inloggen

resultaten voor 'Albrecht Rodenbach'


38 resultaten.
Sorteren op:

Klokke Roeland

poezie
4,3 met 13 stemmen 1.789
Voorzang Boven Gent rijst eenzaam en grijsd ’t oud Belfort, zinbeeld van ’t verleden. Somber en groots steeds...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.356
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 281
Waar was men vrij toen alles boog? In Vlaanderen! Waar leefde 't volk ‘dat niet en boog?’...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,2 met 5 stemmen 319
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen, die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen, te m...

OP HET SLAGVELD.

poezie
Door de kruitwolk en des slagvelds gruwelen, zoekend stapt de Non waar hulp en troost biên. Bloedig stort alom de kri...

Het Vlaams studentenvolk.

poezie
Hoerah! ’t Vlaams studentenvolk, Laat ons zingen, Wij, Vlaanderens hope, wij Vlaanderens kracht! Vooruit! en slui...

NA DE SLAG

poezie
De donkerende nacht betrok de wijd gesternde hemel, de rusteloze zee, de hoge duinen, de bergen en de vlakte van...

De zanger

poezie
4,0 met 3 stemmen 384
De vedel aan de zijde, Het lied in ziel en mond Zo zwierf de zanger rond, Al in de oude tijde. En riep hem stem- en...

DE LAATSTE STORM

poezie
Buldrend speelt de zee met 't oude vaartuig. Kalm, manhaftig kampt de grijze zeeman met de storm. Maar splijtend te a...

DE KABOUTERS.

poezie
4,7 met 3 stemmen 461
't Lag 'ne man te slapen, 't hoofd op zijne vracht, t'midden van een kerkhof binst 'nen zomernacht; door de don...

BRUTUS' VISIOEN

poezie
't Was nacht. Elkaar bedreigend in de vlakte van Filippi, lag Brutus' kamp en 't kamp der driemanschap. Alleen in z...

HET LAND VAN UTOPEIA

poezie
4,5 met 4 stemmen 787
[uit het zangdicht: Arnold.] In het land van Utopeia groent en blauwt ene eeuwige mei, glanst ene eeuwige lentezonn...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,3 met 6 stemmen 938
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid, gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid, bewaard van alles w...

UIT DE DICHTERLIEFDE

poezie
2,3 met 6 stemmen 938
Een knecht bemint een meiske, 't bemint ene andere knecht, die andere bemint nog ene andere en stort zich met haa...

HUWELJKSDICHTJE

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.102
In het midden van de feeste, van het spelen en 't gezang, 't vlugge klappen, 't vrolijk lachen en der bekers hel gekl...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT *

poezie
3,5 met 2 stemmen 721
O jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

ES IST EINE ALTE GESCHICHTE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 614
Men is een jongeling wild en vrij, een trotse ziel; men kan misprijzen, en hetgeen men meest bespot bij ene man is...

Morgendeuntje

poezie
3,9 met 11 stemmen 1.527
't Daget over dorp en land, heel het oosten laait en brandt, de bedauwde weiden domen, wolkskens hangen in de bomen,...

DOEDELE BOMMELE

poezie
3,0 met 10 stemmen 973
Als de kerels te gare zijn, doedle, bomle, rom, dom, dom... Wat liedje moet er gezongen zijn, doedle, rom, dom, dom?...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.347
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend en...

PASTORINHALING

poezie
3,0 met 2 stemmen 961
De Stede welgezind de nieuwe Pastor viert, haar straten bont gepint met hage en dreve siert, en weemlend wandlen door...

TROUWLIED

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.624
op muziek van Peter Benoît Door woelig jonglingsleven, door bonte jonglingsdromen, gelijk ene Elve aan 't...

Minnezingers Meilied

poezie
5,0 met 2 stemmen 832
Wie heeft er de wandlende Meimaagd gezien? De arme zanger heeft ze gezien. Hij lag in de domende zilveren wei waar hi...

VAARWEL

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.256
De wereld in, gij Liedjes en Gedichten der eerste jeugd, en, vraagt men wie gij zijt en wat gij, vreemdelingen, doen k...

Veldslag

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.371
Twee vorsten zijn in vete en des twee legers aan het kampen, twee volkeren aan het lijden van...

O nacht

poezie
2,4 met 14 stemmen 1.545
O nacht, o nacht, o schone nacht ! Langzaam zonk in rode pracht de eedle zonne en smolt in ’t glimmen en het blaken...

Zij loechen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.805
Zij loechen en staken hun schouders op omdat ik hun klapte van Vlaanderen. Zij loechen en zeiden: Van anders wat en h...

VREDE

poezie
3,9 met 12 stemmen 1.929
't Was winter en 't wierd avond. In de kerk was 't donkernacht. Een broeder, de lanteern in hand, ging sluiten, als...

DE AREND

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.720
De koninklike Vogel op der rotsen top gezeten heeft groots en kalm de zon bezien en d'hemelen gemeten....

SNEYSSENS*

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.009
Afgrijselijk! In de vale sching* van 't zwartgestreepte westen En onder donkere vlagenzwangere hemel, IJlt wanhopig e...