6 met 13 stemmen 3.283
Een stoet van kreuple rijmers Kwam, op een schone morgen, Aan 't lusthuis van Apollo. De lach van vergenoegen, Van...

HET JAWOORD

poezie
3,6 met 17 stemmen 3.821
Schone, zeide ik tot mijn meisje, Zeg nu of gij mij bemint? 't Meisje lachte eens, en heur oogjes Zagen mij al kwijne...

HET LENTEWEDER

poezie
3,3 met 19 stemmen 2.368
Schoon, maar los en ongestadig Is het lieve Lenteweder. Gistren lachten al de bloempjes,...

De vergeefse proefneming

poezie
3,0 met 21 stemmen 2.255
Laatst was ik bij mijn Fillis Zij zat een wijl te peinzen, maar in het einde vroeg zij: 'Weet gij wat een kusje is?...

DE MISBRUIKTE VRIJHEID

poezie
3,3 met 31 stemmen 3.750
't Minnewicht kwam op mijn kamer. 'Dichter, zo 'k u niet verveel, Ai, wil mij dan toch vergunnen, dat ik hier ee...

AAN EEN WIJSGEER

poezie
3,2 met 13 stemmen 2.724
Ai zeg, gij stugge Wijsgeer, Wat smaalt gij op mijn zangen En noemt hen laffe dwaasheid? Ik z...

Aan mijne vrienden

poezie
2,6 met 25 stemmen 4.996
Als wij, op de weg des levens, Aan de kant van 't stille water, In een koele schaduw rusten; Als de lieve zuidewin...

Het keurslijf

poezie
4,0 met 18 stemmen 2.678
Zij , die tot vrouwelijke pracht het keurslijf eerst heeft uitgedacht was wis een rimplig wijf van driemaal dertig ja...

EEN ONTDEKKING

poezie
2,8 met 21 stemmen 3.486
Waarom of toch de Dichters Zo graag een teugje drinken? Dit vroeg ik aan mijn Zangster, En zij gaf mij ten antwoord:...

KUSJE

poezie
3,1 met 61 stemmen 10.497
'Gij zijt toch immer lastig! Gij wilt gestadig kussen! - Wat doet toch al dat kussen? Wat wil dat toch beteeknen?'...

LIEFDE en WIJN

poezie
3,1 met 66 stemmen 9.525
'k Heb twee bronnen, die de voedsters van mijn jeugdig leven zijn: 'k Leef bij Fillis door de Liefde - op mijn kame...

HET WIJSGERIG ANTWOORD (1782 )

poezie
4,2 met 26 stemmen 2.863
'k Was, met mijn jonge vrienden, Eens bij een wijze grijsaard; Wij spraken, hoe een wijze De vijand van het leven,...

Vergeten! - Ja! dat was het woord! (1782)

poezie
3,8 met 40 stemmen 4.791
Vergeten! — Ja! dat was het woord! Hoe klopt mijn angstig hart! Zeg Fillis, is mijn droefheid dan, Voor u, zo groot...

KLACHT

poezie
3,0 met 33 stemmen 2.886
Nu moet ik nog in 't eenzaam dwalen!... ô Noodlot! al te wreed! Ik kan, gedrukt door zo veel leed, Maar nauwlijks...

ONGELUKKIGE LIEFDE

poezie
3,4 met 35 stemmen 6.212
Eer ik nog de Liefde kende dacht ik, ze is het zoetste zoet. Hoe gelukkig! dien de Liefde, met heur' hemelnectar, vo...

AAN DE MEISJES

poezie
3,4 met 34 stemmen 5.808
Jonge meisjes, hoe rampzalig Is, voor u, die prille schoonheid, Die, op uw gevulde wangen, Op uw welgevormde lippen...