inloggen

Alle inzendingen van Marnix van Sint Aldegonde

13 resultaten.
Sorteren op:

Psalm 30

poëzie
4,1 met 15 stemmen 10.795
1. Een Psalm Dauids, (welck is) een Liedt der wyinghe des huys Dauids. 2. Ick wil met lofsang wel bequaem O Godt verheffen dynen naem. Want du my nae mijn toeversicht Om hoogh' hebst weder opghericht, End' hebst doch geenssins willen lyden, Dat sick mijn vyant soud' verblyden. 3. O Heer mijn Godt ick riep tot dy End' mijn ghesontheyt…

Psalm 22

poëzie
4,0 met 29 stemmen 25.820
Mijn God, mijn God, waarom verlaatstu mij? Waaromme gaat mijn huilen dus voorbij, Ver van dijn hulp en troost, als ik voor dij Doe mijne klachten? De hele dag roep ik uit ganse krachten, En du, mijn God, en wilst daarop niet achten; Ik hou niet op van schreien alle nachten, En zwijge niet. Daar du nochthans door 's werelds gans gebied…

PSALM 39

poëzie
3,2 met 17 stemmen 9.058
1. Voor den Oppersangmeester int gheslachte van Jeduthun. Een Psalmliedt Dauids. 2 Ick hadd' voor my ghenomen end' gedacht Ick wil op mijn wech nemen acht. End' toesien dat mijn tongh' haer niet misgae, Met yet te seggen dat misstae. Ick woud' een prang' my setten voor de mont. Soo langh' als t'boos' volck voor my stont.…

Psalm 103

poëzie
4,1 met 25 stemmen 10.079
Een lofsang Dauids. 1. Loof' Godt mijn siel uyt alle dyne crachten, Mijns herten gront end' innighe ghedachten Looft synen Naem seer heylich bouen al, 2. Mijn siel prys' Godt den Heere der genaden, Vergeet doch niet die grootheyt der weldaden, Die du van hem ontfang'st sonder ghetal. 3. Die dy schelt quijt al dyne boose sonden. Verbindt…

De eerste psalm

poëzie
3,1 met 12 stemmen 5.970
Dit is eene bescryvinge van het leven der vromen, ende eene aenvvysinge van haere gelucsalicheyt: also den onvromen ende godloosen alle ongeluc vvort toegeseyt. 1. Die niet en treed't inder god'loosen raet, Oft op den wech der sondaers niet en staet Noch op den stoel der spotters is geseten, 2. Maer heeft zijn lust in s'Heeren Wet te weten…

Psalm 142

poëzie
4,0 met 25 stemmen 5.779
Dauid sijnde in een speloncke van Saul omringhet, bidt God voor syne behoudenisse, om synen lof inde ghemeynte groot te maken. 1. Een berichtsliedt Dauids, ende ghebet als hy inde speloncke was. 2. Ick roep tot God met heller stem, Al mijn gebeden gaen tot hem: 3. Ick stort mijn hert' in synen schoot, Ontdeckend' hem all' mynen…

Psalm 131

poëzie
3,5 met 28 stemmen 7.410
Een psalmliedt Davids 1. O Heer, mijn hert' en is niet hoogh', Ick heb oock gheen hooveerdich oogh': End' stae niet hoogh' noch onverschaemt Na grootersaecken dan m'en taemt. 2. Ick houd' voorwaer mijn sinnen stil, End' speense van haer lust end' wil, End' houd' mijn hert' alsoo vercleendt Als t'jonck kindt dat de…

Psalm 120

poëzie
4,1 met 39 stemmen 6.846
Een psalmliedt Davids 1. Als ick met ancxten ben bevanghen Roep ick tot God met groot verlangen, Want hy tot mijn gebet ootmoedigh Verleent m'altijts een antwoord' goedigh. 2. Van lippen die niet doen dan lieghen, End' tonghen listich om bedrieghen, Verloss'…

Als David moeste vluchten

poëzie
4,1 met 10 stemmen 3.016
Als David moeste vluchten Voor Saül de tyran, Zo heb ik moeten zuchten Met menig edelman, Maar God heeft hem verheven, Verlost uit aller nood. Een Koninkrijk gegeven In Israël zeer groot. Na 't zuur zal ik ontvangen Van God de Heer, het zoet; Daarnaar zo doet verlangen Mijn vorstelijk gemoed, 't Welk is, dat ik mag sterven…

Psalm 23

poëzie
3,6 met 28 stemmen 7.924
Den XXIII Psalm Een Psalmliedt Davids 1. De Heer is self myn Herder, die my hoedet; My ontbreeckt niet, ick word van hem gevoedet. 2. Hy legert my, op schoon begraesde weyden. End sal my voorts aent stille water leyden. 3. Hy stelt myn siel gerust; end uyt genaden, Om syns naems wil voert my op- rechte paden. 4. Dies vreesd…

Aan dezelfde (Lucas de Heer)

poëzie
3,7 met 35 stemmen 14.033
God houdt in zijner hand de beker der gerichten Daaruit, hij bitt'r of zoet een iegelijk en schenkt Na dat zijn wijsheid groot verordent en gehengt, Maar geenszins bij geval alzo de dwaze dichten. Nu moet zijn kerk' altijds (want hij z' int kruis wil stichten) Drinken de eerste dronk met bitterheid vermengd Maar tgoddeloze volk dwelk vrij…

Psalm 61

poëzie
3,5 met 20 stemmen 4.319
Wil mij, Heer, gehoor verlenen, In mijn wenen, Merk op mijn gebed met vlijt: Want ik na Dij in mijn smerten, Bang van herten, Van des eerdrijks einde krijt. Wil mij op een rotse leiden, Daar 't arbeiden Mijner kracht niet toe en baat. Want Du bist mijn hulp verkoren, Ende toren, Hoog en sterk, voor die mij haat. Heer, ik zal in rust…

Wilhelmus

poëzie
4,3 met 59 stemmen 5.114
Traditionele versie: Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot: Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert. Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy, o Godt mijn Heer, Op u soo wil ick bouwen Verlaet mij nimmermeer:…