inloggen

biografie: Edward Koster

1861 - 1937

[Londen 1861 - Den Haag 1937]

Edward Bernard Koster  werd geboren is Londen maar is opgevoed in Nederland. Hij studeerde in Leiden klassieke talen en promoveerde op het proefschrift ‘Studia tragico-homerica’. Hij was vanaf 1897 leraar te Den Haag.

Naar zijn eigen verklaring (Gedichten, 1888) had De Nieuwe Gids invloed op hem uitgeoefend. Zijn tweede bundel  ‘Liefde's dageraad en andere gedichten’ (1888-1889) verscheen in 1890. De door Van Deyssel in De Nieuwe Gids geuite kritiek heeft Koster hem nooit kunnen vergeven.

Hoewel Koster vooral natuurlyriek schreef, was zijn epiek sterker. Zijn belangrijkste gedicht is Niobe (1893). Ook Odusseus' dood (1908) en het kortere Adrastos (1909), beide rijmloze gedichten, bevatten waardevolle gedeelten.

Koster schreef ook studies over Shakespeare en vertaalde een groot aantal van zijn werken bijv. Antonius en Cleopatra (1904), Macbeth (1908) en Julius Caesar (1910).

Daarnaast vertaalde hij uit het Duits  (o.a. van Lessing ‘Nathan de wijze’), Italiaans, Grieks en Latijn.

Van zijn essays kunnen worden vermeld: Over navolging en overeenkomst in de literatuur (1904) en Studiën in kunst en kritiek (1905).

 

Werk:

Natuurindrukken en -stemmingen (1895)

Tonen en tinten (1900)

Verzamelde gedichten (1903)

Gedichten (1908)

Ver van 't gewoel (1922)


Inzendingen van deze schrijver

44 resultaten.

Demonen van Notre Dame

poezie
3,1 met 11 stemmen 4.250
Verwoed-fantastisch staat het grote heer
Van hoondemonen op de ommegang,
In gramme toorn of onverschillig-wreed,
In spottend peinzen om de wereldklucht....

WANHOOP.

poezie
4,0 met 1 stemmen 353
Ik ben zo droef omdat ik niet kan horen
Uw zachte stemme met haar zoete taal;
Terwijl 'k langs de besneeuwde straten dwaal,
Klinkt mij 't gelach der menschen vreemd in de oren. ...

VISIOEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 461
In starren nacht lag de woestijn van 't leven,
En strekte ver zich in de somb're tijd,
Daar was geween en wanhoop, moord en strijd,
En boven kwam een zware bloedwolk zweven....

LENTE.

poezie
3,5 met 2 stemmen 226
'k Zie weer de glinsterende mugjes dansen
In held'rer zon neersprankelende glansen;
De wolken varen rustig langs de hemel,
In bos en water krielt een nieuw gewemel. ...

Zij maaien stadig met gelijke slagen

poezie
4,0 met 2 stemmen 211
Zij maaien stadig met gelijke slagen,
Drie mannen, de armen strekkend met de zeis,
De benen ver gespreid, naar vechterswijs,
In felste warmte van de zomerdagen. ...

NIJMEGEN.

poezie
4,0 met 1 stemmen 405
0 stad van licht, met zilver-gouden gloor,
Op 't spieg'lend water, dat, vlak uitgespreid
In nachtvreê, tot ontvangenis bereid,
Uw pijlend glansgetril in zich verloor!...

IN DE MOSKEE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 234
Ets van Beuer.
Trots op het witte ros, dat buigt gedwee,
Verheft hij zich, de Sultan, met gebaar
Van heerschappij, en angstig deint de schaar ...

SLAAP

poezie
4,0 met 2 stemmen 380
Strooi mild'lijk op mijn ogen in de nacht,
Vorstinne Slaap, uw zoet vergetelkruid,
Wieg zachtkens me in uw armen, liefste bruid
Van al wie moede is en naar ruste smacht....

REGENNACHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 337
Al is er maan-vermoeden,
De lucht is leeg,
Des hemels baan bevloeden
Veel wolken veeg. ...

HERMES VAN PRAXITELES.

poezie
4,0 met 4 stemmen 300
Hier klopt het marmer met een levensslag,
Pulseert de scheppingsdaad in pracht van bloei,
Waar overweld'gend rijst in hoge groei
Het heerlijk godenlijf met mild gezag....

PRINCESSENMUMMIE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 365
Dat zwart skelet, van windselen ontdaan,
Waaraan het uitgedroogde vlees nog kleeft,
Die groezelige hoop, waarvoor men beeft, -
Bedenkend het meedogenloos vergaan ...

