inloggen

resultaten voor 'jongling'


28 resultaten.
Sorteren op:

WAARHEID

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.629
...teeds beheerse Waarheid, in het vroedend voorhoofd gerust en kalm gedregen, Drift en Daad. Zo zing dan, Jongling, daar gij jongling zijt, en, wijl rondom u woelt de bonte wereld, sta recht in 't midden met wijd open oog, ...

De bloem van 't bal

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.789
...lippenpaar omzweefden zalige lachjes, nooit werd een zoen gedrukt op malser koon. Bewondrend fluisterde iedre jongling zachtjes Wat is ze schoon! Zoals rondom de bloem er vlinders zweven, zo ook omsluit haar deze vrijersschaa...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.660
..., dank en lof aan Hem, die ’t oudren wilde geven het kind, voor achttien jaar met zijne doop besprengd, als jongling aan hun zijden stond te zien beleven, die aan ’t geschokte hart een nieuwe roepstem brengt. Ja, tranen bij ...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.087
...ige. En hoort, daar spreekt de kerkvoogd, en hij zalft hem, 't heilig woord: "Voor eeuwig Priester". En de jongling opgetogen staat op, ontzaglijk, met de macht van uit den Hoogen. Nu staat voor hem de wereld open, en hij g...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.392
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind. Vo...

Voorrang des slaaps.

poezie
4,2 met 4 stemmen 179
De zuigling kent nog niet De wijn: de grijsaard kent Niet meer 't genot der min. De jongling proeft en kwijnt: De man slechts drinkt en mint. Maar allen kennen ze, Genieten ze de slaap. Ik sliep g...

Bij het graf mijns vaders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 348
...ege morgen Tot de avond, mijn genoegen zocht; Die me als knaapje 't kwaad reeds leerde vlieden, Mij als jongling op de Heiland wees, En 't genot, dat deugd en godsvrucht bieden, Uit ervaring dikwerf roerend prees; Die...

De weduwe te Naïn.

poezie
4,5 met 2 stemmen 491
... kring! Ontzetting is op elks gelaat te lezen. Hij roert de baar, en spreekt, met minlijk wezen: 'Leef, jongling!’ en de jongling is verrezen; Hij leeft en spreekt! Men staart verbaasd, als aan de grond geklonken. ...

DROOM

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.528
...jn ze daar, Of 'k zie de blijdste schaar. De laatste zucht vervloog; De zielrust blinkt in 't oog, De jongling wordt bemind En is hun beste vrind. Verbaasd van 't vreemd gezicht, Wens ik mijzelve licht. 'k Drin...

Waarheid

poezie
3,2 met 4 stemmen 949
...arheid, uit uw zuiv're bronne Heb ik mij gelaafd als kind; Waarheid, maagdenblanke waarheid, 'k Heb als jongling u bemind. 'k Min u steeds nog, 'k wil u vinden, Rusten, slapen aan uw borst; 'k Voel de twijfel mij ve...

AAN ENE BEEK

poezie
2,6 met 10 stemmen 905
...ceaan der eeuwigheid. Zo dan nog steeds door de eigen oorden Uw lieflijk murmlend water stroom', En soms een jongling aan uw boorden Het zoet ontwerp zijns levens droom', o ruis hem dan ook zacht in 't harte, Opdat hij wijshei...

De maan

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.215
... vrienden lijdend hart! O! schone maan! waar ge ook moogt glanzen Verzacht alom de wrede smart! Verkwik de jongling mijner liefde, Die thans u ziet, en zucht om mij! Breng hem mijn tedere avondgroete, Maar zeg niet wat ik om...

Aan de behaagzieken.

poezie
2,4 met 5 stemmen 501
...e u mint, Voor hem, die gij kiest tot uw offer, Is doodlijk; zijn doel is verraad! Eens zag ik de teedere jongling; Maar 'k zag hem op d' oever des doods: Hij kwijnde, en een staamlende vloekstem Klom op uit zijn minnende...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT *

poezie
3,5 met 2 stemmen 735
O jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind. Vo...

IS HET WAKEN, IS HET DROMEN

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.599
...anlijk handlen, ’t krachtig denken Neer te drukken, uit te blussen? Bij het golven van haar boezem Als een jongling teer te smachten, Die, voor de eerste maal des levens, Voelt der driften toverkrachten? ’t Is geen waken...

