inloggen

biografie: Jacques Perk

1859 - 1881

Jacques Perk [1859-1881]


Toen Jacques Perk 20 jaar oud was, bivakkeerde hij met zijn ouders in de Belgische Ardennen. Daar leerde hij in de zomer van 1879  Mathilde Thomas kennen. Ze was een  twintigjarige blondine die verloofd was met ene graaf De Block.

Jacques vond haar nogal aardig en Mathilde zou ook  enkele vriendelijke woorden met de dichter gewisseld hebben.


Ondanks de korte spanne tijds die de ontmoeting in beslag nam vond de jonge Jacques  in deze  Mathilde de inspiratie voor een cyclus van meer dan honderd sonnetten: Mathilde.


Zijn eigen vriendin Joanna Blancke heeft de ontvankelijke dichter geinspireerd tot het grote gedicht 'Iris'.

Heel jong overleed Jacques Perk op 22 jarige leeftijd.


Inzendingen van deze schrijver

70 resultaten.

Verzen voor een vriend

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.754
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag
Die mij op deze lentedag doortrilt.
'k Gevoel mij als het wuivend windje mild
En om mijn lippen speelt een lentelach....

De schim van P.C. Hooft

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.377
Ik heb de schim des drossaards aangeschouwd.

Groot schreed hij voort, het lokkig hoofd omblonken
Van ronde gloed en geluw-glanzend goud,...

De purpren avond

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.879
De purpren avond was in 't west verdwenen
En glanzend zilver droomde op donkere aarde,
Toen is de blonde Muze mij verschenen ...
Mijn ziel werd vuur, toen haar mijn oog ontwaarde....

Zonsondergang op 't meer

poezie
4,0 met 2 stemmen 273
In 't meer, omkranst met wilgen en platanen,
Wier top de bodem peilt, staart avond-gloed
En spiegelt zich: de wind wiekt aan, en spoedt
Zich naar de kim.... ...

Erato

poezie
3,3 met 3 stemmen 302
De purpren avond was in 't west verdwenen
En glanzend zilver droomde op donkere aarde -
Toen is de blonde Muze mij verschenen....
Mijn ziel werd vuur toen haar mijn oog ontwaarde. -...

Een droom

poezie
4,0 met 2 stemmen 321
Een droom - als maneschijn - in zilvren wade
En breedgewiekt, heeft mij, toen ik verwezen,
In dons gedompeld, in de rust mij baadde,
Met elpen staf een kindekijn gewezen:...

Op de top

poezie
4,0 met 3 stemmen 285
Lig daar, mijn wandelstaf! Hier is de top,
En met de blauwe wolkjes, die er krullen
Rijst uit het dal de rust naar boven op,
Waar zich het wolkloos ruim mee schijnt te vullen;...

Sluimer

poezie
Stil! - Duizendogig spiegelt zich in 't meer
De nacht, en laat haar bleke luchter beven,
Die gloeiend witte glanzen heen doet zweven
Om 't, rond de diepte reiend, rotsenheer....

De schietbeek

poezie
4,0 met 2 stemmen 338
(XVII)
In 't brede lommer van de lage bomen
Glipt, glipt het beekje langs de holle boorden:
Het streelt de blonde bloemen aan zijn zomen,...

Een luwtje

poezie
4,0 met 2 stemmen 352
Nu voelt men warme geuren om zich walmen,
En warmte door de koele bomen wuiven, -
De snelle vliet schijnt moede voort te schuiven,
En in het matte schuiven nog te talmen;...

Dropsteen

poezie
3,7 met 3 stemmen 384
Bij 't rossig, zwaaiend schijnsel der flambouw,
Welks walmen tranen teelt bij 't krinklend stijgen,
Zie 'k spichtig kegels stijgen, pegels nijgen,
Wier blijde blankheid werd tot wenend grauw....

Sanctissima virgo

poezie
4,3 met 3 stemmen 485
't Was bladstil, en een lauwe loomheid lag
En woog op beemd en dorre wei, die dorstten;
Zwaar zeeg en zonder licht een vale dag
Uit wolken, die gezwollen onweer torsten....

aan Marie

poezie
2,5 met 11 stemmen 1.470
Marie! ge vraagt hoe 'k nu op eens
Zo vele liedjes kweel,
Terwijl ik nooit in vroeger tijd
Een hand sloeg aan de veêl!...

