inloggen

resultaten voor 'Miranda Mei'


35 resultaten.
Sorteren op:

Het land lacht

netgedicht
3,5 met 6 stemmen 292
It lân laket Lamkes en geitsjes binne oars as eamelders, se dûnsje it libben op it lân. Se tinke net, se bin...

de hand van mijn moeder

netgedicht
4,2 met 5 stemmen 249
. de hân fan ús mem . Yn it lân fan memmes hannen kin in bern noch bern wêze sûnder de plichten of ban...

Zacht zingend op weg

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 102
Sêft sjongend op ’en paad Sêft sjongend gie ik op ’en paad, al lichter wjukke it liet nei it ferhaal fan...

de nachtblinde dag

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 96
de kopjes naar omhoog uit het donkerst van de sloot middenin de groene brij steigert wit de ranonkel in de spiegel...

Dat ons paradijs

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 186
Dat ús paradys Ienris wiene wy yn it paradys mei in loft fan blauwe dagen, wy dronken kokosmolke, ieten anana...

Droomspel

netgedicht
3,9 met 7 stemmen 220
Het deksel van de doos vouwt een wereld open; een bord kijkt ons aan, één steen knipoogt en een loper schuift door...

Dromen wij nog?

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 328
. jij die zo vaak op mij Frans, Spaans, Fries, priesters en wat dies meer zij blijft nu – ik voel je, man...

het ging niet over …

netgedicht
3,9 met 7 stemmen 308
it gong net oer … ik bin de frou mei de giele sjaal it lange reade waaihier de swarte beetle-cabriolet ik haw...

stadse dame

netgedicht
3,5 met 10 stemmen 638
Stedske dame Sa kleve hjir de miggen oan jin skonken, leit it frommis op heupen nei it lân te sjen. In sinnebr...

Met blijdschap geven wij kennis...

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 1.713
Mei blidens litte wy witte... der is in wachtsjen der is ferwachting in nij gesicht de fracht is licht de rei...

Liefde

netgedicht
2,0 met 4 stemmen 734
Zo is mijn woestijn: een stilte met het geluid van een geweten in de groene kathedraal van de jeugd had ik nog ge...

het glaasje op de valreep

netgedicht
2,7 met 7 stemmen 950
je had het niet moeten zeggen met je ogen over de rand van een vol glas rode wijn ze knikkerden de pupillen van li...

Argus Panoptus

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 684
Simmers is de blauwe man master fan it griene fjild de winter dreau him yn de stâl alle jûnen rint er hinne dan,...

Het jaar uitluiden

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 1.155
It âld jier útliede De lêste dei fan it jier begjint moarns betiid mei doffe bûnzen wekker út de sliep wat bew...

Zomer in Friesland

netgedicht
3,6 met 7 stemmen 816
ik maak een verrukkelijke reis naar gene zijde, heen en weer in mijn hangmat van gevlochten leer met een achteloos ge...

nieuw leven

netgedicht
3,3 met 30 stemmen 4.884
hij stormt binnen de eenzame buurman: opa geworden. Je leest een krant rookt een pijp en wacht af. Er wordt gebel...

Honger in je pen

netgedicht
3,3 met 6 stemmen 1.053
Honger yn de penne ik sil ferhelje fan de honger yn de penne de kûgel dy't al útsjocht nei eigen hichtepunten...

Zij weten het

netgedicht
3,5 met 6 stemmen 687
Sij witte it. hy kin springe as in liuw, slûpe as in gleone boarre, him wrakselje út in aai, beammen befrisselje...

Uit en thuis

netgedicht
2,3 met 7 stemmen 840
Ik helje dy út it tsjuster de gong is langernôch foar in printeboek fol swartweauwend hier en libben guod de ma...

Stadswacht

netgedicht
2,9 met 14 stemmen 2.493
Ik bewandel deze stad kijk van boven naar beneden schuif voor geluiden uit. Geen grijsgebreide muren voor groene gap...

Euforie in Mei

gedicht
2,9 met 44 stemmen 17.189
Verende passen en gedachten op een slingerweg in jonge zomerwind blaffen honden verte maar deren niet ik huppel d...

Route 34

netgedicht
2,0 met 9 stemmen 978
Rûte 34 Hoe djip moat it gean it skriuwen fan de wurden foardat se te ferstean binne Hoefolle moat de boer sied...

Lyndraaiersgong

netgedicht
2,7 met 6 stemmen 749
Der stjert wat ôf by my ik wit noch net wat it is mar it baarnt, it blet, it barst jûns wurdt it minder wy gean...

Ik ben God

netgedicht
1,9 met 15 stemmen 1.316
Ik bin God Ik bin God en ik bin ik en no’t ik God bin straf ik my, en op ‘e nij en no’t ik my bin tink ik i...

Maitiid

netgedicht
2,2 met 6 stemmen 727
Hielendal neat mear dwaan driuwe op it skerp fan net witte wêr te hearren it swabberjend kringeljen fan in bletterl...

ik ben een spinnetje

netgedicht
3,0 met 20 stemmen 2.010
ik ben een spinnetje, dat spint zo werd ik geboren als kind rapjes zak ik van een takje en land dan op mijn linkerh...

Telepatysk

netgedicht
3,1 met 10 stemmen 931
Wy steane oan stilsteand wetter tsjinoer elkoar en sizze neat sûnt dat net mear hoecht waard myn swijen praten it...

je handen

netgedicht
3,2 met 17 stemmen 2.179
dyn hannen Allinnich dy iene foto fan dyn dimmen hannen ik sjoch de fingers, útspraat, se omfetten ien foar...

blijde boodschapjes

gedicht
3,2 met 920 stemmen 142.425
Ken ik je? Je zijden stem resoneert in mijn hoofd in ondertonen vibreert wat je niet zegt en toch belooft in kort...