inloggen

biografie: Albrecht Rodenbach

1856 - 1880

[Roeselare 1856 – 1880]

Albrecht stamde uit een burgerfamilie afkomstig uit Andernach in het Duitse Rijnland.

Na de lagere school bezocht Albrecht het Klein Seminarie in Roeselare. Daar werd zijn Vlaamsgezindheid gewekt, vooral door de priester Hugo Verriest die een grote invloed op hem had. Op het jaarlijkse schoolfeest weigerden de leerlingen Franse liederen te zingen en zongen zij het door Rodenbach gemaakte 'Nu het lied der Vlaamse zonen' met de strijdkreet 'Vliegt de blauwvoet, storm op zee'.

Na het eindexamen in 1876 ging hij in Leuven rechten studeren. Met zijn Leuvense studiegenoten richtte hij 'Het Algemeen Vlaams Studentenverbond' op. Zijn doelstellingen waren de vernederlandsing van het onderwijs en gelijke rechten voor de Vlamingen. Tegelijkertijd bleef Albrecht Rodenbach contacten onderhouden met de Roeselaarse studenten en maakte hij deel uit van de 'De vriendschap', een Roeselaarse letterkundige kring. Zijn ideologie is een vermenging van de levensbeschouwing van Gezelle met de heroïsch-nationale romantiek van Conscience. Men kan Rodenbach het best omschrijven als een Vlaamse cultuurnationalist die niet warm liep voor de staatspolitiek.

 
Albrecht Rodenbach stierf, 24 jaar jong, in zijn geboortestad in 1880 aan tuberculose.

Vanaf die tijd werd hij hét symbool van de Vlaamse studentenbeweging. In 1888 werd op het kerkhof van Roeselaere zijn praalgraf ingehuldigd en vanaf 1900 werd de Rodenbachviering een feest voor de hele Vlaamse studentenbeweging.
Rodenbachs liederen, gedichten en toneelwerken zijn lange tijd de inspirerende symbolen van de Vlaamse Beweging gebleven. Het is zijn verdienste dat hij een groot deel van de Vlaamse studerende jeugd in een lange reeks van jaren geïnspireerd heeft.

Werk:

Eerste gedichten (1878)
Gudrun (1882)

Inzendingen van deze schrijver

38 resultaten.

PASTORINHALING

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.111
De Stede welgezind de nieuwe Pastor viert,
haar straten bont gepint met hage en dreve siert,
en weemlend wandlen door die steedlijke warande
de blijde Poorters en de Kerels van te lande....

Morgendeuntje

poezie
3,9 met 11 stemmen 1.717
't Daget over dorp en land,
heel het oosten laait en brandt,
de bedauwde weiden domen,
wolkskens hangen in de bomen,...

VREDE

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.052
't Was winter en 't wierd avond. In de kerk was 't donkernacht.
Een broeder, de lanteern in hand, ging sluiten, als hem dacht,
met hoofd en lijf geleund lijk een die doodmoe is van reizen,
een spilde mansgestalte langs een pijler te zien rijzen. ...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.066
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid,
gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid,
bewaard van alles wat zijn rein gemoed mocht deren,
gespaard waneer de jeugd ontwiek het wild begeren,...

Klokke Roeland

poezie
4,3 met 13 stemmen 1.910
Voorzang
Boven Gent rijst
eenzaam en grijsd
’t oud Belfort, zinbeeld van ’t verleden....

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.378
O Jongling, zie rond u de wereld strekken,
zo kleurig in het kwikkend zonnelicht,
zo geurig in de frisse morgenwind.
Voel 't vruchtbaar leven in haar gronden woelen,...

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 310
Waar was men vrij toen alles boog?
In Vlaanderen!
Waar leefde 't volk ‘dat niet en boog?’
In Vlaanderen!...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,2 met 5 stemmen 374
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen,
die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen,
te midden het ontbladeren van de bomen kneuteren gaan
dat 't jammer is van hen en van hun lief en van de blaân....

OP HET SLAGVELD.

poezie
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen,
zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên.
Bloedig stort alom de krijgsman neder.
Lijk een engel komt zij toegevlogen,...

Het Vlaams studentenvolk.

poezie
Hoerah! ’t Vlaams studentenvolk,
Laat ons zingen,
Wij, Vlaanderens hope, wij Vlaanderens kracht!
Vooruit! en sluit de Gildekringen,...

