inloggen

biografie: Marnix van Sint Aldegonde

1540 - 1598

Filips van Marnix  (Heer van Sint-Aldegonde) [Brussel 1540 - Leiden 1598]
 

In 1562 koos hij openlijk de zijde van de calvinisten. In 1567 was hij gedwongen naar Duitsland uit te wijken en schreef daar 'De Byencorf der H. Roomsche Kercke', een satirisch geschrift met een levendige beschrijving van de misbruiken in de tot dan toe officiële kerk.

In 1570 trad hij in dienst van Willem van Oranje en werd zijn rechterhand. Namens hem ging hij regelmatig op diplomatieke missies. In oktober 1571 speelde hij een belangrijke rol tijdens de eerste gereformeerde Synode in Emden. Hij hoopte dat er een strakke organisatie zou ontstaan die de door de oorlog verspreide gereformeerden kon verbinden.

In 1583 werd hij door Willem van Oranje benoemd tot burgemeester van Antwerpen. Twee jaar later moest hij de stad na een langdurig beleg overdragen aan Parma.

Naast zijn politieke werk was hij ook zeer belangrijk als schrijver van religieuze verhandelingen en een psalmberijming. In 1580 verscheen zijn 'Het Boeck der Psalmen Davids'. Deze teksten bewerkte hij later nog enkele keren. Als polemist speelde hij een grote rol tijdens de opstand tegen de Spanjaarden.

Hoewel hij wordt beschouwd als dichter van het 'Wilhelmus' - sinds 1932 het Nederlandse volkslied - staat dat niet voor de volle 100 % vast.Inzendingen van deze schrijver

13 resultaten.

Psalm 22

poezie
4,0 met 29 stemmen 25.717
Mijn God, mijn God, waarom verlaatstu mij?
Waaromme gaat mijn huilen dus voorbij,
Ver van dijn hulp en troost, als ik voor dij
Doe mijne klachten?...

PSALM 39

poezie
3,2 met 17 stemmen 8.982
1.
Voor den Oppersangmeester int gheslachte van Jeduthun. Een Psalmliedt Dauids.
2
Ick hadd' voor my ghenomen end' gedacht...

De eerste psalm

poezie
3,1 met 12 stemmen 5.926
Dit is eene bescryvinge van het leven der vromen, ende eene aenvvysinge van haere gelucsalicheyt: also den onvromen ende godloosen alle ongeluc vvort toegeseyt.
1.
Die niet en treed't inder god'loosen raet,
Oft op den wech der sondaers niet en staet ...

Psalm 142

poezie
4,0 met 25 stemmen 5.739
Dauid sijnde in een speloncke van Saul omringhet, bidt God voor syne behoudenisse, om synen lof inde ghemeynte groot te maken.
1.
Een berichtsliedt Dauids, ende ghebet als hy inde speloncke was.
2....

Psalm 23

poezie
3,6 met 28 stemmen 7.859
Den XXIII Psalm
Een Psalmliedt Davids
1. De Heer is self myn Herder, die my hoedet;
My ontbreeckt niet, ick word van hem gevoedet. ...

Aan dezelfde (Lucas de Heer)

poezie
3,7 met 35 stemmen 14.012
God houdt in zijner hand de beker der gerichten
Daaruit, hij bitt'r of zoet een iegelijk en schenkt
Na dat zijn wijsheid groot verordent en gehengt,
Maar geenszins bij geval alzo de dwaze dichten....