De kluizenaar

poezie
2,0 met 4 stemmen 989
Hoog, op de bergtop, rijst de kleine kluis,
Uit groenend hout en mossig riet geboren;
Door spar en lork vaart een zacht gedruis,
En wie daar zingen, doen een loflied horen;...

ZIJ KOMT

poezie
3,0 met 7 stemmen 849
Gij, berken, buig uw ranke lovertrossen!
Strooi, rozen, op het zand èn sneeuw èn blad!
Gij, zwaatlende olmen, nijg u naar het pad,
En kus de dauw van sidderende mossen!...

MUZIEK

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.404
De klanken, die u van de vingers vloten,
Als droppen rozengeur.......

Handkus

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.163
Ik mag die slanke handen zoetjes strelen,
Als zwoele wind de blanke duivenveren.
't Zijn lelies, waar de schaduwen om spelen,
Gekruifde golfjes, die de meeuwen scheren....

Dropsteen

poezie
3,8 met 5 stemmen 865
Bij 't rossig, zwaaiend schijnsel der flambouw,
Welks walmen tranen teelt bij 't krinklend stijgen,
Zie 'k spichtig kegels stijgen, pegels nijgen,
Wier blijde blankheid werd tot wenend grauw....

Donkere Ogen.

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.112
Een albumblad.
Ogen, in wier diepte helle nacht
Droomt en lokt, als er de rust uit lacht -
Grondelozen, gij, die smeekt en smacht,...

DE SCHEPER

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.127
Een zee van golvend purper, in verbazen
En ademloos verstijfd - als waar zij dood -
Bij 't zien van 't eindloos vlammend avondrood...
Zo schijnt de heide, waar, wie honig lazen...

Avond

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.869
Wanneer in ademloze schemerschijn
De vleermuis zwijgend wiekt in lage kringen,
En de aarde staart naar de eerste tintelingen
Der zilvren spangen van het nachtgordijn;...

Tevredenheid

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.278
Een rozelaar staat aan de groene zoom
Des meers, en spiegelt zich; de rozen hangen
Voorover, turend naar haar frisse wangen...
Daar valt er éne, en dobbert op de stroom:...

Laat van je lippen

poezie
5,0 met 4 stemmen 1.566
Kusjes glippen,
Kusjes reegnen,
Kusjes zeegnen,
Kusjes rollen,...

Zij sluimert

poezie
3,3 met 10 stemmen 2.357
Zij rust in 't malse mos en houdt gebogen
Die arm, die mos en lokken beiden strelen, -
Een sprei van groene schaduw, zacht bewogen,
Daalt uit de zilverlovers der abelen;...

Iris

poezie
3,8 met 11 stemmen 3.129
Ik ben geboren uit zonne-gloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee;...

Een adder

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.992
Hoe gloeit de bezie langs het holle pad,
En schudt het bolle hoofdje heen en weder!
De rozen strooien blanke blaadjes neder,
En 't geiteblad houdt roos en rots omvat:...

Maneschijn

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.119
De zon der nacht kwam uit de bergen klimmen,
En zoomt met zilver de afgedoolde wolken:
Het water wentelt ze in zijn blanke kolken,
En doet ze in kabbelende rimpels glimmen;...

Avondzang

poezie
3,3 met 10 stemmen 2.193
Het zuidenwindje suist door zwarte twijgen,
En kust het slapend dons der zangers teder, -
De zilvren bomen wiegen heen en weder,
En doen hun schaduw met hen mede nijgen, -...

Idealen

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.748
"Mijn ideaal van zaligheid en deugd,
't Volmaakte, waar ik immer naar zal streven,"
- Zo spreekt de roos, "is een kortstondig leven,
Vol kleur en geur en tederheid en jeugd." -...

GOUDEN LOKKEN

poezie
3,0 met 11 stemmen 2.299
Toen sprongen ze los door het stoeien,
die dartlende haren,
Ik woelde er doorheen met mijn vingers,
Ik warde met woelende vingers....