NA DE SLAG

poezie
De donkerende nacht betrok de wijd gesternde hemel,
de rusteloze zee, de hoge duinen,
de bergen en de vlakte van het heilig Ilios.
Van de ene zijde stonden d'hoge muren...

De zanger

poezie
4,0 met 3 stemmen 397
De vedel aan de zijde,
Het lied in ziel en mond
Zo zwierf de zanger rond,
Al in de oude tijde....

DE LAATSTE STORM

poezie
Buldrend speelt de zee met 't oude vaartuig.
Kalm, manhaftig kampt de grijze zeeman
met de storm. Maar splijtend te allen kante
vreeslijk kraken de oude broze wanden....

DE KABOUTERS.

poezie
4,7 met 3 stemmen 493
't Lag 'ne man te slapen,
't hoofd op zijne vracht,
t'midden van een kerkhof
binst 'nen zomernacht;...

BRUTUS' VISIOEN

poezie
't Was nacht. Elkaar bedreigend in de vlakte van Filippi,
lag Brutus' kamp en 't kamp der driemanschap.
Alleen in zijne tente kwam des Caesars vriend en moorder
zijn tabels en papieren neer te leggen...

HET LAND VAN UTOPEIA

poezie
4,5 met 4 stemmen 795
[uit het zangdicht: Arnold.]
In het land van Utopeia
groent en blauwt ene eeuwige mei,
glanst ene eeuwige lentezonne,...

UIT DE DICHTERLIEFDE

poezie
2,3 met 6 stemmen 944
Een knecht bemint een meiske,
't bemint ene andere knecht,
die andere bemint nog ene andere
en stort zich met haar in de echt....

HUWELJKSDICHTJE

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.109
In het midden van de feeste,
van het spelen en 't gezang,
't vlugge klappen, 't vrolijk lachen
en der bekers hel geklang,...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT *

poezie
3,5 met 2 stemmen 730
O jongling, zie rond u de wereld strekken,
zo kleurig in het kwikkend zonnelicht,
zo geurig in de frisse morgenwind.
Voel 't vruchtbaar leven in haar gronden woelen,...

ES IST EINE ALTE GESCHICHTE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 623
Men is een jongeling wild en vrij,
een trotse ziel; men kan
misprijzen, en hetgeen men meest
bespot bij ene man...

DOEDELE BOMMELE

poezie
3,0 met 10 stemmen 981
Als de kerels te gare zijn,
doedle, bomle, rom, dom, dom...
Wat liedje moet er gezongen zijn,
doedle, rom, dom, dom?...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.355
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen.
Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht
lijk de zonne glanzend en de kleedren
lijk de sneeuw, en hunne koninginne,...

TROUWLIED

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.629
op muziek van Peter Benoît
Door woelig jonglingsleven,
door bonte jonglingsdromen,
gelijk ene Elve aan 't zweven...

Minnezingers Meilied

poezie
5,0 met 2 stemmen 836
Wie heeft er de wandlende Meimaagd gezien?
De arme zanger heeft ze gezien.
Hij lag in de domende zilveren wei
waar hij des ’s avonds te slapen hem lei....

VAARWEL

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.269
De wereld in, gij Liedjes en Gedichten
der eerste jeugd, en, vraagt men wie gij zijt
en wat gij, vreemdelingen, doen komt, antwoord,
en zeg met vroede zin, want u ook past...

Veldslag

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.387
Twee vorsten zijn in vete en des
twee legers aan het kampen,
twee volkeren aan het lijden van
des oorlogs bloedige rampen....

O nacht

poezie
2,4 met 14 stemmen 1.556
O nacht, o nacht, o schone nacht !
Langzaam zonk in rode pracht
de eedle zonne en smolt in ’t glimmen
en het blaken van de kimmen,...

Zij loechen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.817
Zij loechen en staken hun schouders op
omdat ik hun klapte van Vlaanderen.
Zij loechen en zeiden: Van anders wat
en horen wij u nimmer klappen,...

DE AREND

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.748
De koninklike Vogel op
der rotsen top gezeten
heeft groots en kalm de zon bezien
en d'hemelen gemeten....

SNEYSSENS*

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.037
Afgrijselijk! In de vale sching* van 't zwartgestreepte westen
En onder donkere vlagenzwangere hemel,
IJlt wanhopig een vlucht voorbij en jagend achtervolgen,
En noodgehuil en zegekreet en staalklang...