inloggen

resultaten voor 'zangen'


123 resultaten.
Sorteren op:

De merel

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.331
...de onder uw licht gewicht, Terwijl ge, 't kopje omhoog gericht, Maar klaar en kwettrend floot. Ik hoorde uw zangen peinzend aan En heb toch heden eerst verstaan Wat ik zo vaak genoot? Waarvan ge zingt en tiereliert, Het Le...

Verzen voor een vriend

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.759
...h. 't Is me of ik nooit de zwarte ellende zag En in mij jubelt weeldrig en wild Een vogelkoor dat door zijn zangen stilt De weemoed, die mij eer te kwellen plach. Eens had ik oog en oor slechts voor het leed En woest doorvl...

Kerkgezang voor het feest van Jezus Geboorte

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.617
...Ontwaart de ster, die aan de kim verscheen. Door Bethlehem weergalmt een hemels lied; Judea slaapt, en hoort de zangen niet. 't Is zegepraal - 't is wereldse oppermacht Wat Israël van zijn Messias wacht! Hij komt; maar, ach,...

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.975
... die zalige rust, die geen leven kwam storen, dan 't gelispel der blaren, versmeltende zacht in die golvende zangen van 't ruisende koren? O! toen was er gedanst op dat verre gehucht! Doch we keerden ne weder langs akkers en...

Boekenweek “De moeder de vrouw”

snelsonnet
...vermijden die nieuwe bruggen bieden, tien op tien. O, dacht ik, o, dat daarop schrijvers stonden die met hun zangen ons bewaren konden. . . "De moeder de vrouw", Martinus Nijhoff Ik ging naar Bommel om de brug te zi...

Doel van de lente

netgedicht
...eslepend meanderend melodisch betoog getuigen overtuigen overleggen en weerleggen wat wil de redenaar in zijn zangen ons zeggen ijdele redenen argumenteren zijn hunkering zijn woorden dalend dan stijgend in een kring kaal blij...

Moederschap

poezie
4,0 met 2 stemmen 189
...meer schuldbewijs op mij? Maar wie is er meer inschikklijk en zo ras voldaan als gij? Daarom wijd ik u deez' zangen - doch het kinderlijk gemoed voelt wel dat dit nietig kleinood nooit de heilige schuld voldoet; 't voelt wel...

Kom, lieve mei.

poezie
...lover, verspreidt door 't kale land, die als een vogelrover zijn wondernetten spant, die lokt met gulle zangen en streelt met zoele wind, om 't jonge hert te vangen, dat hij vol liefde vindt. O, schone mei wil kom...

Dansende Woorden

netgedicht
3,0 met 6 stemmen 137
...eek’re dag voor toonloos hersenspinsel zou zwichten. De glans van “t leven zou in sleur vervlakken geen zangen zouden nog te horen zijn gesprek eentonig strak en stijf van lijn het hele leven zou verveeld verstrakken. L...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 501
...akt de min, wanneer zijn meid hem zoete kussen schenkt, de vreugd, wanneer, vol heerlijkheid, het volk zijn zangen zingt. O, dichter zijn is zalig zijn, en warm als zonnegloed, want drukt hem wrevel, zorg of pijn, iets...

Vlaanderen

poezie
4,5 met 4 stemmen 489
...geestdrift en vuur. Mijn land is het land van de stille, De vreedzame brede natuur. Uit beelden en doeken en zangen, Uit al wat een kunstenaar schiep, Straalt gij als met tover omhangen, Zo innig gevoeld en zo diep. Gij spieg...

ZANG.

poezie
4,7 met 3 stemmen 265
Mijn ziele is in mijn zangen, Mijn zang is mijne ziel: Mijn lied is 't zoet verlangen, Dat in mijn harte viel. Dat groeit daar stil ...

Beschenen stadje.

poezie
...e, die het hart ontwelt, zoekt samenzang van zachte koren, vangt klanken door de wind verloren die zij tot zangen samensmelt. - Of glazen klok, gebarsten, belt verbeven over 't vochtig veld de broze slagen uit de toren.

Hemelvaartsdag

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 95
...nder passie als drijfveer Blijft een onvervuld verlangen Knagend, meer, steeds meer verstillen onze innerlijke zangen Het zonlicht zal over de dagen schijnen Dromen vervullen – dromen verdwijnen

Vreugd en vrede.

poezie
4,0 met 2 stemmen 347
...Maakt vrede des nachts aan ons hart openbaar. O vreugde, kom 's morgens al dansend getreden, En wek mij met zangen, dat steeds aan mijn zij Uw lach moge klinken! Maar gij, zachte vrede, O ga, als het schemert, mijn huis niet...

