inloggen

biografie: Prudens van Duyse

1804 - 1859

[Dendermonde 1804 – Gent 1859]

Prudentius Joannes Maria van Duyse was een Vlaams dichter.

Hij slaagde in 1823 voor het examen van kandidaat-notaris en was enige tijd werkzaam als notarisklerk te Laken. Hij studeerde rechten te Gent. Hij werd leraar en stadsarchivaris te Gent, waar hij het genootschap `De Tael is gantsch het Volk' hielp stichten.                                 

Hij schreef vele gelegenheidsgedichten, w.o. De spellingsoorlog (1842). Zijn eerste publikatie was het in 1827 bekroonde Lofdicht op de Nederlandsche tael (1829). Hij drong als eerste op literaire vernieuwing aan in De wanorde en omwenteling op den Vlaemschen zangberg (1830).

Bij het uitbreken van de revolutie week hij naar het Noorden uit, waar een bundel Gedichten (1831) verscheen. Hij keerde terug en promoveerde in de rechten te Gent in 1832.

Hoewel vurig flamingant schreef hij ook talrijke gedichten in het Frans. Toen jongere dichters na 1850 opkwamen, bleef hij nog zeer in aanzien. Zijn Verhandeling over den Nederlandschen versbouw (1854) werd bekroond. In 1860 viel hem postuum de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de Vlaamse letterkunde ten deel.

Werk:

Dichtstuk over den heldenmoed der Vlamingen tegen de Franschen betoond onder het bestuur van den graaf Guy van Danpière (1825);

Griekenland, lierzang;

Waterloo, kantate (1826);

De Gentsche vaderbeul (1839);

Vaderlandsche poëzy, 3 dln. (1840);

Antoon van Dyck, of De reis naar Italië (1841);

Godfried, of De godsdienst op 't veld (1842);

Natalia (1842);

Het klaverblad. Romancen, legenden, sagen (1848);

De zang van den Germaanschen slaaf (1848);

Gedichtjes voor kinderen (1849);

Nieuwe kindergedichtjes (1849);

Jacob van Artevelde (1859).


Inzendingen van deze schrijver

23 resultaten.

RUBENS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 764
Beheerser van 't palet, wiens goddelijke verwen
Akkoorden zijn vol gloed, een zang vol majesteit,
Gij, die een baan betrad met palmen overspreid,
Wat liefling van 't penseel mocht mildere eer verwerven ?...

De bie en de roos.

poezie
4,0 met 2 stemmen 550
Een bietje vloog een roosje toe:
‘Lief bloemtje, kijk eens: blij te moe
Snel ik naar u op lichte vlerk,
Opdat ik aan mijn honig werk.’...

De grijsaard en 't kleine meisje.

poezie
3,5 met 2 stemmen 492
de g r i j s a a r d.

Vreemde kleine, zo aanminnig,
Vreest gij niet de middagzon?...

LIEFDE

poezie
4,0 met 4 stemmen 481
Wat in u mij zo heeft bekoord,
Vóor nog uw ziel in enig woord
Was uitgebroken
Voor gij me nog, met maagdenlach,...

De schoolprijs.

poezie
3,0 met 2 stemmen 466
‘Waar is moeder, waar is vader,
Dat ik mijne prijs hun toon'?’
Sprak de lieve kleine Willem,
En zijn handje droeg een kroon,...

Het scheren der lammeren.

poezie
het kind.

Ach, lammertjes, gij, die men naakt durft scheren!...
Die mensen, moeder, hebben dan geen hart?...

Letterkliever

poezie
0 letterkliever, spel naar luim en gril,
Maar schrijf een letterwerk, dat alleen moog' verrukken,
En laat dan 't nageslacht 't onsterflijk werk herdrukken,
Ook in de spelling, die het wil....

Hij konde lezen.

poezie
2,7 met 6 stemmen 809
Een herder ging al vroeg door 't land,
En vond een net gevouwen
Papiertje, nam 't met rappe hand,
En dacht wat raars te aanschouwen....

Het zielenleven.

poezie
2,8 met 4 stemmen 695
Nadat de zonne slapen ging,
Zien wij uit hare sluimering
Des morgens haar ontwaken:
Legt ons ook de Engel van de dood...

De vlinder en de mier.

poezie
3,0 met 10 stemmen 786
Bij het lachend morgenkrieken
Zeide een vlinder, hups en fier
Aangesneld op bonte wieken,
Aan een arbeidzame mier:...

't Ontbijt des vogels.

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.188
't Ontbijt des vogels.
‘Vogeltje, met grauwe veer,
Ben-je nu reeds in de weer,
Met uw zoete tong?...

De engelbewaarder

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.283
's Avonds als ik slapen ga,
Volgt mijn Engel lief mij na,
Die mij aanziet met een lach,
Was ik wijs die hele dag....

De beste medicijn

poezie
2,3 met 12 stemmen 1.845
‘Mijn hoofdje, moeder, doet mij zeer’
Riep ik voorleden nacht.
Weldra zat moeder naast mij neer,
Die troost en laafnis bracht....

De wederkomst der koeien

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.339
Wat geloei werd daar vernomen?
't Is de koe die huiswaart gaat,
Uit de groene wei gekomen,
Van het malse kruid verzaad. ...

De logenaar

poezie
3,3 met 12 stemmen 1.598
Een herdertje, een logenaar,
Riep: 'Hulp! ach, hulp! de wolf is daar!
Hij bijt mijn schapen dood.'
De boeren vlogen heen vol wrok,...

Op 't land

poezie
3,1 met 14 stemmen 1.962
Lieve, zie dat lindelover
Klimmen om mijn kleemen huis.
’t Spreidt er koelte en geuren over,
Verre van het stadsgebruis....

HET JONGSTE ZUSJE

poezie
3,5 met 23 stemmen 3.387
'k Heb een zusje,
Die 'k een kusje
Ieder ochtend lustig bied.
'k Lach haar tegen; ...

SINTE NIKLAAS

poezie
3,5 met 4 stemmen 2.003
Jongen, er is nieuws voorhanden:
Sint Niklaas is op de baan.
Hij doorreed al vele landen,
En komt spoedig hier ook aan....

De vaderzegen

poezie
3,0 met 8 stemmen 1.619
Als ik 's avonds heb gebeden,
Vol van eerbied, op mijn kniên
Vóór mijn vader, en gereed ben
Hem de nachtgroet aen te biên,...

GEBED

poezie
3,1 met 8 stemmen 1.869
De zuchten aan de ziel ontschoten,
De dankbede aan de borst ontstroomd,
En Gode vlammend opgeschoten,
Als gij zijn gunst en goedheid droomt,...

DE JAGER

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.921
Nauw purperde ’t Oosten met rijzende gloed,
Reeds snelde,
Te velde,
Met wakkere moed,...