inloggen

biografie: Willem Kloos

1859 - 1938

Willem Kloos [Amsterdam 1859- Den Haag 1938]

Willem debuteerde als dichter in 1880 met Rhodopis in het tijdschrift Nederland.

Hij leerde tijdens zijn studententijd een andere veelbelovende dichter kennen: Jacques Perk.  Na diens dood in 1881 gaf Kloos zijn Gedichten uit in 1882;  de door Kloos geschreven ‘Inleiding’ is in de literatuurgeschiedenis bekend geworden als het Manifest van de Beweging van Tachtig.

Kloos was in 1885 betrokken bij de oprichting van De nieuwe gids, samen met Frederik van Eeden, Frank van der Goes, Willem Paap en Albert Verwey.


Inzendingen van deze schrijver

64 resultaten.

O door het Leven niet, maar uit u-zelve

poezie
1,9 met 7 stemmen 2.069
O door het Leven niet, maar uit u-zelve
Bedorven volk, want 't Leven-zelf bederft niets,
'k Zeg tot u allen: kinderen, gij derft iets,
Waardoor ge u-zelf kunt de' Eeuwge Afgrond delven....

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.318
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen
Als kussen van een mond, nu koud en bleek,
En dat de godheid mijner ziele bleek
Stof als ik zelf en al mijn liefde logen....

EVOË

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.612
Ik ga mijn leven in orgieën door
Van vol muziek en vreugden onuitspreeklijk,
Daar 'k ál smart in losbándigheid verloor,
Want dít lijf en mijn trots zijn onverbreeklijk; ...

O Dood-zijn, liggend in een kist

poezie
3,0 met 7 stemmen 4.016
O Dood-zijn, liggend in een kist, verterend
Langzaampjes aan, o eeuwig-eenzaam stom
Klein stil gelaat, op 't witte kussen, kerend,
Schoon 't Liefste u smeken zoude, u nooit meer om. ...

GEGLIMLACH

poezie
4,0 met 2 stemmen 972
De mensen doen, maar weten niet waaróm
Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen,
Hoe zij het meeste van het leven kregen,
't Leven dat langs hen gaat en ziet niet om, —...

Geloven doe ik niets als slechts in mijns

poezie
Geloven doe ik niets als slechts in mijns
Diepst-innerlijke voelens Algemeenheid,
Die niet voor niets zo jammerlijk weg heen zijt
In eignen Zijn's, door niets aantastbare Eenheid, ...

Zij zouden knarsetanden

poezie
Zij zouden knarsetanden, als ze nog
Konden knarstanden, mensjes, die als bevers
Zitte' in hun kleine holletjes, die toch
Niets zijn als een klein maakseltje van levers,...

Alle Zeven

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.161
Met zeven nagelen lag Ik geklonken
Op dit zwart rad van marteling, mijn Leven, -
Want zeven Hárten zijn mij ópgeblonken,
In pracht van Jeugd en Vreugde's innigst beven....

O het tranen-vergieten is geen zonde

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.251
O het tranen-vergieten is geen zonde,
Gepleegd aan 's werelds mooi somber voortglijden
Zacht door de eindeloze gang der tijden...
O wie nog tranen, tranen vergieten konde......

SHELLEY'S STERVEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.219
Voorover, in het boot-ruim, lang-uit lag
Shelley en las. De wilde golven sloegen
Luider en luider langs de zijden, droegen
Hoog-op het broze vaartuig, met geklag...

De menschen dóen, maar weten niet waaróm

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.824
De mensen dóen, maar weten niet waaróm
Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen,
Hoe zij het meeste van het leven kregen,
't Leven dat langs hen gaat en ziet niet om, -...

Mijn stemming is als van een stilstaand water

poezie
Mijn stemming is als van een stilstaand water
Vlak uitgemeten in een wijde kom.
Wat anders daalde en rees in luid geklater,
Is thans als een mooi avondweder stom....

Mensenwoorden

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.743
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen,
Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken
In woorden-weefsels, die geen hart doorbreken,
En in wier schrift geen mensen-hoofd kan lezen....

Gij zult niet met een kroon op 't hoofd

poezie
3,0 met 3 stemmen 940
Gij zult niet met een kroon op 't hoofd in 't Rijk
Der Lettren zitten na uw dood, verdwaasden,
Gij knutslaars ijdlijk, die alleen maar aasden
Om eens te zitten, niet voor 't Volk, te prijk...