Het graf

poezie
4,0 met 31 stemmen 9.029
...orgt zijn dis en zamelt prooi in 't graf. De rauwe moederkreet dwingt hem geen Zuigling af; Hij scheurt de Jongling van het gillend maagdenharte, Bespot de vriendschap, en beschimpt de huwlijkssmarte. Zijn adem blaast - ran...

REGENDAG

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.671
...ilt de wilde wind. Sombre wolken door mijn ziel ook zweven, nevelig betrekt mijn zonneglans. Houd u sterk, o jongling, dat is 't leven. Weze uw droefheid lijk uw vreugd -- eens mans.

LIEFDEWRAAK

poezie
3,7 met 19 stemmen 6.364
...n belletrie, Kent zijn gedichten niet? - En, o, zijn luit had wel gelijk, Er is geen twijfel aan: Als 's jonglings liefde wordt gehoond, Dan steekt zij 't wraakvuur aan. Dan slijpt ze in 't nachtlijk uur de dolk En plo...

Op mijne afbeelding

poezie
4,0 met 3 stemmen 877
..., dat thans mijn borst doet slaan. Vergeefs vraagt ge aan dit oog de kracht van vroeger jaren, Dat vuur de Jonglingschap dat eens zo flikkrend glom: Aan ’t voorhoofd, voor de tijd beschaauwd met grijze haren, ’t Verbee...

TER VERJARINGE VAN DE HERE DIRK WILLINK.

poezie
3,2 met 4 stemmen 286
...klinkt hij laag, uw gunst beneemt mij alle schroom. Beleef noch menigwerf de blijde dag van heden! Gewen uw jonglingschap aan deugd en eerbre zeden! Koop, koop de vlugge tijd tot dees betrachting uit! Zo zal de Heiland, wien...

Jong blijven.

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.151
...al wat menslijk is te voelen, Te voelen wat een kind verblijdt, En wat er door de geest moet woelen Eens jonglings, in zijn schoonste tijd. Die zijn verleden in zich draagt, Blijft jong, al is hij welbedaagd, En we...

Drinklied in een kring van jongelingen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 792
...ch lucht! De dweper moog' klagen... In d'opgang der dagen Is 't leven genucht! Alles bloeit voor 's jonglings schreden; Muzen dalen op zijn stem; 't Lot vervult zijn stoutste beden, Heel de wereld hoort aan hem! ...

Jong blijven

poezie
4,0 met 1 stemmen 2.068
...oelen; Te voelen wat een kind verblijdt, En wat er door de geest moet woelen Eens jonglings, in zijn schoonste tijd. Die zijn verleden in zich draagt, Blijft jong, al is hij welbedaagd, ...

De lente

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.926
...oelen die werking; En alles vermeert. Dit vuur van de lente Sluipt gloeiend in de adren Des moedige jonglings; Onrustig en kwijnend Vervelend en smachtend Verlangt hij geluk. Het vuur van de lente Doorstroo...

TROUWLIED

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.636
op muziek van Peter Benoît Door woelig jonglingsleven, door bonte jonglingsdromen, gelijk ene Elve aan 't zweven in lichte morgendomen ontwaar...

IS, NEERLAND! DIT UW BEELD?

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.569
...n versmade beek, nauw waard een naam te ontvangen. Allengskens aangegroeid, schiet hij langs breder boord Met jonglings vuur en kracht zijn stoute golven voort En stort bij Lauffen zich met ongehoord gedonder In d’afgrond, sch...

Het leven

poezie
4,0 met 36 stemmen 8.399
...schiet! Blijde en droeve jaren Vluchten met de baren, En zij keren niet! Kindsheid ijlt als 't krieken, Jonglingschap heeft wieken, Kommer zweept de man, Grijsheid maant tot scheiden - Zweeft er tussen beiden Wel een enk...

Liefde

poezie
3,2 met 25 stemmen 4.765
Het vurig hart des jonglings, haast nog kind, Gevoelt een rijke en ongekende weelde Wanneer hij zachtheid, liefde, schoonheid vindt, Zoa...