inloggen

resultaten voor 'Albrecht Rodenbach'


38 resultaten.
Sorteren op:

Veldslag

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.548
Twee vorsten zijn in vete en des twee legers aan het kampen, twee volkeren aan het lijden van...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.563
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend...

PASTORINHALING

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.150
De Stede welgezind de nieuwe Pastor viert, haar straten bont gepint met hage en dreve siert, en weemlend wandlen door...

Morgendeuntje

poezie
3,9 met 11 stemmen 1.750
't Daget over dorp en land, heel het oosten laait en brandt, de bedauwde weiden domen, wolkskens hangen in de bomen,...

VREDE

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.074
't Was winter en 't wierd avond. In de kerk was 't donkernacht. Een broeder, de lanteern in hand, ging sluiten, als...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.080
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid, gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid, bewaard van alles...

Klokke Roeland

poezie
4,3 met 13 stemmen 1.931
Voorzang Boven Gent rijst eenzaam en grijsd ’t oud Belfort, zinbeeld van ’t verleden. Somber en groots steeds...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.386
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 316
Waar was men vrij toen alles boog? In Vlaanderen! Waar leefde 't volk ‘dat niet en boog?’...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,2 met 5 stemmen 398
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen, die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen, te m...

OP HET SLAGVELD.

poezie
4,0 met 1 stemmen 471
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen, zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên. Bloedig stort alom de kri...

Het Vlaams studentenvolk.

poezie
4,0 met 1 stemmen 277
Hoerah! ’t Vlaams studentenvolk, Laat ons zingen, Wij, Vlaanderens hope, wij Vlaanderens kracht! Vooruit! en slui...

NA DE SLAG

poezie
4,0 met 1 stemmen 273
De donkerende nacht betrok de wijd gesternde hemel, de rusteloze zee, de hoge duinen, de bergen en de vlakte van...

De zanger

poezie
4,0 met 3 stemmen 404
De vedel aan de zijde, Het lied in ziel en mond Zo zwierf de zanger rond, Al in de oude tijde. En riep hem stem- en...

DE LAATSTE STORM

poezie
4,0 met 1 stemmen 635
Buldrend speelt de zee met 't oude vaartuig. Kalm, manhaftig kampt de grijze zeeman met de storm. Maar splijtend te a...

DE KABOUTERS.

poezie
4,7 met 3 stemmen 510
't Lag 'ne man te slapen, 't hoofd op zijne vracht, t'midden van een kerkhof binst 'nen zomernacht; door de don...

BRUTUS' VISIOEN

poezie
5,0 met 1 stemmen 450
't Was nacht. Elkaar bedreigend in de vlakte van Filippi, lag Brutus' kamp en 't kamp der driemanschap. Alleen in z...

HET LAND VAN UTOPEIA

poezie
4,5 met 4 stemmen 800
[uit het zangdicht: Arnold.] In het land van Utopeia groent en blauwt ene eeuwige mei, glanst ene eeuwige lentezonn...

UIT DE DICHTERLIEFDE

poezie
2,3 met 6 stemmen 945
Een knecht bemint een meiske, 't bemint ene andere knecht, die andere bemint nog ene andere en stort zich met haa...

HUWELJKSDICHTJE

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.115
In het midden van de feeste, van het spelen en 't gezang, 't vlugge klappen, 't vrolijk lachen en der bekers hel gekl...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT *

poezie
3,5 met 2 stemmen 733
O jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

ES IST EINE ALTE GESCHICHTE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 627
Men is een jongeling wild en vrij, een trotse ziel; men kan misprijzen, en hetgeen men meest bespot bij ene man is...

DOEDELE BOMMELE

poezie
3,0 met 10 stemmen 985
Als de kerels te gare zijn, doedle, bomle, rom, dom, dom... Wat liedje moet er gezongen zijn, doedle, rom, dom, dom?...

TROUWLIED

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.633
op muziek van Peter Benoît Door woelig jonglingsleven, door bonte jonglingsdromen, gelijk ene Elve aan 't...

Minnezingers Meilied

poezie
5,0 met 2 stemmen 837
Wie heeft er de wandlende Meimaagd gezien? De arme zanger heeft ze gezien. Hij lag in de domende zilveren wei waar hi...

VAARWEL

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.274
De wereld in, gij Liedjes en Gedichten der eerste jeugd, en, vraagt men wie gij zijt en wat gij, vreemdelingen, doen k...

O nacht

poezie
2,4 met 14 stemmen 1.564
O nacht, o nacht, o schone nacht ! Langzaam zonk in rode pracht de eedle zonne en smolt in ’t glimmen en het blaken...

Zij loechen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.824
Zij loechen en staken hun schouders op omdat ik hun klapte van Vlaanderen. Zij loechen en zeiden: Van anders wat en h...

DE AREND

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.761
De koninklike Vogel op der rotsen top gezeten heeft groots en kalm de zon bezien en d'hemelen gemeten....

SNEYSSENS*

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.043
Afgrijselijk! In de vale sching* van 't zwartgestreepte westen En onder donkere vlagenzwangere hemel, IJlt wanhopig e...