Als 't latere geslacht dees woorden leest

poezie
3,7 met 3 stemmen 786
Als 't latere geslacht dees woorden leest, -
Want dit geslacht zal lachen om dit vers,
De zotte poppen van de pratte pers
In de aller-aller-eerste plaats, dán 't Beest...

Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.407
Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën
Voor mij niet, maar voor 't Hoogre, dat in mij
Niet gans zit, gans wit, maar Dat zich door mij
Wil uiten, wijl 't zich wil, en dat elk biedend...

Ave Maria

poezie
4,3 met 3 stemmen 2.166
Ik droomde van een kálme, bláuwe nacht;
De matte maan lag laag in mistig glimmen –
Maar hóóg scheen van de schemerende kimmen
Der klare starren wolkenloze wacht....

In memoriam

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.110
Dàt was een lief mens, die wij nimmer zullen
Terug-zien, stervende als hij is geweest
Heel ver van wat hij lief-had, als een beest
Gezeuld in 't eerlijk graf-zijn, dat met mulle...

Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen

poezie
3,0 met 3 stemmen 3.280
Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen,
Maar lachen onderdrukt-half, of zacht-luid,
En vele mensen zullen vuisten ballen
Tegen dit mens, dat dan niets meer beduidt....

Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.227
Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip
En zwaklijk voelen, kerel haast te deerlijk
Van gans geen mens zijn. Gij die 't eerlijk, heerlijk
Mens-zijn verknoeit, tot een lafhartig, sip,...

Verzen

poezie
2,6 met 15 stemmen 2.285
Verzen zijn de beweging van 't leven,
klaarluidende, al naar het menshart gaat,
of droeviglijk schreiende zacht, of kwaad
als een donderslag door des levens kalm beven....

Aan een pseudo-volksleider

poezie
1,6 met 5 stemmen 1.462
Gij zijt een bruut en absoluut genieter
Van 't heerlijk Leven, waar het zich maar aanbood,
Maar zoudt gij even willen worden schaamrood
Omdat gij zijt bruut, absoluut verniet'ger...

Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen

poezie
1,8 met 5 stemmen 2.058
Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen,
Mij met een koele vergetelheid haat,
En dat, wat ik zing, als gij 't leest, u gaat
Als een sombre windvlaag voorbij, gerezen...

Ga niet voorbij, maar blijf bij mij

poezie
3,3 met 9 stemmen 3.264
Ga niet voorbij, maar blijf bij mij, en voel,
Wat Ik voel in het diepst van dit mijn wezen
Dat niets dan Gij mij nog iets liefs kan wezen
En alles òm u - zonder u - zoo koel,...

Infernale impressies

poezie
3,0 met 11 stemmen 2.914
De gekken zitten in hun kerkgebouw
Als stomme mummiën: met stenen ogen
Staren ze onwendbaar langs de lage bogen
En horen van Geloof en Liefde en Trouw...

De sterfling zoekt

poezie
2,3 met 6 stemmen 2.212
De sterfling zoekt—in 't eenzaam-zoekend zwerven
Naar 't licht, dat hel uit min'lijke ogen schiet,
De zilv'ren toon, die van twee lippen vliet,—
Een schijn der eeuwige schoonheid te verwerven....

Homo Sum II

poezie
3,5 met 15 stemmen 3.175
Ik ben de Dúivel-god dier grúwbre oorkónde,
't Vervlóekte Boék van laffe deémoed, klein,
Die loert, die loert, koud-donker, donker-rein,
Of Hij die ménsjes niet verdérven kónde....

Homo Sum I

poezie
3,8 met 8 stemmen 2.201
Ik was de gróte Minnaar zonder ruste,
Die ging hoog-heerlijk in triomf door 't Leven,
Jeugdig omklemmend in een stórm van beven
Al zielen, gróte en kleine, naar het lustte...

O, laat mij tot uw voeten komen,

poezie
3,4 met 12 stemmen 3.241
O, laat mij tot uw voeten komen,
Omdat gij niet uw boezem biedt,
En, zachtjes lachend, zalig droomen
Van al mijn heen-gegaan verdriet....

Aan mijne moeder.

poezie
3,8 met 13 stemmen 4.060
Zoals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
zilveren-zacht, de half ontloken maan,
bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,
wier bleke bladen aan de kim vergaan;...