inloggen

biografie: Jacobus Revius

1586 - 1658

Jacobus Revius (gelatiniseerde vorm van Reefsen) [Deventer 1586 – Leiden 1658]

predikant, schrijver en dichter

Revius was sinds 1614 predikant in Deventer; hij streed fel voor de zuiverheid van de calvinistische leer en was revisor van de Statenbijbelvertaling. Ook deed hij veel voor de oprichting van het Athenaeum Illustre te Deventer (1630). In 1641 werd hij benoemd tot regent van het Collegium Theologicum te Leiden; in deze periode keerde hij zich hartstochtelijk tegen de leer van Descartes. Revius is nu vooral bekend als dichter, maar in zijn eigen tijd en lang daarna was hij de schrijver van polemische geschriften en vooral van de kroniek van Deventer: Daventriae illustratae (1651).

Zijn poëzie is soms vurig strijdbaar, soms diep religieus en vroom, calvinistisch, maar ook renaissancistisch: hij beoefende de translatio (vertaling) en creatieve imitatio (navolging) en wilde de renaissancistische universele waarheid tot uitdrukking brengen.         Hij werd beïnvloed door klassieke dichters en kerkvaders en wortelde ook in humanistische en reformatorische literatuur. Revius verzamelde zijn dichtwerk in de bundel Over-Ysselsche sangen en dichten (1630), die voor een groot deel een soort geschiedenis van het Godsrijk op aarde is.


Inzendingen van deze schrijver

33 resultaten.

Volharding

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.408
[Romeinen 8:35 en 38-39]
Noch ‘t brullen der ontmensede tyrannen,
Noch zwoege dorst, noch snaken naar het brood,
Noch lichte vlam, noch zwaard van bloede rood,...

Morgen-gebed

poezie
2,9 met 13 stemmen 424
In ‘t oosten klaar laat blozen
De dageraad
De liefelijke rozen
Van haar gelaat....

Beesten en mensen.

poezie
3,6 met 5 stemmen 417
De aarde brenge voort wat kruipt ofte wandert,
In aarde zal het toch eens werden weer veranderd.
Het water geve uit het slibberige vee,
Het moet toch t’ zijner tijd vervuilen in de zee....

Schoon is het goud

poezie
4,0 met 1 stemmen 427
Schoon is het goud, het schoonste der metalen,
Schoon 't alebast, en 't luchtige kristal,
Schoon is het licht wanneer de zon gaat dalen,
Schoon 't elpenbeen, en 't rozenrood koral,...

VAL

poezie
4,0 met 2 stemmen 342
Wat blindheid onbesuisd! Dat Eva die God diende,
In 't zalig paradijs, uit weelde, zonder nood
Der hellen roffiaan het ledig ore bood
En om te worden kloek des Heeren vloek verdiende!...

Van een deugzaam man.

poezie
3,0 met 6 stemmen 655
Hier lig ik in mijns moeders schoot
Een vriend der vromen totter dood.
Mijn naam, mijn stam, mijn ouderdom.
Ik bidde (op zo goed weerom)...

Ongenoegzaamheid

poezie
4,7 met 3 stemmen 726
Is iemand bij een Heer ter tafelen gezeten
Alwaar genoegzaam is te drinken en te eten,
Roept hij onstuimelijk om oester of lamprei,
Of, lakende de wijn, om sec en malvezij,...

Van een degelijke vrouwe

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.441
Hier rust ik zoetjes in de Heer
Een vrouw begaafd met deugd en eer.
Wie dat ik ben of hoe ik hiet
(Is 't mogelijk) en vraag 't mij niet....

Twee Wegen

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.322
Het vaal is tussen wit en zwart,
Het taai is tussen week en hard,
Het lauw een eigenschap tussen hitte en koude.
Maar tussen vloek en zaligheid...

Morgen-gebed

poezie
4,1 met 7 stemmen 1.924
In ‘t oosten klaar laat blozen
De dageraad
De liefelijke rozen
Van haar gelaat....

PROFETEN EN POËTEN

poezie
3,8 met 13 stemmen 2.040
Waarin verschillen toch profeten en poëten?
Het onderscheid is klein, doch duidelijk, te weten
De eersten zeggen waar van hetgeen men nog verwacht,
De tweeden liegen van hetgeen al is volbracht....

Reizen

poezie
3,3 met 19 stemmen 3.344
Wat baat ‘t veel gereisd in landen wijd-gelegen
Zo gij niet in en gaat des Heren smalle wegen?
Wat baat ‘t te bezien zo menig schone stad
Zo gij het hemelrijk in ‘t harte niet bevat?...

