inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

311 resultaten.
Sorteren op:

Laatste dag

poezie
3,1 met 10 stemmen 3.122
Op: dies irae, dies illa etc. 1. De gewisse dag der wraken, Och! de dag begint te naken Die de wereld zal doen...

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.225
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bl...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,1 met 30 stemmen 5.122
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâr...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.345
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des le...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.279
Hij met de doodskop en fanatisch boos Van baard en ogen, kon geluk ontberen. Waarom de Souvereiniteit...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.362
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht Liggen de velden voor mijn zwak gezicht. Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort gen...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.048
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid, gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid, bewaard van alles...

O BLIK VOL DOOD EN STERREN

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.418
o Blik vol dood en sterren, o hart vol licht en leed. De dag is spijtig verre; de nacht is hel en wreed. Mijn mond...

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.215
Om hitte en onrust uit te sluiten, Doen wij de zware luiken dicht. Nu dringt uit het rumoerig buiten Alleen de klaarh...

Gebed

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.766
Genadig God, die in mijn boezem leest! Ik vliet tot U, en wil, maar kan niet smeken. Aanschouw mijn nood, mijn neergez...

Sterrenhemel

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.501
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.230
Jezus’ nat bekreten moeder Stond bij 't kruis, waar ons Behoeder, Haar beminde zoon, aan hing; En haar docht, t...

WIE IS ALS GOD!

poezie
3,2 met 15 stemmen 3.058
'Wie is als God!' zo wierd het woord, in lang verleden tijden, omtrent de troon van God, gehoord, als Mic...

DE ZEGEN

poezie
3,0 met 30 stemmen 3.094
Ik was dertien jaar, toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed...

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.474
Daar is geen Priester Die Hem verklaart! In raadslen wandelt De mens op aard. Wie ’t Licht van Heden Ook...

Volharding

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.350
[Romeinen 8:35 en 38-39] Noch ‘t brullen der ontmensede tyrannen, Noch zwoege dorst, noch snaken naar het brood,...

In 't lof

poezie
2,4 met 44 stemmen 2.394
Het nonneke zit gebogen, Stil aan de kerkpilaar; De gele lichtjes flikkren Ginds, op het hoogaltaar. De gele licht...

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
3,1 met 15 stemmen 3.214
Het wreedste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerlie...

Redding

poezie
Redding! zaligend verblijden! Redding! zegen van het lijden, die de borst van vreugd doet slaan; door uw diepe zie...

PAULUS

poezie
SAULUS van Tarsen, vervolger des Heeren, Kleeft aan uw zwaard nog het martelaarsbloed? Deed nog het kruis niet uw ijve...

Troost

poezie
Vrienden! wat ons moge omringen, welk een nooddwang ons moog dwingen, welk een rampspoed ons ook wacht, moedig! we...

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 191
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het wate...

Morgen-gebed

poezie
4,0 met 2 stemmen 369
In ‘t oosten klaar laat blozen De dageraad De liefelijke rozen Van haar gelaat. O helle morgensterre Gods...

Aan de drie wijzen uit het Oosten

poezie
4,0 met 2 stemmen 439
Gij die, gewoon omhoog met uwe geest te zweven, de voorbeduidselen des Hemels, eer het daagt, met gouden letteren op b...

Beesten en mensen.

poezie
5,0 met 3 stemmen 372
De aarde brenge voort wat kruipt ofte wandert, In aarde zal het toch eens werden weer veranderd. Het water geve uit h...

Voorbereiding

poezie
Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd, en wisten dat Hij al hun slecht gedrag gerecht zou on...

ROUWBEKLAG

poezie
God heeft u zwaar beproefd! – Ik weet Eén troostgrond maar: dat Hij het deed....

Aan God.

poezie
3,7 met 3 stemmen 582
Leer mij mijne dagen tellen, Gij die hun getal bepaalt! Ieder dag, die mij bestraalt, Op zijn rechte waarde stel...

God rolt de zonnen door zijn handen…

poezie
4,0 met 2 stemmen 434
God rolt de zonnen door zijn handen zoals de boer het zaad. De ruimte kent geen randen en eindloos staat de sterrent...