Binnen die grenzen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 136
...wind of storm zal komen Slechts schepen zeilen onder kruisbanier. Breng mij daar, waar die grenzen liggen De zangen klinken in het stille hart ’t kwaad, angst en spot niet binnendringen Haat en jaloezie de vrede niet verwart.

Rust.

poezie
3,7 met 3 stemmen 363
...n de zilvren snaren der kinderkalme ziel; en op zijn brede baren voert hij, de wijde stilte door, onmeetbre zangen. Uw spiegelende ziel, van weemoed plots omvangen, ziet lange trillingen statig door d' ether varen. Gevo...

HET NACHTEGAALTJE.

poezie
4,3 met 3 stemmen 413
... Als gij ’t zet op hoge wijzen, En, met schel en scheller slag, Alle zangen dooft in ’t rijzen, Zanger van de nacht en dag; Als ge een stilte weet te schepp...

IN DEN VREEMDE.

poezie
Zo klonk ze nimmer nog me in 't oor, — Zo rein, zo roerend nooit, als hier 1k laat er Grisi's zangen voor, Manzoni's gulden lier. 't Is of dat vriendlijk spraakgeruis Me in toverdraden wart; 'k Zie beelden...

Als het vuur zou doven

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 246
...dingen. Het spinneweb bleef eindeloos hangen. Alleen de wind zou blijven zingen in onnavolgb’re, troosteloze zangen. Hoe koud de leegte na een grote liefde, hoe traag de tijd na dit rampzalig uur. Als jij, mijn zon, voorgoed...

Verlangen.

poezie
...iedende baar. Doch al rijze ook mijn zwellend verlangen, Als de wellende golven der zee, En al stapele ik zangen op zangen, Ik bestijg er mijn hemel niet mee!

In krankte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
...al zing ik kort, o Denk niet, dat mijn hartje mort: 'k Heb, lang vóór dat het zomer wordt, Mijn schat van Zangen uitgestort. 'Wie zó, het innigst wat hij heeft In reine, dankbre liedren geeft, Als lentebloesem hem omw...

AAN MIJN VADER

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.034
... Gunt gij 't, hoog vereerde Vader! dat een zoon U hulde bied' met de eerstling van een ader, die nog ruwe zangen schiet? Dat bij drie en twintig jaren, in uw weldaan doorgebracht, met de galmen van zijn snaren (ach! hoe mi...

DE VOGELS.

poezie
4,7 met 3 stemmen 574
... de vogels weer. Nu laten ons met stil verlangen De ontvloden ballingen alleen! Hoe vrolijk klonken eens hun zangen Door hutten en paleizen heen! Ginds, waar de vreemde bloemen prijken, Klinkt nu hun feestlied heinde en veer...

Lachen en Schreien.

poezie
4,0 met 2 stemmen 552
...en Gezang en de vreugd daarvan, - Dan weet ik, dat ik al wie rouwen Oneindig troosten kan. Want al mijn zangen in mij Zijn boodschappers van vreugd: Zij dragen goede tijdingen, En hemelse verblijdingen, En 't vlieden...

Het zingen van de slaaf.

poezie
...derzijds gezwicht, Maar van heel 't Egyptisch heir Gaf zij ros noch ruiter weer! De oren lenende aan die zangen, Werd mijn harte droef te moe: Onbeschrijfelijk verlangen Naar verlossing klonk mij toe Uit de weemoedvol...

Najaarslied.

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.232
...n En varenkruid dat bloeit, Mij op het koeltje naderen, Dat met mijn lokken stoeit. Ik ken geen schoner zangen Dan vink en lijster slaakt, Bij 't morgenlicht ontwaakt, Eer hen de strikken vangen, Door al wat zingt ge...

Het zee-geruis

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.372
...eruis zal ik nog dán verlangen als naar het liefst wat mij de wereld deê. Zij zingt de kroonzang aller wereld-zangen, de op zandig veld neerdonderende zee. Verheugt u toch, gij die dit rijmke lezen en nog in gloed der zonne w...

Heel ver.

poezie
5,0 met 2 stemmen 706
... Daar zou ik je leiden.... Bloemige weiden Zouden er spreiden, En wuivender bomen groene nacht; En gouden zangen zouden er bloeien, En bloeme-vertellingkjes overgloeien Der blijde heuvlen lachende pracht. En het zou er...

Ik voel het leven in een vloed van zangen

poezie
4,0 met 5 stemmen 352
Ik voel het leven in een vloed van zangen met wanhoopswieken om mij henenslaan, 'k voel 't wilde leven mij het harte prangen en rozedromen in dat h...