inloggen

biografie: Reinier van Genderen Stort

1886 - 1942

[Buitenzorg 1886 - Wassenaar 1942]
 
Het gezin Van Genderen Stort woonde tot 1888 in het huis van Reiniers grootvader, die gouverneur-generaal van Nederlands Indië was. 
In 1888 vertrok men naar Nederland. Daar bezocht Reinier het gymnasium in Amsterdam en begon hij te schrijven.
Hij studeerde enige tijd Frans en las schrijvers als Zola, Flaubert, Montaigne en Guy de Maupassant, die zijn werk hebben beïnvloed. Gesteund door zijn moeder legde Van Genderen Stort zich toe op het schrijverschap. Hij publiceerde korte verhalen in De Stem, De Gids, Nederland en De Nieuwe Gids.
In 1912 verscheen zijn eerste publicatie: Idealen en ironieën. 
Als gevolg van een ongeneeslijke ziekte werd Van Genderen Stort in 1917 blind en moest hij zijn werk dicteren. In 1925 verscheen zijn bekende roman 'Kleine Inez', die door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden bekroond werd met de Van der Hoogtprijs.
Vanaf 1935 woonde Van Genderen Stort in Wapenveld in Gelderland, in het huis van zijn jeugdvriendin Gon Waterman met wie hij in 1937 in het huwelijk trad. Hier schreef hij twee dichtbundels: Najaarsvruchten (1936) en Rijmproeven (1937) met traditionele gedichten.
Maar vooral door zijn proza is hij bekend gebleven, waarbij hij uitblinkt door prachtige volzinnen.
Werk:
Idealen en ironieën (1912)
Paul Hooz en Lambert Brodeck (1913)
Hélène Marveil (1917)
De grijsaard en de jongeling (1919)
Kleine Inez (1925)
Hinne Rode (1929)
Het avontuur (1930)
Najaarsvruchten (1936)
Rondom een balling (1936)
Rijmproeven (1937)
Het goede leven (1938)


Inzendingen van deze schrijver

29 resultaten.

Hij die, na een langdurig lijden

poezie
3,3 met 6 stemmen 963
Hij die, na een langdurig lijden,
Tot grote welstand is geraakt,
Zal onbevreesd de dood verbeiden,
Die straks de ban des levens slaakt....

Ik zie in mijn verbeelding de konijnen

poezie
2,7 met 3 stemmen 164
Ik zie in mijn verbeelding de konijnen
Weer sluipen door de helm en door het zand,
En duinrozen ontbloeien en weer kwijnen,
Terwijl de golven breken op het strand....

Een Brit, flegmatisch in ene tuin gezeten

poezie
3,0 met 5 stemmen 331
Een Brit, flegmatisch in een tuin gezeten,
Met een Chinees, die toen zijn gastheer was,
Schonk andermaal de whisky in zijn glas.
Zij hadden in gesprek een uur gesleten....

Een zonderling heb ik gekend

poezie
4,5 met 2 stemmen 324
Een zonderling heb ik gekend, een vrek,
De echte , lepe, wrede gierigaard,
Zo boos als deze was wel nooit een gek,
Hoe talrijk doe ook zijn mogen op aard....

De trein gaat ras voorbij

poezie
De trein gaat ras voorbij met schrille kreet,
Verstoort geenszins de wijde, diepe rust,
Ik denk aan hen, die ginds in lief en leed,
De vrede dreven, al dan niet bewust....

De rat is ook een dienaar van de Boze

poezie
4,0 met 2 stemmen 343
De rat is ook een dienaar van de Boze,
Tehuis in oorden van bederf en stank,
Daar woekeren ziektekiemen zonder pozen,
Daar heerst de duisternis, Satan zij dank....

Een landman strijkt met forse streek de zeis

poezie
Een landman strijkt met forse streek de zeis,
De zomerdag is weder rijk aan leven,
Ik beid nu onbevreesd de laatste reis,
Die veler hart staag van angst doet beven....

O Rijn

poezie
3,0 met 3 stemmen 642
O Rijn, die ik zo dikwerf heb aanschouwd,
Hoe dierbaar zijt gij steeds voor mij gebleven,
Ik was met u als met geen stroom vertrouwd,
En blij was ik als kind bij u te leven....

De goede wijn is een der goede gaven

poezie
De goede wijn is een der goede gaven,
Waarmede God ons, armen, heeft bedeeld,
De goede dronk, waarmede wij ons laven,
Is hemels en een lust, die nooit verveelt....

Uit grijze hemel

poezie
3,3 met 6 stemmen 860
Uit grijze hemel valt de regen,
De vogels dempen nu hun lied,
Maar nimmer weifelt, draalt de zegen,
Die rust op heel dit schoon gebied....

Ik lig weer vreedzaam in het gras

poezie
2,8 met 4 stemmen 694
Ik lig weer vreedzaam in het gras,
En rond mij geurt de goede aarde,
Mijn lieve dwaalt met lichte pas
En leest de bloemen in de gaarde....