HERFSTBOS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 296
Ik ril van schoonheid: vurig-wreed doorflitst
Hel geel de doff're kleuren van het woud,
Een stervensgil, een koortsgloed, felle vlek
Van gloeiziek kwijnen in het late jaar. ...

ZACHTE DAGEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 338
0 nu de dagen weer zo licht zijn en zo zoel,
Zo zonnezoel, zo zonnelicht, zo rijk
Aan vreugd in welig bosgroen; nu de vliet
Bezaaid is met het gulle sprankelgoud;...

LENTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 321
De regen tinkelt in de plas,
En lichter groent het lage gras,
De tere blaadjes lopen uit,
En donker gloeit het heidekruid....

VRIJ NAAR CATULLUS' 51ste CARMEN.

poezie
4,7 met 3 stemmen 543
Een God zou mij 't geluk benijden,
Als ik door uwe blik geboeid,
Mij in uw liefde mocht verblijden,
In geestdrift voor uw schoon ontgloeid....

Ik kan uren zitten turen

poezie
5,0 met 1 stemmen 513
Voor J. Reddingius.
Ik kan uren
Zitten turen
Naar het wiss'lend zilv're spel ...

De zon

poezie
4,0 met 1 stemmen 570
Ik ben de wever aan des tijds getouw,
En schik de gloeiend-bonte taferelen,
Aan mij de macht om werelden te delen,
Ik schok der vorstenrijken vaste bouw. ...

MIST

poezie
4,0 met 1 stemmen 436
Zie nu 't vorm-slorpend grijs fantoom van mist
Zich vlijend om 't gebied van stad en land;
De lichten schijnen met een matte brand,
Gehuld in damp'ge waâ van amethyst....

Mijnwerkers

poezie
4,3 met 3 stemmen 810
Zij dalen zwijgend in de don'kre grond,
Met bleke lippen en verflensende ogen,
Vervloekend de hardvochtig-valse logen,
Die hen tot nacht doemt, als de morgenstond...

Najaar.

poezie
3,0 met 2 stemmen 537
Er liggen lange strepen in de lucht
Van donker-grijs, de zon verbergt haar schijn;
De heuveltop, gehuld in ’t mistgordijn
Staat als een reuzenschim, ver weggevlucht....

Ik kan uren

poezie
2,7 met 6 stemmen 551
Ik kan uren
Zitten turen
Naar het wisselend zilveren spel
Van de stippen,...

FRANCISCUS VAN ASSISI.

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.311
Met milde geestdrift in het peinzend oog,
En de armen zeeg'nend uitgestrekt, de mond
Omspeeld van teed're weemoed, door het blond
Van baard en knevel zacht omvloeid, rijst hoog...

Maannacht

poezie
3,7 met 3 stemmen 642
Over de tuinen schijnt de maan,
'k Hoor een zucht door de bomen gaan,
Eenzaam ligt de brede laan
In de kalme nacht....

Zomerdood

poezie
5,0 met 2 stemmen 516
O herfstvertedering in het stille woud,
Waar bruine blaadjes rusten op de poel,
Of langzaam drijven zonder lust of doel
En bomen prijken met het som'bre goud...

Najaar III

poezie
5,0 met 1 stemmen 367
III
'k Geniet met dankbaarheid de zachte dagen
En de geleidelijke gang der weken,
Waarin geen stoot de teed're rust komt breken, ...

Najaar II

poezie
3,0 met 1 stemmen 383
II
De meeuwen scheren langs 't verlaten strand,
Hun witte buikjes glimmen even op,
En nederwaarts gestrekt met spitse kop, ...

NAJAAR I

poezie
3,0 met 3 stemmen 374
I
De zon bestraalt het rosse beukengoud,
Dat in het water glanst met felle pracht,
En beukenstammen in licht-grijze dracht ...

De ruiter

poezie
3,0 met 1 stemmen 419
In vlammenpracht, die pralend hem omvangt,
Rijst hoog de ruiter op zijn donker ros,
De wapperende manen waaien los
Van 't edel dier, dat naar 't gebied verlangt,...

Er ruist een zachte...

poezie
3,4 met 10 stemmen 961
Er ruist een zachte roffel door de blaad'ren
Der populieren aan de zoom der weide;
Zij tromm'len aan hun ranke takken blijde
De zomer te gemoet, die stil komt naad'ren....

Winter

poezie
2,6 met 9 stemmen 1.262
De fijne rijm bedekt nu boom en plant
En ’t stijf-gestolde water, spiegelglad,
Kaatst hel de zon terug van ’t glanzig pad,
De blanke sneeuw ligt blinkend op het land....