Ekster-ogen

poezie
3,2 met 6 stemmen 2.929
Die ekster-ogen heeft, al treedt hij schoon* wat zacht
't Is teken, dat hij is een man van groter macht.
Want hij mag zeggen ('t welk wij ook bekennen* moeten)
Dat hij zijn vijanden heeft onder zijne voeten....

Onvermogen

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.332
Zo weinig als men wijn uit netelen kan drukken
Zo weinig als de moor* kan bleken zijne huid,
Zo weinig als de los* zijn vlekken wissen uit,
Zo weinig als men mag* van dorens vijgen plukken,...

Aan de berisper

poezie
4,3 met 18 stemmen 2.375
Berisper van mijn dicht, dit woord laat ik u weten:
Schaf beter spijs als ik en nodig mij ten eten,
Of neme mijn onthaal, zulk als het is, in 't goe,
Of laat mij ongemoeid, en houd uw snater toe....

Petri tranen

poezie
3,7 met 18 stemmen 2.619
O gang vermengd met zwerven ende zwieren!
O vrees en hoop die kwellet mijn gemoed!
O vuur dat mij die ziele branden doet!
O ogen, niet meer ogen maar rivieren!...

Zalige dood der kinderen

poezie
4,2 met 11 stemmen 2.290
Gezegend is de dood der kinderkens genettet*
In Christi* bloed en Geest van 't aangeboren kwaad.
Zij sterven onbelast van wrevelige* daad,
Des werelds ijdelheid en heeft ze niet besmettet. ...

Antwoord der Roomse burgerij

poezie
3,4 met 14 stemmen 1.919
Ik weet wel, goede vriend, dat Rome is 't bordeel
Waar lichaam ende ziel geduriglijk hoereren,
Het lijf volgt blindelings zijn beestelijk begeren,
De ziel wordt hare beul, de antichrist, te deel,...

Avondgebed

poezie
3,6 met 19 stemmen 3.787
De nacht de moeder van de rust
des hemels grote fakkel blust,
Van arbeid zijn de leden moe,
de sluimer drukt de ogen toe....

Aanvechtinge

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.096
Ik heb om u genaad' o grote God, gebeden,
Maar och! gij hebt ze mij in mijne druk ontzeid.
Ik heb geroepen om uw milde goedigheid,
Maar heb ze niet gevoeld in mijn ellendigheden....

Maria by 't kruise

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.887
Gelijk de witte zwaan aen Strymonis fonteine
Bevindende haar jong verhangen in een strik
Vergeet haar zoete zang en in een ogenblik
De vleugelen na-sleept en wandelet alleine....

Leven

poezie
3,6 met 19 stemmen 4.454
Dit leven is gans niet*, omdat de zware zonden,
Van blijschap en geluk het maken naakt en bloot,
Dit leven is gans niet, omdat van zijn moeders schoot
De mens tot in het graf met smarten is gebonden....

Wereld

poezie
3,9 met 21 stemmen 2.884
De wereld is vervuld met droefenis en klagen,
Vol snode lastering en vol onwaardigheid,
Vol vijle ogen-lust, en vol lichtvaardigheid,
Vol onverdiende haat en dodelijke lagen....

Kinder-moord

poezie
3,6 met 21 stemmen 3.351
Toen de gekroonde wolf* de schaapkens nieuw-geboren
Met zijne wrede muil te Bethlehem verslond,
Een klagelijk geschrei steeg van der aarde grond
En kwam ten hemel in voor Gods gerechte oren....

Antichrist

poezie
2,8 met 13 stemmen 2.764
Wanneer de ruige sneeuw de Alpen niet zal dekken,
Wanneer de zomer heet zal ijzelen van kou,
Wanneer de locht het land zal weigeren de douw,
Wanneer 't gedierte zal de Oceaan uitlekken,...

Maria

poezie
3,6 met 19 stemmen 2.513
Gezegend is de maagd de kroon van alle maagden,
De tempel van Gods Zoon en wezenlijke kracht,
De schone dageraad waardoor ons nu toe-lacht
De Zonne waar zo dik de Vaderen naar vraagden....

Wereld

poezie
4,2 met 20 stemmen 2.648
De wereld is vervuld met droefenis en klagen,
Vol snode lastering en vol onwaardigheid,
Vol vijle ogen-lust, en vol lichtvaardigheid,
Vol onverdiende haat en dodelijke lagen,...

Verraad

poezie
3,3 met 18 stemmen 2.973
Als Christus met zijn jongeren te gader
Gezeten was in d'alderlaatste nacht,
Hier is de uur, sprak hij, zo lang gewacht
Dat door de dood ik trede tot de Vader....