Nausikaa

poezie
3,4 met 5 stemmen 617
Nausikaa, gij tedere, kuise maagd,
Ik zie u steeds op Platoons hoogten zweven,
Gij, die door smart wellicht nooit werd geplaagd,
Wat bracht Odysseus in uw kostbaar leven?...

En alle dagen zijn gelijk de bloemen

poezie
En alle dagen zijn gelijk de bloemen,
Die elke morgen weder open gaan,
Ik zal niet moede worden u te roemen,
Voor alles wat gij voor mij hebt gedaan....

Sonnet

poezie
3,3 met 6 stemmen 550
En Mozes heeft de top des bergs betreden,
Hij ziet nu liggen het Beloofde Land
Met al zijn akkers, weiden, gaarden, steden,
Waarheen hem voerde 's Heeren milde hand....

Zie hier een schoon verhaal

poezie
3,5 met 6 stemmen 467
Zie hier een schoon verhaal uit verre tijden,
De burchtvrouw toevend op de hoge tin,
Van dag tot dag in ademloos verbeiden
Van hem, die zij bemint met welk een min....

De poes springt met haar stille sprong

poezie
2,9 met 7 stemmen 607
De poes springt met haar stille sprong
En nestelt zich weer op mijn schoot,
Zij lijkt, een rasp gelijkt haat tong,
Ons beider gein is even groot....

In memoriam patris

poezie
3,2 met 5 stemmen 684
O vader, die ik nimmer heb gekend,
Die in de schoot verzonken zijt der aarde,
Voordat ik werd geboren, toen de lent’
Wederom ontbloeide in Hollands weide en gaarde....

De winter is nu eindelijk gekomen

poezie
3,2 met 9 stemmen 896
De winter is nu eindelijk gekomen,
En beemd’ en woud zijn wit van sneeuw en rijp,
Bevroren zijn de vlieten en de stromen,
Verdord is al wat vruchtbaar was en rijp....

De ganzen schreeuwen lelijk in de vert’

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.088
De ganzen schreeuwen lelijk in de vert’,
Zij doen mij denken aan het Capitool,
Gij vreemde, zotte vogels, heel uw jool,
Het stemt tot nieuw vermaak mijn luimig hert....

AAN MIJN ENGEL

poezie
2,7 met 9 stemmen 1.506
O huis, dat ik ten leste heb gevonden,
Dat ik zo lange jaren heb gezocht,
Dat gij met liefde hebt gewrocht
En waar ik ben genezen van mijn wonden....

Gij uil, gij vogel vol geheimen

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.528
Gij uil, gij vogel vol geheimen
Die in de nacht uw nest verlaat
Ge zwerft, totdat de sterren zwijmen,
Ge zijt door velen diep gehaat....

BEDE

poezie
1,7 met 7 stemmen 1.016
Gedoog, dat ik mijn handen vouw,
Ik voel mijn hart opeens beklemd,
Ik werd gedreven in het nauw,
Daarom ben ik nu zo ontstemd....

O land van zee en duinen, vee en weiden

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.524
O land van zee en duinen, vee en weiden,
Aan u blijf ik verknocht tot aan mijn dood.
En dagelijks ga ik voort mij te verblijden,
Dat ik van geen land als van u genoot....

Het vaderland was destijds een moeras

poezie
3,0 met 5 stemmen 926
Het vaderland was destijds een moeras,
Aanslibbing van de zee en van rivieren,
Bevolkt door vissers, jagers, Batavieren,
Wier leven al te gader ruwheid was....

Een tuinman snoeide rozen in een gaarde

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.043
Een tuinman snoeide rozen in een gaarde,
Gelegen in een duivengrijze streek,
Het was opeens, dat hij de Dood ontwaarde,
Die roerloos, spottend grijnzend naar hem keek....

De palingen en ook de zalmen

poezie
2,9 met 7 stemmen 854
De palingen en ook de zalmen
De laatste komen uit de Rijn,
Zij trekken jaarlijks zonder talmen
Tot waar hun paringsoorden zijn....

Drie Griekse wijzen toefden op een dak

poezie
2,0 met 4 stemmen 745
Drie Griekse wijzen toefden op een dak
En zagen uit over een wijde haven,
Daar brachten schepen veler landen gaven,
Het blauw des hemels en der zee was strak....

De geuren en van linden en van coniferen

poezie
2,8 met 10 stemmen 1.144
De geuren en van linden en van coniferen
Verblijden andermaal het ongeschonden hart,
Dat, door een lange tijd van lijden en ontberen,
Op juiste wijze werd veredeld en gehard....

Als gij mij eens zult komen zeggen

poezie
3,2 met 8 stemmen 911
Als gij mij eens zult komen zeggen,
Dat gij mij straks voorgoed verlaat,
Dan zal ik stil mijn handen leggen
Rondom uw bleek en zacht gelaat....